Engelsk-finsk oversættelse af "to build on"

EN

"to build on" finsk oversættelse

EN to build on
volume_up
{verbum}

We need to build on what we have and what we have today is the Constitution.
Meidän on kehitettävä sitä perustaa, joka meillä on, nimittäin perustuslaki.
Equally unanimous was our decision to build up a European network for nature protection.
Olimme yhtä yksimielisiä, kun päätimme perustaa luonnonsuojelua koskevan eurooppalaisen verkoston.
It has most of the elements that we can build on.
Mietinnössä on useimmat elementit, joihin voimme perustaa.
to build on

Lignende oversættelser "to build on" på finsk

build substantiv
to build verbum
Finnish
on præposition

Eksempelsætninger "to build on" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Jos rakennatte talonne tältä pohjalta, hyvä Martin Schulz, siitä tulee olkitalo.
EnglishI believe that EU Enlargement will help to build a more effective European Union.
Uskon, että EU:n laajentuminen auttaa rakentamaan tehokkaamman Euroopan unionin.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Kun tuuli puhaltaa kovempaa, toiset rakentavat muureja ja toiset tuulimyllyjä.
EnglishThe country has an ancient tradition; one that should be harnessed to build peace.
Maalla on ikivanhoja perinteitä, joita pitäisi hyödyntää rauhan edistämiseksi.
EnglishWe expect the Council to build confidence into this system and not undermine it.
Odotamme neuvoston rakentavan luottamusta tähän järjestelmään eikä heikentävän sitä.
EnglishThey should be given the chance to build up their own lives with small loans.
Heille on annettava mahdollisuus rakentaa oma elämänsä pienten lainojen avulla.
EnglishSo let us make sure the Member States build the information network quickly.
Varmistakaamme siis, että jäsenvaltiot perustavat tiedonvaihtoverkoston nopeasti.
EnglishWe have enough goals to aim at; it is actions that build credibility and confidence.
Meillä on riittävästi päämääriä, uskottavuus ja luottamus rakennetaan toimilla.
EnglishHowever, to achieve all of that we have to build confidence in our consumers.
Kaiken tämän saavuttamiseksi meidän on kuitenkin voitettava kuluttajien luottamus.
EnglishWe need to build a serious partnership with China on economic and trade matters.
Meidän on luotava todellinen kumppanuussuhde Kiinan kanssa talouden ja kaupan alalla.
EnglishIn my opinion, it is more important for us to build a strong European Union together.
Minun mielestäni on tärkeämpää, että rakennamme yhdessä vahvan Euroopan unionin.
EnglishIt can build into that report all the new ones that it wants to incorporate.
Se voi lisätä mietintöön kaikki ne uudet huomiot, jotka se haluaa siihen liittää.
EnglishIt is about a logistics system in the European Union that we are trying to build.
Kysehän on logistiikasta Euroopan unionissa, jota me nyt yritämme rakentaa.
EnglishMr President, a biblical parable teaches the reader to build his house on a rock.
Arvoisa puhemies, eräässä Raamatun vertauksessa opetetaan rakentamaan talo kalliolle.
EnglishThe Austrians say they will start to build once the Germans and the Italians begin.
Itävaltalaiset sanovat aloittavansa, kun saksalaiset ja italialaisetkin aloittavat.
EnglishThat is a record to be proud of and a legacy on which your successors should build.
Tämä on saavutus, josta voi olla ylpeä ja perintö, josta seuraajamme voivat jatkaa.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Kaatakaamme Eurooppa-linnakkeen muurit, rakentakaamme siltoja, ei muureja ...
EnglishSo we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Näin ollen meidän on aloitettava mietintäprosessi yhteisen maaperän löytämiseksi.
EnglishWe have to take steps to build that bridge, to allow competitiveness to improve.
On myös edistyttävä tämän kilpailukyvyn mahdollistavan sillan luomiseksi.
EnglishShould we not also build the local police, as well as a core of military forces?
Eikö meidän myös pitäisi kehittää paikallisia poliisivoimia ja puolustusvoimien ydintä?