Engelsk-finsk oversættelse af "to bind"

EN

"to bind" finsk oversættelse

EN to bind
volume_up
[bound|bound] {verbum}

No democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Mikään demokraattinen hallitus ei voi sitoa seuraajaansa peruuttamattomaan.
We cannot bind ourselves politically for the next ten years.
Me emme voi sitoa itseämme poliittisesti seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi.
The European Security Strategy is meant to be binding on all EU Member States.
Euroopan unionin turvallisuusstrategian on tarkoitus sitoa kaikkia jäsenvaltioita.
As it is under Article 192 of the Treaty, we are bound to do it in a prompt manner.
Perustamissopimuksen 192 artikla velvoittaa meidät tekemään niin ripeästi.
As you know, this is a binding directive for the Member States.
Kuten tiedätte, direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita.
As you will realise, that is a binding statement, committing the United States to a certain kind of conduct.
Kuten ymmärrätte, lausunto on sitova, ja se velvoittaa Yhdysvallat tietynlaiseen käytökseen.
Meitä kaikkia yhdistää solidaarisuus.
You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two.
Te asetitte sitovan ja eriytetyn vastakohdaksi, kun taas minun mielestäni nämä kaksi asiaa on mahdollista yhdistää.
The third pillar is the one which binds these two together.
Kolmas pilari yhdistää kaksi edellistä.

Eksempelsætninger "to bind" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishUnderstanding is the 'glue' that is required to bind the European Union together.
Ymmärrys on se "liima", jota tarvitaan Euroopan unionin yhdistämiseksi.
EnglishThere they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
Niissä yhdistyvät lähestymistavat, jotka ovat välttämättömiä yhtenäismarkkinoiden kannalta.
EnglishThe ties that bind the United States and Europe are unique and historical.
Yhdysvallat ja Euroopan unionin yhdistävät siteet ovat ainutlaatuiset ja historialliset.
EnglishThe Lisbon targets bind us to a more flexible labour market than before.
Lissabonin tavoitteet velvoittavat entistä joustavampiin työmarkkinoihin.
EnglishWe should never forget our roots or lose sight of the values that bind us.
Meidän ei pidä missään vaiheessa unohtaa juuriamme tai unohtaa arvoja, jotka sitovat meitä.
EnglishRecord macros during a game to bind a series of actions to the click of a button.
Tallentamalla makroja pelissä voit yhdistellä haluamasi toimintosarjan painikkeen napsautukseen.
EnglishImportant infrastructure projects can bind the region together.
Tärkeillä infrastruktuurihankkeilla voidaan lisätä alueen yhteenkuuluvuutta.
EnglishThe ties that bind us to the Venezuelan people and State run very deep.
Yhteytemme Venezuelan kansaan ja valtioon ovat erittäin tiiviit.
EnglishThat would bind the Commission and ensure that national representatives are involved in the process.
Se sitoo komissiota ja varmistaa, että kansalliset edustajat osallistuvat prosessiin.
EnglishThis brings home the connections which bind us together.
Tämä saa meidät ymmärtämään niitä yhteyksiä, jotka sitovat meidät toisiimme.
EnglishIt is the similarities that bind us together and ultimately will be the key to Europe's success.
Meitä sitovat juuri nämä yhtäläisyydet, ja juuri ne ovat lopulta Euroopan menestyksen avain.
EnglishThe report seeks to bind the EU's defence industry and military organisations more closely together.
Mietinnössä pyritään sitomaan tiiviimmin yhteen EU:n puolustusteollisuus ja sotilasjärjestöt.
EnglishWhat we can say is that we are going to negotiate and afterwards try to bind them to our track.
Voimme sanoa, että me aiomme neuvotella tavallamme, ja yrittää jälkeenpäin saada heidät seuraamaan.
EnglishThe Indian, Pakistani and Kashmiri population must focus on the factors that bind them together.
Intian, Pakistanin ja Kašmirin asukkaiden on keskityttävä niihin tekijöihin, jotka heitä yhdistävät.
EnglishThe initialling of the agreement is part of the Commission's prerogatives and it does not definitely bind the Union.
Sopimuksen parafointi on osa komission oikeuksia eikä se välttämättä sido unionia.
English(ES) Mr President, agreements should be honoured and rules should bind everyone equally.
(ES) Arvoisa puhemies, sopimuksia olisi noudatettava, ja sääntöjen olisi velvoitettava kaikkia yhdenvertaisesti.
EnglishWe will thus continue to bind the social and environmental strands into our overall policy decisions.
Jatkamme niin ollen sosiaalisten ja ympäristökysymysten liittämistä yleisiin poliittisiin päätöksiimme.
EnglishUse the Macro Record button during a game to bind a series of actions to the click of a button.
Käyttämällä makron tallennuspainiketta pelissä voit yhdistellä haluamasi toimintosarjan painikkeen napsautukseen.
EnglishThe Commission also has a responsibility to bind in the Member States so that we speak with a much more coherent voice.
Komissiolla on myös velvollisuus ottaa jäsenvaltiot mukaan niin, että äänemme olisi yhtenäinen.
EnglishWe should therefore be aware of the ties that bind us and feel a sense of joint responsibility for our partners.
Sen vuoksi on tiedostettava meitä yhdistävät siteet ja tunnettava yhteisvastuuta kumppaneitamme kohtaan.