Engelsk-finsk oversættelse af "arrangement"

EN

"arrangement" finsk oversættelse

volume_up
arrangement {substantiv}

EN arrangement
volume_up
{substantiv}

1. generel

arrangement (også: setup, sort)
volume_up
järjestely {substantiv}
This proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Ehdotus on myönteinen järjestely ympäristöalan toimien rahoittamisen kannalta.
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Sopimusta edeltänyt järjestely on ollut hyvin kannattava Euroopan unionille.
Underlying the arrangement would be a common basis of values and our joint interest in the arrangement.
Järjestely pohjaisi yhteiseen arvoperustaan ja järjestelyyn liittyvään yhteiseen etuun.
arrangement (også: accord, agreement, contract, deal)
volume_up
sopimus {substantiv}
Only such an arrangement will ensure that our citizens get the service that they really deserve.
Vain tällainen sopimus takaa, että kansalaisemme saavat ansaitsemaansa palvelua.
The whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Koko järjestely ei olisi silloin edes sen paperin arvoinen, jolle sopimus on kirjoitettu.
The Amsterdam Treaty confirmed the longer-term objective of a European defence arrangement.
On kuitenkin myös niin, että Amsterdamin sopimus on vahvistanut, että Euroopan puolustus on tavoitteena tietyn ajan kuluessa.
arrangement (også: conciliation, settlement, understanding)
volume_up
sovinto {substantiv}
I hope that over time these elements can be ironed out of the arrangement as reconciliation builds, trust grows and a true democratic consensus begins to develop.
Toivon, että aikojen kuluessa nämä tekijät saadaan poistettua sopimuksesta, kun sovinto muotoutuu, luottamus kasvaa ja todellinen demokraattinen yksimielisyys alkaa kehittyä.
arrangement (også: configuration, layout, still life)
volume_up
asetelma {substantiv}
arrangement
volume_up
sommitelma {substantiv}

2. "usually plural"

arrangement
volume_up
järjestelyt {fl} (yl. monikko)
Appropriate arrangements have been made for consultation with the Member States.
Jäsenvaltioiden kuulemista varten on tehty tarvittavat järjestelyt.
Existing arrangements between Member States should therefore take precedence.
Jäsenvaltioiden väliset nykyiset järjestelyt olisikin asetettava etusijalle.
First of all, good legislative arrangements are based on good information.
Ensinnäkin hyvät lainsäädännölliset järjestelyt perustuvat hyviin tietoihin.

3. musik

arrangement
volume_up
sovitus {substantiv}
arrangement
volume_up
sovittaminen {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "arrangement":

arrangement

Eksempelsætninger "arrangement" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Pidän tätä järjestelyä erityisen sopivana pienille kotiteollisuusyrityksille.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
Viime vuonna etsittiin kuitenkin parlamentin aloitteesta uutta yhteistyömuotoa.
EnglishWe are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
Sitä vastoin emme ole yhtä innostuneita monien salkkujen uudelleen järjestelystä.
EnglishThe Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.
Nizzan sopimuksessa määrätään tästä kahdessa vaiheessa tehtävästä muutoksesta.
EnglishI very much regret that the arrangement with the Council has not worked out.
Olen todella pahoillani, että neuvosto ei ole hyväksynyt kaikkia ehdotuksianne.
EnglishAndorra, Montenegro and Kosovo likewise use the euro, but without a formal arrangement.
Lisäksi euro on käytössä ilman sopimusta Andorrassa, Montenegrossa ja Kosovossa.
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Lisäksi järjestelyä voidaan soveltaa kaikissa Euroopan unionin valtioissa.
EnglishI repeat: ' This arrangement shall apply exclusively to voluntary set-aside' .
Toistan vielä: " Nämä säännökset koskevat vain vapaaehtoista kesannointia."
EnglishI would ask the President to come to a better arrangement with Air France.
Haluaisin pyytää puhemiestä hoitamaan tämän asian paremmin Air Francen kanssa.
EnglishThe ECB also agreed last week on a swap arrangement with the Federal Reserve
EKP sopi viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin kanssa valuuttaswap-järjestelystä,
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Ensinnäkin, yleinen järjestelmä, jota sovelletaan kaikkiin edunsaajamaihin.
EnglishAn "opt-out" arrangement is bad for the consumer.
Se ei aina edes onnistu. opt-out- järjestelmä on kuluttajille epäedullista.
EnglishThe arrangement between the security issuer and the agencies is an obvious problem.
Velkakirjan liikkeellelaskijan ja luokituslaitoksen välinen suhde on ilmiselvä ongelma.
EnglishThat is another point where I would like to see a logical arrangement.
Tämä on toinen kohta, johon pitäisi mielestäni löytää johdonmukainen ratkaisu.
EnglishThis is a very draconian arrangement, but it has been shown to work.
Se on hyvin pitkälle menevä säännös, mutta se on silti osoittautunut toimivaksi.
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.
Tällaisten yhteistyöjärjestelyiden perustaminen on tämän aloitteen taustalla.
EnglishMonetary union in Europe is far more, in my opinion, than a monetary arrangement.
Euroopan rahaliitto on mielestäni paljon enemmän kuin rahajärjestely.
EnglishThe next step is to consider how we can obtain a general arrangement on the visa issue.
Seuraavaksi meidän täytyy löytää yleisen tason ratkaisu viisumikysymykseen.
EnglishEvery unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Jokainen yhdennetty EU:n asetus on parempi kuin nykyinen tilkkutäkkiratkaisu.
EnglishSecondly, we need to ensure that we have a proper civilian crisis management arrangement.
Toiseksi on varmistettava, että meillä on toimiva siviilikriisinhallintajärjestelmä.