Engelsk-finsk oversættelse af "to come up to"

EN

"to come up to" finsk oversættelse

FI

EN to come up to
volume_up
{verbum}

We cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
Me emme voi keksiä selityksiä, jotka rikkovat sääntöjä ja lakia.
They appreciate that they have to come up with high quality projects in order to be considered.
He ymmärtävät, että tullakseen otetuiksi huomioon heidän tulee keksiä korkealaatuisia hankkeita.
Well, we had a long time to come up with good analogies.
Meillä on ollut aikaa keksiä hyviä analogioita.

Lignende oversættelser "to come up to" på finsk

to come verbum
up adjektiv
up adverbium
up præposition
Finnish
to præposition
Finnish

Eksempelsætninger "to come up to" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt will now be up to the fifteen heads of government to come up with the goods.
Viidentoista hallituksen päämiehen tehtäväksi jää nyt menestyksen saavuttaminen.
EnglishThe common position has come up with a compromise here that I entirely support.
Yhteisessä kannassa asiaan on löydetty sopuratkaisu, jolle annan täyden tukeni.
EnglishIt is in these particular areas that SMEs come up against hurdles and obstacles.
Pk-yritykset kärsivät erityisesti juuri näillä aloilla esteistä ja haitoista.
EnglishHowever, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
Haluan kuitenkin, että esitätte ajatuksia; haluan teidän puolustavan jotakin.
EnglishAnd people would come up to me after the conference, after my talk, men and women.
Ihmiset tulivat luokseni konferenssin jälkeen, puheeni jälkeen, miehiä ja naisia.
EnglishBut until then we shall have to come up with something to cope with this problem.
Siihen mennessä kuitenkin varmasti keksimme, miten tätä ongelmaa voidaan käsitellä.
EnglishThink again, Mr President, when these matters come up for debate and discussion.
Arvoisa puhemies, miettikääpä tätä vielä, kun näistä asioista keskustellaan.
EnglishHere too we must take care we do not come up against new problems in the autumn.
Myös tässä meidän on oltava varovaisia, ettei syksyllä synny uusia ongelmia.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting ...
Näin ollen jos ehdotuksia ei kumota, ne saavat osakseen kovaa vastarintaa ...
EnglishWe have come up with an oral question and a resolution in a spirit of cooperation.
Laadimme yhteistyön hengessä suullisen kysymyksen ja päätöslauselmaesityksen.
EnglishThe Food Standards Agency in France did not come up with any new evidence at all.
Ranskan elintarviketurvallisuusvirasto ei esittänyt mitään uusia todisteita.
EnglishThis issue has come up again and again and the Commission has done nothing about it.
Tämä on tullut esille kerta toisensa jälkeen, eikä komissio ole puuttunut asiaan.
EnglishI believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.
Mielestäni Euroopan parlamentti on osoittanut, että se pystyy täyttämään vaatimukset.
EnglishIn our view, the European Parliament ought to come up with its own draft budget.
Meidän mielestämme Euroopan parlamentin pitäisi yrittää laatia oma talousarvioluonnos.
EnglishIt is difficult to come up with any reasons to regulate these matters at EU level.
On vaikeaa löytää syitä sille, miksi näitä asioita olisi säänneltävä EU:ssa.
EnglishInstead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
Toistemme syyttelemisen sijaan meidän on pyrittävä yhteisvoimin ratkaisuun.
EnglishThey will come up with new packaging, or will at least stop cutting up blister packs.
He kehittävät uusia pakkauksia tai lopettavat ainakin tablettilevyjen pilkkomisen.
EnglishIt will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
Sen on keksittävä vakavampia väitteitä, jos se haluaa voittaa ne takaisin.
EnglishTo conclude, what is important is to come up with an effective and robust system.
Päätteeksi totean, että on tärkeää kehittää tehokas ja vankka järjestelmä.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Tästä syystä pyrimme huomattavasti yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä.