EN associated
volume_up
{adjektiv}

associated (også: combined, composite, connected, all-in-one)
However, I cannot understand the scaremongering that has been associated with the phrase 'climate change'.
En kuitenkaan ymmärrä pelottelua, joka on yhdistetty ilmaukseen "ilmastonmuutos".
Initiatives typically associated with Interreg have therefore been included in the main stream of cohesion policy, within the framework of Objective III.
Interreg-ohjelmaan tyypillisesti kuuluvat aloitteet on sen vuoksi yhdistetty koheesiopolitiikan pääsuuntaukseen tavoite III -ohjelman yhteydessä.
On the contrary, in numerous countries, the extraction industries have been associated with violations of human rights and civil conflicts, as has been seen in Burma.
Päinvastoin: monissa maissa, kuten Burmassa kaivannaisteollisuus on yhdistetty ihmisoikeusrikkomuksiin ja sisäisiin konflikteihin.
associated (også: concomitant, related)
The process associated with the program is highlighted on the Processes tab.
Ohjelmaan liittyvä prosessi näkyy korostettuna Prosessit-välilehdessä.
All of these will be affected by the computer problem associated with the year 2000.
Vuoteen 2000 liittyvä tietokoneongelma vaikuttaa kaikkiin näihin asioihin.
Consequently, the associated research fully deserves the proposed funding.
Näin ollen aiheeseen liittyvä tutkimus ansaitsee täysin ehdotetun rahoituksen.

Eksempelsætninger "associated" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Määrättyjä asioita on vielä selvitettävä, kuten 24 artiklaan liittyvät kysymykset.
EnglishTo that end, CESR, the Member States and parliaments will be fully associated.
CESR, jäsenvaltiot ja parlamentit osallistuvat tähän tehtävään täysipainoisesti.
EnglishWith others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
Tuin tätä kirjettä yhdessä useiden muiden kollegojen kanssa allekirjoituksellani.
EnglishRegrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
Ylipaino yhdistetään valitettavasti usein myös vähävaraisuuteen ja syrjäytymiseen.
EnglishThe SWIFT agreement, too, has major data protection concerns associated with it.
Swift-sopimukseen liittyy myös vakavia tietosuojaa koskevia huolenaiheita.
EnglishPopulation groups associated with terrorism at a particular time could be targeted.
Kohderyhmiä voivat olla määrättynä aikana terrorismille myötämieliset väestöryhmät.
EnglishThe point is also that other mines associated with land mines must likewise be banned.
Kyse on myös siitä, että muutkin maamiinoihin yhdistettävät miinat on kiellettävä.
EnglishWhy are the other European countries not associated with this prohibition measure?
Miksi muut Euroopan maat eivät ole liittyneet tähän kieltotoimenpiteeseen?
EnglishPoverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Köyhyys on myös mielentila, johon liittyy ihmisarvon menetys ja nöyryytys.
EnglishThe recommendation before us is about the health risks associated with drug addiction.
Käsiteltävänämme oleva suositus koskee huumeriippuvuuteen liittyviä terveysriskejä.
EnglishA large number of associated industries were brought to a virtual standstill.
Suuri osa kalastukseen liittyvästä teollisuudesta pysähtyi lähes kokonaan.
EnglishIt is associated with the International Monetary Fund and World Bank programmes.
Se liittyy Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin ohjelmiin.
EnglishAny services associated with the process are highlighted on the Services tab.
Prosessiin liittyvät palvelut näkyvät korostettuina Palvelut-välilehdessä.
EnglishAn important point is the fact that cultural diversity is often associated with regions.
Tärkeä seikka on, että kulttuurinen monimuotoisuus yhdistetään usein alueisiin.
EnglishNothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
Ei oikeastaan mikään paitsi se, että siihen liittyy myös rahallinen panostus.
EnglishUp until now, we had associated the name of Van Gogh with art and bold colours.
Tähän saakka nimi Van Gogh on tuonut mieleemme taiteen ja vahvat värit.
EnglishIn any case, there is a further difficulty associated with the Rio de Janeiro Summit.
Rio de Janeiron huippukokoukseen liittyy joka tapauksessa eräs lisäongelma.
EnglishWe demand it from associated states, but we do not demand it of ourselves.
Vaadimme sitä assosioituneilta valtioilta, mutta emme vaadi sitä itseltämme.
EnglishI would like to be associated with Mr Whitehead's remarks in relation to Mrs Kuhn.
Haluaisin yhtyä Whiteheadin esittämiin Kuhniin liittyviin huomautuksiin.
EnglishLet me now briefly answer the question on the associated status of Iceland and Norway.
Vastaisin nyt lyhyesti Islannin ja Norjan liittymismenettelyä koskevaan kysymykseen.