Engelsk-finsk oversættelse af "constraint"

EN

"constraint" finsk oversættelse

volume_up
constraint {substantiv}

EN constraint
volume_up
{substantiv}

constraint (også: delimitation, restriction)
volume_up
rajoite {substantiv}
Mr President, the greatest constraint on a government is external competition.
(EN) Arvoisa puhemies, valtionhallinnon suurin rajoite on ulkoinen kilpailu.
Previously, financial market worries have been a serious constraint on governments.
Rahamarkkinoiden huolenaiheet ovat aiemmin olleet hallituksille merkittävä rajoite.
This constraint is particularly harsh in times of crisis such as the period we are experiencing at present.
Tämä rajoite on erityisen rankka nyt kokemamme kaltaisina kriisiaikoina.
constraint (også: cut-off, limit, limitation, restriction)
volume_up
rajoitus {substantiv}
This is a constraint on legislators, but it seems to me a proper constraint.
Tämä rajoittaa lainsäätäjien työtä, mutta tällainen rajoitus vaikuttaa mielestäni asianmukaiselta.
This is why it is essential to adapt the Community policies to take account of this constraint resulting from insularity and remoteness.
Tästä syystä yhteisön politiikanaloja on välttämätöntä mukauttaa siten, että niissä otetaan huomioon eristyneisyydestä ja syrjäisyydestä johtuva rajoitus.
However, if this constraint is only applied to European companies, they would be penalised financially and there would be a serious risk of jobs relocating outside the Union.
Jos rajoitus sen sijaan koskisi vain eurooppalaisia yrityksiä, niitä rangaistaisiin taloudellisesti ja syntyisi vakava riski sille, että työpaikat siirtyisivät unionin ulkopuolelle.
constraint (også: ambit, border, borderline, bound)
volume_up
raja {substantiv}
I cannot accept Amendments 15 or 16 because the 10% constraint on TAC changes is too tight to allow an adaptation to real circumstances.
En voi hyväksyä tarkistuksia 15 ja 16, koska TACin muutosta koskeva 10 prosentin raja on liian tiukka todellisiin olosuhteisiin sopeutumisen kannalta.
As I said in my opening address on this point, the Commission's proposal aims to take to the very limit what is legally acceptable, given the constraints of the Treaty.
Kuten totesin alkupuheenvuorossani, komission ehdotuksen tavoitteena on lähestyä rajaa, joka määrää, mikä on oikeudellisesti hyväksyttävää perustamissopimuksen rajoitusten perusteella.
constraint
volume_up
väkinäisyys {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "constraint":

constraint
English

Eksempelsætninger "constraint" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBecause the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Tämä johtuu siitä, että maksutaseeseen liittyvät rasitukset ja ongelmat poistuvat.
EnglishAs I said, it must not be perceived as a constraint nor must it be set as a precondition.
Kuten sanottu, sitä ei saa ymmärtää pakoksi eikä asettaa ennakkoehdoksi.
EnglishThe constraint of the 3% threshold for national budget deficits must be respected.
On noudatettava sääntöä, jonka mukaan jäsenvaltion budjettivaje saa olla enintään kolme prosenttia.
EnglishWe expect you to present us with indicators - again, not as a constraint, but as a support.
Odotamme teiltä myös indikaattoreita, emmekä taaskaan rajoittamista vaan tukemista varten.
EnglishThe Stability Pact therefore does not make mandatory any extra constraint.
Vakaus- ja kasvusopimuksessa ei siis aseteta mitään lisäehtoja.
EnglishHowever, I will always, I repeat, prioritise agreement, trust and explanation over constraint.
Toistan, pidän kuitenkin aina sopimuksia, luottamusta ja selvityksiä parempana kuin pakkoa.
EnglishDue to the time constraint, I had no time earlier on to say a few words about a healthy lifestyle.
Aikarajoituksen takia minulta jäi aikaisemmin sanomatta muutama sana terveistä elintavoista.
EnglishIt would be good not too impose too heavy a constraint on these.
Näille karjavaunuille ei saisi asettaa liian suuria vaatimuksia.
EnglishEnlargement of the European Union is not a constraint.
Euroopan unionin laajentuminen ei ole velvoite, vaan se on hanke ja yhteinen toiveemme.
EnglishWe must focus on Parliament's core task and elsewhere employ a great deal of constraint.
Meidän on keskityttävä parlamentin perustehtävään ja muissa asioissa harjoitettava suurta pidättyneisyyttä.
EnglishControls on public spending are a despised constraint.
Julkisten menojen valvontatoimet ovat halveksittuja rajoituksia.
EnglishThe reform of the Stability and Growth Pact, that harmful budgetary constraint, is also window-dressing.
Myös vahingollisten budjettirajoitusten eli vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen on silmänlumetta.
EnglishThe state of monitoring is described as a major constraint.
Seurannan tilaa pidetäänkin suurena rajoitteena.
EnglishWe must somehow move from constraint to contract.
Meidän pitää jotenkin siirtyä rajoituksesta sopimukseen.
EnglishThis constraint would only have added to the cost, which would have been of no positive advantage to consumers.
Tällainen velvoite olisi merkinnyt vain lisäkustannuksia eikä siitä olisi ollut mitään hyötyä kuluttajalle.
EnglishWomen’s working hours must remain a choice and not a constraint that makes their position insecure.
Naisten on voitava valita työaikansa, eikä valinta saa olla pakollinen ratkaisu, joka asettaa heidät epävarmaan asemaan.
EnglishWe are in a situation of budgetary constraint.
Olemme tilanteessa, johon liittyy budjettirajoituksia.
EnglishThe European Council has no decision-making powers or powers of constraint vis-à-vis the other institutions.
Eurooppa-neuvostolla ei ole päätöksentekovaltaa eikä toimivaltaa käyttää pakkokeinoja muiden toimielinten suhteen.
EnglishThe process of constraint is, therefore, far from over.
Rangaistusprosessi on siis vasta aluillaan.
EnglishEurope is a contract, not a constraint.
Eurooppa perustuu sopimiseen, ei pakkokeinoihin.