Engelsk-finsk oversættelse af "constantly"

EN

"constantly" finsk oversættelse

volume_up
constant {substantiv}
FI

EN constantly
volume_up
{adverbium}

constantly (også: always, continually, continuously, forever)
Prices are constantly falling and compulsory equipment can be constantly extended.
Hinnat laskevat jatkuvasti, ja pakollisia laitteita voidaan lisätä kaiken aikaa.
As MEPs, we constantly hear complaints that this is an unwieldy system.
Parlamentin jäsenet kuulevat jatkuvasti valituksia järjestelmän hankaluudesta.
People infected with the disease constantly face intolerance and discrimination.
Tartunnan saaneet kohtaavat jatkuvasti suvaitsemattomuutta ja syrjintää.
constantly (også: for good, permanently, steadily)
The message that they are sending to the citizens of Europe is constantly negative.
He lähettävät Euroopan kansalaisille pysyvästi kielteisen viestin.
In Mexico, and especially in the province of Chiapas, infringements of human rights are constantly taking place.
Meksikossa, etenkin Chiapasin maakunnassa loukataan pysyvästi ihmisoikeuksia.
They must be applied constantly and coherently in all countries; there must be no exceptions and no grey areas.
Ne on pantava täytäntöön pysyvästi ja johdonmukaisesti kaikissa maissa.
constantly
He is constantly struggling for freedom and democracy in his country.
Hän taistelee omassa maassaan taukoamatta vapauden ja demokratian puolesta.
The list of priority hazardous substances must be constantly reviewed and checked without delay.
Vaarallisten prioriteettiaineiden luetteloa on muutettava ja tarkistettava taukoamatta ja ilman viiveitä.
The Russians bombarded Grozny constantly for weeks, killing mainly the civilians who were still trapped inside.
Venäläiset pommittivat Groznyita taukoamatta viikkokausia tappaen pääosin siviilejä, jotka olivat vielä loukussa kaupungissa.
constantly (også: forever)
We constantly underline that the fight against terrorism must be conditioned on maintaining respect for human rights, not the other way round.
Korostamme yhtenään, että terrorismin torjunnan ennakkoehtona on oltava ihmisoikeuksien kunnioittamisen jatkuminen, ei toisin päin.
It was a surprise to find that Japanese technology had not kept pace with events that constantly recur in those areas.
Oli yllättävää huomata, että Japanin tekniikka ei ole pysynyt niiden tapahtumien tahdissa, joita yhtenään tapahtuu kyseisillä aloilla.
The fact is that these issues are being raised on a daily basis, and we constantly find ourselves incapable and powerless in the face of this tragic situation.
Tällaisia kysymyksiä tulee esille päivittäin, ja huomaamme yhtenään olevamme kyvyttömiä ja voimattomia traagisen tilanteen edessä.

Eksempelsætninger "constantly" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor four days we discussed and debated them constantly until four in the morning.
Keskustelimme ja väittelimme niistä tauotta neljä päivää neljään asti aamulla.
EnglishThe figures regularly published at international level constantly confirm this.
Säännöllisin väliajoin julkaistavat kansainväliset luvut vahvistavat tämän.
EnglishThe need for solutions free from serious drawbacks has constantly become more urgent.
Tarve ratkaisuihin, jotka eivät aiheuttaisi vakavia haittoja, oli varsin voimakas.
EnglishThe Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
Etenkin armenialais-kristittyjen yhteisöä vastaan hyökätään yhä uudestaan.
EnglishWhy, then, do we constantly have to go over this discussion again and again?
Miksi meidän sitten pitää keskustella tästä asiasta uudestaan ja uudestaan?
EnglishParliament will check and monitor this constantly, in its annual budget debates.
Parlamentti arvioi ja seuraa tätä säännöllisesti vuotuisissa talousarviokeskusteluissaan.
EnglishWe may need his energy, but we do not need someone who constantly mocks us.
Saatamme tarvita hänen tarmoaan mutta emme jatkuvaa itseemme kohdistuvaa pilkantekoa.
EnglishEuropean industry constantly needs more energy, as do households and transport.
Euroopan teollisuus tarvitsee yhä enemmän energiaa, samoin kuin kotitaloudet ja liikenne.
EnglishHuman rights are constantly disregarded and democracy remains an elusive utopia.
Ihmisoikeuksista ei koskaan piitata, ja demokratia on edelleen jonkinlaista häilyvää utopiaa.
EnglishStandards are changing, women's aspirations are constantly becoming richer and broader.
Vaatimukset muuttuvat ja naisten pyrkimykset tulevat monitahoisemmiksi ja laajemmiksi.
EnglishWe all know that scientific research is, fortunately, constantly progressing.
Me kaikki tiedämme, että tieteellinen tutkimus, onneksi, kehittyy yhä.
EnglishAs regards simplification, this is an ongoing programme which is being constantly enhanced.
Yksinkertaistamisessa on kysymys jatkuvasta ohjelmasta, jota kehitetään lakkaamatta.
EnglishWe have been constantly reinforced in this view by the scientists.
Tähän näkemykseemme olemme saaneet toistuvasti vahvistusta myös alan tutkijoilta.
EnglishBut I do not think that we can do so by constantly hiking up prices.
En kuitenkaan usko, että tämä tavoite saavutetaan jatkuvien hinnankorotusten avulla.
EnglishIt has constantly underlined the fact that the euro area needs a stability pact with authority.
Se on alinomaa korostanut, että euroalue tarvitsee luotettavaa vakaussopimusta.
EnglishThis House is constantly talking about a European policy on employment.
Tässä parlamentissa puhutaan yhä eurooppalaisesta työllisyyspolitiikasta.
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Kidutusta esiintyy valitettavasti kaikkialla maailmassa, ja tuomitsemme sen johdonmukaisesti.
EnglishThe Commission has constantly been the driving force behind work on the plans of action.
Komissio on koko ajan ollut eteenpäin vievänä voimana toimintasuunnitelman työstämisessä.
EnglishThese are all matters which we constantly debate without ever finding a solution.
Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joista me keskustelemme säännöllisesti löytämättä koskaan ratkaisua.
EnglishThe integration process in Europe has, instead, been on a constantly rising
Euroopan sisäinen yhdentymisprosessi sen sijaan on edennyt vakaasti