Engelsk-finsk oversættelse af "delicate"

EN

"delicate" finsk oversættelse

EN delicate
volume_up
{adjektiv}

delicate (også: sensitive)
A second very delicate and very important issue relates to adoption.
Toinen erittäin arkaluonteinen ja erittäin tärkeä kysymys liittyy adoptointiin.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Aihe on liian arkaluonteinen, jotta siitä voitaisiin äänestää epätietoisuuden vallitessa.
This is a delicate area in terms of the protection of personal information.
Tämä on hyvin arkaluonteinen ala henkilötietojen suojan osalta.
delicate (også: brittle, emotional, irritable, responsive)
It is a delicate balancing act, but it is our task and we have to do it.
Kyseessä on herkkä tasapainottelu, mutta meidän on hoidettava tämä tehtävä.
A second delicate point concerns the financial services market.
Toinen herkkä asia koskee rahoituspalvelumarkkinoita.
It needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
On ymmärrettävää, että alueen luonto on herkkä ja haavoittuva.
delicate (også: brittle, crumbly, ethereal, fragile)
volume_up
hauras {adj.}
You are aware that the compromise reflected in the common position is very delicate and fragile.
Tiedätte hyvin, että yhteisessä kannassa huomioon otettu kompromissi on erittäin herkkä ja hauras.
All of us sitting around the table at the WTO are carrying out - and know that the others are carrying out - a delicate balancing act and the slightest thing can tilt that balance.
Tiedämme, että kaikki WTO-neuvotteluissa mukana olevat yrittävät kaikin keinoin säilyttää tasapainon, joka on niin hauras, että pienikin asia horjuttaa sitä.
It is a fragile agreement, a delicate situation, for another reason: it is quite unclear, there is no certainty whatsoever as to what policy we as the European Union wish to apply here.
Sopimus on hauras, tilanne on hauras vielä toisestakin syystä: ei ole lainkaan selvää, ei ole lainkaan varmaa, millaista politiikkaa haluamme noudattaa siellä Euroopan unionin ominaisuudessa.
delicate (også: braw, cultured, dressy, elegant)
volume_up
hieno {adj.}
For me it is something of a delicate matter that people who are on strike get paid half their salary.
Minusta on ollut hieno asia, että ihmisille, jotka ovat lakossa, maksetaan puoli palkkaa.
Delicate and rough movements, which can be well developed through sport and popular games or any activity involving movement, are also essential in the study of reading and writing.
Hieno- ja karkeamotoriikkaa voidaan kehittää hyvin urheilun, pelien ja kaikenlaisen liikkumisen keinoin, ja ne ovat tärkeitä myös luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kannalta.
delicate (også: cultured, exquisite, polished, refined)
delicate (også: diplomatic, discreet, tactful, tasteful)
delicate (også: elaborate, skilful, skilled, finesse)
delicate (også: doddering, doddery, dull, faint)
volume_up
heikko {adj.}
delicate

Synonymer (engelsk) for "delicate":

delicate

Eksempelsætninger "delicate" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Käsien hienovaraista hallintaa vaaditaan näin herkkien toimintojen suorittamiseen.
EnglishHowever, in the present situation, it is not enough to raise delicate issues.
Nykytilanteessa arkaluonteisten aiheiden esiin nostaminen ei kuitenkaan riitä.
EnglishAll this has left you in a very difficult and delicate position, Madam President.
Tämä kaikki on ajanut teidät hankalaan ja arkaluonteiseen asemaan, arvoisa puhemies.
EnglishI am afraid that today Mr Schüssel has only served us with a delicate outer case.
Pelkään, että herra Schüssel tarjoaa meille tänään vain kevyen kuorrutuksen.
EnglishThis report takes real care to specify the details of such a delicate issue.
Mietinnössä eritellään syvällisesti tämän arkaluonteisen asian yksityiskohtia.
EnglishFor all too long have we heedlessly tampered with nature’s delicate framework.
Aivan liian kauan olemme huoletta peukaloineet luonnon herkkää järjestelmää.
EnglishWe are grateful for the Parliament's continued support in this delicate area.
Olemme kiitollisia parlamentille sen jatkuvasta tuesta tällä arkaluonteisella alalla.
EnglishThere are two particularly delicate problems which arise with regard to agriculture.
Maatalousalalla nousee esiin erityisesti kaksi erityisen hankalaa kysymystä.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Ehdotetut tarkistukset voivat vaikuttaa tähän tasapainoon kielteisesti.
EnglishThis is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.
Kyseinen alue tarvitsee erityisen hienovaraisia ja tasapainoisia toimia.
EnglishThis will have a detrimental effect on the delicate economy there and push up inflation.
Tällä on vahingollinen vaikutus maan hauraaseen talouteen ja se lisää inflaatiota.
EnglishWe must celebrate this and congratulate the presidency on this delicate manoeuvring.
Siitä on oltava iloisia ja puheenjohtajavaltiota on onniteltava tästä taidonnäytteestä.
EnglishFulfilling both of these objectives requires a delicate balance to be struck.
Näiden molempien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että löydämme herkän tasapainon.
EnglishThis proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
Tämä direktiiviluonnos on kuitenkin arkaluontoinen ja kiistanalainen aihe.
EnglishWe also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.
Onnistuimme myös ratkaisemaan tietyt arkaluonteiset ja vaikeat diplomaattiset kysymykset.
EnglishThis was the most complex and delicate report for us but we managed well.
Mietintö oli meille erittäin monimutkainen ja arkaluontoinen, mutta onnistuimme hyvin.
EnglishThe climate in which the Council meeting is taking place is particularly delicate.
Istunto järjestetään erityisen arkaluonteisen ilmapiirin vallitessa.
EnglishToday's motion for a resolution on FYROM tries to mirror this delicate balance.
Tämänpäiväisessä EJTM:ää koskevassa päätöslauselmassa yritetään kuvata tätä hienoa tasapainoa.
EnglishLikewise, the delicate situation in Brcko I think may be resolved by a similar compromise.
Samoin Brckon tulenarka tilanne on mielestäni ratkaistava vastaavalla kompromissilla.
EnglishThis is what I can offer you in this delicate and difficult situation.
Tämän voin tarjota teille tässä arkaluonteisessa ja vaikeassa tilanteessa.