Engelsk-finsk oversættelse af "constitution"

EN

"constitution" finsk oversættelse

volume_up
constitution {substantiv}

EN constitution
volume_up
{substantiv}

constitution
volume_up
perustuslaki {substantiv}
My country's new constitution is a democratic, written constitution.
Maani uusi perustuslaki on demokraattinen, kirjallinen perustuslaki.
Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.
Sen perustuslaki on joiltakin osin esimerkki eurooppalaiselle perustuslaille.
The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference.
Perustuslaki on saatu hallitustenvälisessä konferenssissa melkein valmiiksi.
constitution
volume_up
säännöt {substantiv}
These new regulations still have to become law as a result of changes to the constitution.
Nämä säännöt on vielä saatava osaksi lainsäädäntöä perustuslain muutoksella.
When we started with the Constitution, the rules were that every country had to ratify it or it fell.
Kun aloitimme perustuslain työstämisen, säännöt olivat sellaiset, että jokaisen maan piti ratifioida se tai se kaatuisi.
Not only that, but by putting it in the Constitution, these rules and fundamental rights will be legally enforceable to European citizens.
Tämän lisäksi kun perusoikeuskirja sisällytetään perustuslakiin, nämä säännöt ja perusoikeudet myös sitovat laillisesti unionin kansalaisia.
constitution
volume_up
valtiosääntö {substantiv}
So, is the constitution we are getting a fine constitution?
Onko nyt saamamme perustuslaki hyvä valtiosääntö?
It is a constitution which does include fundamental rights and social rights, but they are spread around the treaty.
Se on valtiosääntö, joka sisältää perusoikeudet ja sosiaalioikeudet, mutta ne on sijoiteltu sinne tänne sopimusta.
To the extent that the Union constitution conflicts with the Danish Constitution, we know of course that it is Union law which takes priority.
Kuten tiedämme, yhteisön oikeus on etusijalla tapauksissa, joissa unionin valtiosääntö on ristiriidassa Tanskan perustuslain kanssa.
constitution (også: body, composition, configuration, fabric)
volume_up
rakenne {substantiv}
The entire structure would be founded upon a true European constitution.
Koko tämä rakenne perustuisi todelliseen eurooppalaiseen perustuslakiin.
A constitution defines the structure of the organisation or country and the rights of its citizens.
Perustuslaissa määritetään organisaation tai maan rakenne ja kansalaisten oikeudet.
the interlinking of internal policies with terrorism results in the elimination of the inter-pillar structure, bringing forward the logic of the draft EU Constitution.
Kun sisäpolitiikka liitetään terrorismin torjuntaan, poistetaan pilarien välinen rakenne, mikä on EU:n perustuslakiluonnoksen logiikan mukaista.
volume_up
kokoonpano {substantiv}
The Constitution will bring the procedure for replacing Commissioners closer to the procedure for the confirmation of the Commission at the start of its mandate.
Perustuslaki tuo komission jäsenten vaihtamismenettelyn lähemmäs menettelyä, jolla komission kokoonpano vahvistetaan sen toimikauden alkaessa.
constitution (også: condition, health)
volume_up
vointi {substantiv}
constitution
volume_up
yleiskunto {substantiv}

Eksempelsætninger "constitution" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSecondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
Toiseksi vastustamme perustuslain tiettyjen näkökohtien osittaista soveltamista.
EnglishThe annual programme nonetheless contains a lot from the rejected Constitution.
Vuotuiseen ohjelmaan sisältyy kuitenkin paljon asioita hylätystä perustuslaista.
EnglishThe Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
Irlannin perustuslaissa ei säädetä asiasta mitään, kuten ei Irlannin laissakaan.
English. - (EL) The report endeavours to resuscitate the European Constitution.
kirjallinen. - (EL) Mietinnön tavoitteena on Euroopan perustuslain elvyttäminen.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.
EnglishThat is wise, because a constitution regulates the power wielded by politicians.
Tämä on viisasta, koska perustuslaissa säädellään poliitikoilla olevaa valtaa.
EnglishA constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
Perustuslailla pitäisi ainoastaan antaa perussäännöt lainsäädännön laatimisesta.
EnglishI am in favour of holding a referendum on the Constitution in every Member State.
Kannatan kansanäänestyksen järjestämistä perustuslaista kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the European Union will have a Constitution.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unioni saa perustuslain.
EnglishThe Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
Irlannin perustuslaissa toki kielletään abortti mutta säädetään poikkeuksista.
EnglishThe Intergovernmental Conference (IGC) ended in deadlock over the Constitution.
Hallitustenvälinen konferenssi (HVK) päättyi perustuslakisopimuksen umpikujaan.
EnglishIt will be the European Constitution that will make these two solutions possible.
Euroopan perustuslakisopimus tekee näistä molemmista ratkaisuista mahdollisia.
EnglishYou sacrificed Professor Buttiglione, and you agreed to a dictatorial Constitution.
Te uhrasitte professori Buttiglionen ja suostuitte diktatoriseen perustuslakiin.
English   Mr President, I am in favour of rejecting the Constitution, as is all my group.
   Arvoisa puhemies, kannatan perustuslain hylkäämistä, niin kuin koko ryhmäni.
EnglishEighty per cent of British people want a say in a referendum on this Constitution.
Kansalaisista 80 prosenttia haluaa äänestää perustuslaista kansanäänestyksessä.
EnglishThe Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
Valmistelukuntaa ei muodostettu erityisesti laatimaan Euroopalle perustuslakia.
EnglishThe cooperation of all the political powers is required to draw up a constitution.
Valtiosäännön valmisteluun tarvitaan kaikkien poliittisten voimien yhteistyötä.
EnglishThus they should act according to their own Constitution, which is not respected.
Heidänhän pitäisi toimia oman perustuslakinsa mukaisesti, mutta sitä ei noudateta.
EnglishSecondly, speaking of a constitution, we must be careful not to be too naive.
Toiseksi: puhuttaessa perustuslaista on varottava olemasta liian herkkäuskoinen.
EnglishThe European Constitution will prompt a referendum in various Member States.
Euroopan perustuslain myötä monissa jäsenvaltioissa järjestetään kansanäänestys.