Engelsk-finsk oversættelse af "documents"

EN

"documents" finsk oversættelse

volume_up
document {substantiv}

EN documents
volume_up
{flertal}

documents (også: dossier, records)
Accordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.
Tämän mukaan kauppaneuvotteluja koskevat asiakirjat katsotaan luottamuksellisiksi.
Official documents and working documents are quite different things.
Viralliset asiakirjat ja työasiakirjat ovat kaksi täysin eri asiaa!
Both documents were made available to Parliament on that date.
Molemmat asiakirjat annettiin parlamentin saataville tuona päivämäääränä.

Synonymer (engelsk) for "document":

document

Eksempelsætninger "documents" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMost Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Useimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
EnglishThe forged documents indicated that the shipment concerned waste paper recovery.
Väärennettyjen asiakirjojen mukaan siirrossa oli kyse jätepaperin kierrätyksestä.
EnglishWill we now get to see what documents really exist and which ones are sensitive?
Nyt näemme, mitä asiakirjoja todella on olemassa, ja mitkä ovat arkaluonteisia.
EnglishIn practice, all European Parliament documents are accessible in electronic form.
Käytännössä kaikkiin Euroopan parlamentin asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti.
EnglishI wish to reinforce that there are no blanket exemptions on access to documents.
Haluan vahvistaa, ettei asiakirjojen saatavuuteen voida soveltaa ryhmäpoikkeuksia.
EnglishAfter we had prepared the report, two important documents came from the Commission.
Mietinnön valmistumisen jälkeen komissio on julkaissut kaksi tärkeää asiakirjaa.
EnglishKeeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
Asiakirjojen ja kirjeenvaihdon salaaminen on varma tapa lisätä epäluottamusta.
EnglishConsequently, the text of this resolution is not in line with those documents.
Näin ollen tämä päätöslauselma ei ole yhdenmukainen noiden asiakirjojen kanssa.
EnglishThey work whether I’m doing stuff with photos, music, documents, or spreadsheets.
Ne toimivat, käsittelinpä valokuvia, musiikkia, asiakirjoja tai laskentakaavioita.
EnglishEverything within the Documents, Music, Pictures, and Shared Documents folders.
Kaiken Tiedostot-, Musiikki-, Kuvat- ja Jaetut tiedostot -kansioiden sisällön.
EnglishDuring transition, you and your users will have access to email and documents.
Sinä ja käyttäjäsi voitte käyttää sähköpostia ja tiedostoja siirtymisen aikana.
EnglishAt the moment, public access to the European institutions' documents is fairly good.
Tällä hetkellä EU:n toimielinten asiakirjojen julkinen saatavuus on sangen hyvä.
EnglishIt is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
Tilintarkastustuomioistuimen on lähes mahdotonta saada käyttöönsä EIP:n asiakirjoja.
EnglishMr Katiforis also refers to the need to have the Commission' s documents available.
Jäsen Katiforis toteaa myös, miten tärkeää on komission asiakirjojen saatavuus.
EnglishI would like to ask what connection the Commission sees between these two documents?
Haluaisin kysyä, minkä yhteyden komissio näkee näiden kahden asiakirjan välillä.
EnglishIn the first place, citizens can search for documents that are relevant to them.
Ensiksi kansalaiset voivat etsiä asiakirjoja, joita he pitävät olennaisina.
EnglishWordPad is a text-editing program you can use to create and edit documents.
WordPad on tekstinkäsittelyohjelma asiakirjojen luomista ja muokkaamista varten.
EnglishI should add that some of these documents are the subject of criminal proceedings.
Kaiken kukkuraksi eräät näistä asiakirjoista kuuluvat rikostutkinnan piiriin.
English(DE) Therefore, all references in official documents to Rule 47 have to be deleted.
(DE) Kaikki virallisten asiakirjojen viittaukset 47 artiklaan on siis poistettava.
EnglishThis is not clear to me from the earlier COREPER documents which I had access to.
Tämä ei käynyt minulle selväksi aiemmista Coreper-asiakirjoista, jotka sain käsiini.