EN abortion
volume_up
{substantiv}

1. generel

abortion
volume_up
keskonen {substantiv}
volume_up
keskeytys {substantiv}
I can identify with people who are against legalising abortion, but I do ask myself whether our policy-makers have the right to deny women an abortion?
Ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka vastustavat abortin laillistamista, mutta toisaalta herää kysymys, onko politiikan päättäjillä oikeus kieltää naisilta raskauden keskeytys.
abortion
volume_up
keskeyttäminen {substantiv}
Abortion is a choice many women make for a variety of reasons - many tragic.
Raskauden keskeyttäminen on valinta, jonka naiset valitsevat monista eri syistä - usein traagisista.

2. medicin

abortion
volume_up
abortti {substantiv}
It is worth remembering what a serious mutilation an abortion is for a woman.
On syytä pitää mielessä, millaista silpomista abortti on naisen kannalta.
The Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
Irlannin perustuslaissa toki kielletään abortti mutta säädetään poikkeuksista.
In other words, abortion is equated with contraception as a simple means of birth control.
Toisin sanoen abortti rinnastetaan ehkäisyyn pelkkänä syntyvyydensäännöstelykeinona.
abortion
However, abortion comes solely within the competence of the Member States.
Raskaudenkeskeytys kuuluu kuitenkin yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan.
The tragedy of undergoing an abortion is enough in itself.
Aivan riittämiin on draamaa siinä, että raskaudenkeskeytys joudutaan tekemään.
Abortion is, however, a very real social tragedy.
Mutta raskaudenkeskeytys on olemassa oleva yhteiskunnallinen draama.

3. biologi

abortion
volume_up
surkastuminen {substantiv}
abortion (også: rudiment)
volume_up
surkastuma {substantiv}

4. gammeldags

abortion (også: miscarriage)
volume_up
keskenmeno {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "abortion":

abortion

Eksempelsætninger "abortion" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
Lisäksi rintasyöpä voi saada alkunsa raskaudenkeskeytyksen jälkikomplikaatioista.
EnglishLet me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.
Haluan korostaa, ettei kukaan halua käyttää aborttia perhesuunnittelun välineenä.
EnglishLike other women, I do not regard abortion as a normal method of contraception.
Kuten kukaan muukaan nainen, minäkään en pidä aborttia normaalina ehkäisykeinona.
EnglishThe right to life and the right to abortion cannot be put on the same footing.
Ei ole mahdollista asettaa oikeutta elämään ja oikeutta aborttiin samalle tasolle.
EnglishPromoting policies in support of abortion does not help to achieve the MDGs.
Aborttia tukevien toimien edistäminen ei auta saavuttamaan vuosituhattavoitteita.
EnglishThroughout his life he promoted traditional family values and opposed abortion.
Hän puhui koko elämänsä ajan perinteisten perhearvojen puolesta ja vastusti aborttia.
EnglishAnd our amendments are not designed to produce a European Union view on abortion.
Tarkistuksiemme tavoitteena ei olekaan antaa Euroopan unionin mielipidettä abortista.
EnglishThe right to an abortion is not a human right; it is a violation of a human right.
Oikeus raskaudenkeskeytykseen ei ole ihmisoikeus vaan ihmisoikeusloukkaus.
EnglishAccording to the World Health Organisation the term reproductive rights covers abortion.
Maailman terveysjärjestön mukaan lisääntymisoikeuden käsite kattaa myös abortin.
EnglishEverybody knows that if you want to have an abortion in Ireland, you go to London!
Kaikki tietävät, että jos Irlannissa haluaa saada abortin, on vain mentävä Lontooseen!
EnglishThe repeated references to reproductive rights denote support for generalised abortion.
Toistuvat viittaukset lisääntymisoikeuksiin tarkoittivat tukea yleiselle abortille.
EnglishAccording to the World Health Organisation the term reproductive rights covers abortion.
Maailman terveysjärjestön mukaan käsite lisääntymisoikeus kattaa myös abortin.
EnglishIt clearly states that abortion should not be used as a birth control method.
Mietinnössä todetaan selkeästi, että aborttia ei tulisi käyttää perhesuunnittelumuotona.
EnglishAbortion is too often used as an easy way out of a difficult situation.
Aborttia käytetään liian usein helppona tapana päästä eroon vaikeasta tilanteesta.
EnglishOn the other hand, however, the option of abortion must be left open.
Toisaalta kuitenkin raskaudenkeskeytystä koskeva mahdollisuus on jätettävä auki.
EnglishMuch of the differences stem of course from the wider and freer availability of abortion.
Ero johtuu paljolti tietenkin väljemmin ja vapaammin saatavana olevasta abortista.
EnglishAre there programmes designed to support women who do not want to have an abortion?
Onko laadittu ohjelmia, joiden tarkoituksena on tukea naisia, jotka eivät halua aborttia?
EnglishThere were a number of amendments which directly or indirectly made a reference to abortion.
Useissa tarkistuksissa viitattiin suoraan tai epäsuoraan raskaudenkeskeytykseen.
EnglishIt is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
On korkea aika, että sivistyneet valtiot lopettaisivat aborttikäytännön.
EnglishMrs Sandbæk, you tell us that abortion will never be a form of contraception.
Arvoisa esittelijä Sandbaek, totesitte, ettei aborttia pidä koskaan käyttää ehkäisykeinona.