Engelsk-finsk oversættelse af "constitutionality"

EN

"constitutionality" finsk oversættelse

EN constitutionality
volume_up
{substantiv}

constitutionality (også: constitutionalism)
Unfortunately, on 23 April 2001 these rules were suspended by the Croatian Ministry of Justice, which argued that their constitutionality had to be confirmed.
Kroatian oikeusministeriö kumosi valitettavasti mainitut säännöt 23. huhtikuuta 2001 ja vaati, että niiden perustuslaillisuus on vahvistettava.
I would like to draw your attention to the situation in Georgia, where the democracy, constitutionality and vigorous economic development that have been built jointly are threatened.
Haluaisin kiinnittää huomionne tilanteeseen Georgiassa, jossa yhdessä rakennetut demokratia, perustuslaillisuus ja voimakas taloudellinen kehitys ovat uhattuina.

Eksempelsætninger "constitutionality" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, we also want democracy and constitutionality to occupy their rightful place in Laos.
Haluamme kuitenkin myös, että demokratia ja oikeusvaltioperiaate pääsevät oikeuksiinsa Laosissa.
EnglishFor example, I have problems with the special constitutionality appeal, which includes the famous subsidiarity appeal.
Esimerkiksi minä pidän ongelmallisena vetoamista erityisesti konstitutionaalisuuteen.
EnglishHuman rights, constitutionality, democratic procedures, the protection of minorities: these are the examination questions.
Ihmisoikeudet, oikeusvaltio, demokraattiset menettelytavat, vähemmistöjen suojelu ovat koekysymykset.
EnglishThis is totally contrary to the constitutionality that we naturally expect and demand from a people or from a government.
Tämä on täysin vastoin sitä perustuslain mukaisuutta, jota tietenkin odotamme ja vaadimme kansoilta ja hallituksilta.
Englishthe Croatian government acts to restore the suspended rules immediately, confirming their constitutionality as soon as possible;
? että Kroatian hallitus palauttaa kumotut säännöt voimaan välittömästi vahvistamalla niiden perustuslaillisuuden mahdollisimman pian;
EnglishI also concede that our concept of democracy and constitutionality does not necessarily have to be accepted by every country on this planet.
Ymmärrän myös sen, että kaikkien maailman maiden ei tarvitse omaksua meidän käsityksiämme demokratiasta ja oikeusvaltiosta.
EnglishSome serious concerns have emerged in connection with the constitutionality of the government decree and its relationship with international and EU law.
Hallituksen asetuksen perustuslaillisuudesta ja sen suhteesta kansainväliseen ja EU:n oikeuteen on kannettu huolta.
EnglishIt is for precisely this reason that joint action and continued efforts are needed in the interests of promoting human rights and constitutionality.
Juuri tämän seikan vuoksi tarvitaan yhteistä toimintaa ja jatkuvia ponnisteluja, jotta edistetään ihmisoikeuksia ja perustuslaillisuutta.
EnglishThe Commission is aware of the concerns expressed by some of you and also many sectors of Venezuelan society about the constitutionality of the 'disqualifications'.
Komissio on tietoinen joidenkin teistä ja myös monien Venezuelan yhteiskunnan sektorien esiin tuomista huolenaiheista vaalikelpoisuuden epäämisen perustuslaillisuuden suhteen.
EnglishRespect for the principles of democracy and constitutionality, and for human rights, minority rights and fundamental freedoms are a prerequisite for the granting of Community assistance.
Demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden sekä ihmisoikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on ennakkoehto yhteisön tuen myöntämiselle.
EnglishIt is for reasons of constitutionality that the President-in-Office of the Council ought not to have made the statement he did, and in a manner that goes against the Treaty.
Oikeusvaltioperiaatteen mukaista on se, että neuvoston puheenjohtajavaltio ei ilmaise itseään niin kuin se on tehnyt, eli tavalla, joka on ristiriidassa perustamissopimusten kanssa.
EnglishThe Union – and this was made very clear in this morning’s debate – is based on the principles of freedom, democracy, respect for human rights and basic freedoms and constitutionality.
Unioni perustuu, kuten hyvin selvästi todettiin tämän aamun keskustelussa, vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien sekä perustuslaillisuuden periaatteisiin.