EN combine
volume_up
{substantiv}

combine
volume_up
konserni {substantiv}
combine
volume_up
liikeyhtymä {substantiv}
volume_up
yhtymä {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "combine":

combine

Eksempelsætninger "combine" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe must combine the transparent policies and get away from the present rigidity.
Meidän on pantava yhteen asialliset politiikat eikä nykyisiä kankeita tapoja.
EnglishWe wish to combine economic efficiency, quality of life and social protection.
Haluamme sovittaa yhteen taloudellisen tehokkuuden, elämänlaadun ja sosiaaliturvan.
EnglishOur priority is to be able to combine industrial development with increased safety.
Tavoitteenamme on teollisen kehityksen ja turvallisuuden parantamisen yhdistäminen.
EnglishI agree that it is important for us to combine economic and social measures.
Yhdyn siihen, että on tärkeää, että yhdistämme taloudelliset ja sosiaaliset toimet.
EnglishLet us combine our tasks, and the topic will be before Parliament again in February.
Yhdistäkäämme tehtävämme, ja aihe on parlamentin käsiteltävänä uudelleen helmikuussa.
EnglishTherefore, we need to combine, integrate and produce actions associated with synergy.
Siksi meidän on yhdistettävä, integroitava ja toteutettava yhteisvaikutteisia toimia.
EnglishThey will, lastly, allow us to combine jobs, salaries, services and quality of life.
Ja loppujen lopuksi tällä tavoin yhdistetään työpaikat, tulot, palvelut ja elämänlaatu.
EnglishThe means will be to combine limits for discharges with an objective for water quality.
Tähän yritetään päästä yhdistämällä päästöjen raja-arvot veden laadun tavoitteeseen.
EnglishThat way, you actually combine a system of incentives and disincentives.
Tällä tavoin kannustimet yhdistetään pidäkkeiden kanssa samaan järjestelmään.
EnglishThe measures will combine increased energy efficiency with lower costs.
Tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta ja alennetaan kustannuksia.
EnglishIn general it is necessary to combine these things and many are not able to do it.
Yleisesti ottaen näiden asioiden yhdistäminen on välttämätöntä, eivätkä monet pysty siihen.
EnglishSo we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.
Tehokkuus on siis yhdistettävä hintaan, jos haluamme löytää asiaan riittävän ratkaisun.
EnglishMany people believe that it is important to combine the European and American approaches.
Monien mielestä eurooppalaisen ja amerikkalaisen katsantokannan yhdistelmä on tärkeä.
EnglishHowever, we have to combine ambition with realism and common sense.
Meidän on kuitenkin yhdistettävä kunnianhimo realismiin ja terveeseen järkeen.
EnglishIf I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
Jos yhdistetään molemmat asiat, on ehkä mahdollista tehdä uusia sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa.
EnglishMost mouse actions combine pointing with pressing one of the mouse buttons.
Monet hiiren toiminnot edellyttävät osoittamista ja toisen hiiren painikkeen napsauttamista.
EnglishIn intergalactic space, there's so little energy that atoms can't combine.
Galaksienvälisessä avaruudessa on niin vähän energiaa, että atomit eivät pysty yhdistymään.
EnglishIt would be prepared to combine both proposals if agreement were reached with the Council.
Komissio on valmis yhdistämään ehdotukset, mikäli neuvoston kanssa päästään sopimukseen.
EnglishA privileged partnership - that would combine the best of both worlds.
Etuoikeutettu kumppanuus yhdistäisi kummankin osapuolen parhaat puolet.
EnglishWhat matters now is to combine these individual steps into a total concept.
Nyt on kysymys siitä, että nämä yksittäiset askeleet olisi yhdistettävä kokonaissuunnitelmaan.