Engelsk-dansk oversættelse af "towards"

EN

"towards" dansk oversættelse

DA
EN

towards {præposition}

volume_up
towards (også: toward)
The drive towards efficiency is especially vital in the context of enlargement.
Kampagnen for effektivitet er særlig vigtig i forbindelse med udvidelsen.
That is a response to the scepticism regarding further steps towards integration.
Det er et svar på den eksisterende skepsis over for yderligere integrationsskridt.
They particularly advocate redeploying aid towards the horizontal objectives.
De slår netop til lyd for at genoptage støtten til horisontale målsætninger.
towards (også: for, versus, vs)
Current evolution is towards States and not towards individuals and economic operators.
Den aktuelle udvikling går mod staterne og ikke mod enkeltpersoner og de økonomiske aktører.
They look towards the capitals of Europe - to Paris, to Warsaw and to Berlin.
De ser mod de europæiske hovedstæder, de ser mod Paris, de ser mod Warszawa, de ser mod Berlin.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
Den er et skridt mod en bæredygtig beskæftigelses- og udviklingspolitik.
towards (også: a, to, in, on, of, at, by, from, into, within)
That is a response to the scepticism regarding further steps towards integration.
Det er et svar den eksisterende skepsis over for yderligere integrationsskridt.
We shall liaise closely with these applicants towards that end.
Vi vil også det punkt i samråd med disse ansøgerlande arbejde en god løsning.
We are moving towards a Europe in which the death penalty is outlawed continent-wide.
Vi er vej mod et Europa, hvor dødsstraffen er afskaffet hele kontinentet.
towards (også: of, for, to, at, toward, concerning)
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Det drejer sig om en holdning til mennesket, om en holdning til menneskeheden.
I looked towards the right, towards the centre and towards the left, but not towards the extreme left.
Jeg har kigget til højre, mod midten, til venstre, men ikke til den yderste venstre side.
They particularly advocate redeploying aid towards the horizontal objectives.
De slår netop til lyd for at genoptage støtten til horisontale målsætninger.
Third, we must have total transparency in our approach towards BSE.
For det tredje skal der være total gennemsigtighed vedrørende vores BSE-strategi.
For that matter, we believe that the absence of a full European policy towards Cyprus is unacceptable.
Vi mener i øvrigt, at manglen på en helt europæisk politik vedrørende Cypern er uacceptabel.
It is a pity that we did not have a uniform European standard policy towards BSE from the start.
Det er en skam, at vi ikke fra begyndelsen havde en ensartet europæisk standardpolitik vedrørende BSE.

Eksempelsætninger "towards" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHowever, we also look - particularly at this time - towards Belgrade and Serbia.
Vores blik er imidlertid også netop i disse timer rettet mod Beograd og Serbien.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Det andet store problem er den ensidige orientering mod de finansielle markeder.
EnglishThe Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
Kommissionen fortsætter sit arbejde mod en fuld gennemførelse af disse aftaler.
EnglishI say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.
Jeg nævner dette på baggrund af Rådets hidtidige holdning til dette spørgsmål.
EnglishThat is a response to the scepticism regarding further steps towards integration.
Det er et svar på den eksisterende skepsis over for yderligere integrationsskridt.
EnglishThe report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
Fru Morgans betænkning sigter mod en beslutning, der går i en bestemt retning.
EnglishIt is time to move towards a shift from production aid to agricultural policy.
Der må sættes kurs mod en omlægning fra produktionsstøtte til landbrugspolitik.
EnglishThe question I have in this context relates to Greek strategy towards Turkey.
Mit spørgsmål i denne forbindelse vedrører den græske strategi over for Tyrkiet.
EnglishThe first steps towards greater co-ordination can also be discerned in tax policy.
Inden for skattepolitikken ses de første skridt i retning mod en øget afstemning.
EnglishThe road to the European Union, towards accession, is too long for the candidates.
Vejen mod Den Europæiske Union, tiltrædelsen, varer for længe for ansøgerlandene.
EnglishTheir attitude would suggest a propensity towards the centralisation of power.
Deres holdning vidner i højere grad om, at de ønsker en centralisering af magten.
EnglishI can assure you that the German Presidency will work towards this in this dialogue.
Jeg kan forsikre Dem om, at det tyske formandskab vil føre dialogen i denne ånd.
EnglishWe have discussed three proposals for moving towards a liberalised rail system.
Vi har diskuteret tre udkast til en fortsat vej mod en liberaliseret jernbanedrift.
EnglishWe have also made substantial progress towards introducing a free trade area.
Vi har også gjort store fremskridt i retning af at indføre et frihandelsområde.
EnglishThe international community has also shown its sympathy and compassion towards them.
Det internationale samfund har ligeledes vist sin sympati og medfølelse for dem.
EnglishThey are afraid of taking steps towards peace without the permission of the FARC.
Dette tal overstiger dem, der er opnået i fredsprocesser i de seneste årtier.
EnglishHowever, it will not impede progress towards an ever stronger European Union.
Det vil dog ikke forsinke udviklingen hen imod en endnu stærkere Europæisk Union.
EnglishTaiwan has made significant progress over the past year towards democratization.
Taiwan har i det sidste år gjort betydelige fremskridt i retning af demokratisering.
EnglishThis is a grandiose view, whereas we must look towards cultural originality.
Det er et grandiost synspunkt, eftersom vi skal skele til kulturel originalitet.
EnglishThe Commission is not yet sufficiently directing its aid towards reducing poverty.
Kommissionen retter stadig ikke sin bistand tilstrækkeligt mod fattigdomslempelse.