Engelsk-finsk oversættelse af "to establish"

EN

"to establish" finsk oversættelse

EN to establish
volume_up
[established|established] {verbum}

The aim is rather to establish equivalent information requirements.
Tarkoituksena on lähinnä luoda yhtäläiset tietojen toimittamista koskevat vaatimukset.
It is important to establish transparency for consumers where such a mark is concerned.
On tärkeätä luoda kuluttajille avoimuutta sellaisen merkinnän avulla.
We should also like to re-establish somewhat closer relations with the rapporteur.
Haluaisimme myös luoda jälleen hieman tiiviimmät suhteet esittelijään.
Technically it may be appropriate to establish it in accordance with a flexible instrument.
Teknisesti se lienee tarkoituksenmukaista perustaa joustovälineen mukaiseksi.
I therefore welcome this proposal to establish a fisheries control agency.
Tämän vuoksi suhtaudun myönteisesti ehdotukseen perustaa kalastuksenvalvontavirasto.
In the present situation, there is no reason to establish a European Prosecutor.
Nykyisessä tilanteessa ei ole syytä perustaa Euroopan syyttäjäntointa.
Our task is to establish, through the Agreement, a Syrian road map towards transition.
Meidän tehtävänämme on laatia sopimuksen avulla Syyrian uudistumissuunnitelma.
It is therefore important for us in Parliament to establish a well-balanced position.
Siksi meidän parlamentin jäsenten on tärkeää laatia tasapuolinen kanta.
It is necessary to establish common rules governing the activity of European Union ports.
On tarpeen laatia yhteiset säännöt Euroopan unionin satamien toiminnan sääntelemiseksi.
Because how can we possibly establish a right of ownership, ladies and gentlemen?
Hyvät jäsenet, miten nimittäin voimme vahvistaa omistusoikeuden?
It is important, in my view, to try to establish democratic roots for foreign policy.
On mielestäni tärkeää yrittää vahvistaa ulkopolitiikalle demokraattinen perusta.
However, I believe that it would be wrong to establish nutrient profiles in my report.
Mielestäni olisi kuitenkin väärin vahvistaa ravintosisältöjä minun mietinnössäni.
The EU intends to establish that equality in every area of activity.
EU aikoo vakiinnuttaa kyseisen tasa-arvon kaikilla toiminta-aloilla.
The ball would be in the prime ministers’ court, and they would be forced to establish a single place of work.
Aloite olisi pääministereillä, ja heidän olisi pakko vakiinnuttaa yksi toimipaikka.
They should be able to establish themselves in new markets, but also to leave old markets.
Niiden on voitava vakiinnuttaa itsensä uusille markkinoille, mutta myös lähteä vanhoilta markkinoilta.
We also want to establish the best possible relations with Ukraine.
Lisäksi me haluamme solmia parhaat mahdolliset suhteet Ukrainaan.
We are trying to establish close long-term cooperation at all levels between the EU and the UN.
Me yritämme nyt solmia pitkäaikaisen ja läheisen yhteistyön kaikilla EU:n ja YK:n välisillä tasoilla.
We must respect their dignity and history if we wish to establish relations of cooperation and productive agreements with them.
Niiden historiaa ja arvokkuutta tulee kunnioittaa, jos haluamme päästä niiden kanssa yhteistyösuhteisiin ja solmia kannattavia sopimuksia.
Can it be established, and, particularly, can we in Parliament do anything to help establish those facts?
Voidaanko asia todentaa ja voimmeko me parlamentissa tehdä jotakin asian todentamiseksi?
These stress tests must establish a situation whereby no data can be provided that cannot be verified subsequently.
Stressitestien myötä on luotava tilanne, jossa on mahdoton luovuttaa tietoja, joita ei voida jälkeenpäin todentaa.
Furthermore, it is recommended that the data should be verified and that a system of exchanges of best practice be established.
On myös suositeltavaa todentaa tiedot ja ottaa käyttöön parhaiden käytänteiden vaihtojärjestelmä.
to establish

Eksempelsætninger "to establish" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOur objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Tavoitteenamme on ehdottomasti oltava aidon ja aktiivisen kumppanuuden luominen.
EnglishWe also need to establish meeting places for citizens where they can participate.
Kansalaisille on myös perustettava kohtaamispaikkoja, jossa he voivat osallistua.
EnglishI am asking the Court to try to establish a set of rules that can be played by.
Pyydän tilintarkastustuomioistuinta laatimaan säännöt, joita voidaan noudattaa.
EnglishThis would also establish some kind of long-term and binding EU tourism strategy.
Tämä loisi myös jonkinlaisen pitkäaikaisen ja sitovan EU:n matkailustrategian.
EnglishWe should not be presumed guilty if we do not individually establish our innocence.
Meitä ei saisi pitää syyllisinä, vaikka emme yksitellen osoita syyttömyyttämme.
EnglishThen it is easier to live and establish good relations with one's neighbours.
Siten on helpompaa elää naapurimaiden kanssa ja rakentaa hyviä suhteita niihin.
EnglishOur greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
Nyt suurin haasteemme on seuraavan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaaminen.
EnglishThe international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Kansainvälisen yhteisön on laadittava kestävä taloudellinen korvaussuunnitelma.
EnglishIt is necessary to establish a dialogue with the regime and the opposition.
Poliittisten vallanpitäjien ja opposition välille on saatava aikaan vuoropuhelu.
EnglishWe must ensure that we do not establish a restrictive and authoritarian system.
Meidän on varmistettava, ettemme perusta rajoittavaa ja autoritaarista järjestelmää.
EnglishWhat matters now is that we, together, win the peace and establish democracy.
Olennaista on nyt, että me yhdessä saamme aikaan rauhan ja luomme demokratian.
EnglishWe cannot establish exchange rate policies because these are decided elsewhere.
Me emme voi päättää vaihtokurssipolitiikasta, sillä siitä päätetään muualla.
EnglishThis House may want at some point to establish an annual debate on the code.
Parlamentti haluaa ehkä jossain vaiheessa käydä vuotuisen keskustelun säännöistä.
EnglishCould I and all my fellow Members here then ask that you establish binding targets?
Pyydän yhdessä kaikkien kollegojeni kanssa, että asetatte sitovia tavoitteita.
EnglishThat is why you must establish fair competition in the transport sector too.
Siksi meidän on varmistettava oikeudenmukainen kilpailu myös liikenteen alalla.
EnglishSouth Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
Etelä-Sudania on tuettava sen matkalla kohti elinkelpoisuutta ja itsenäisyyttä.
EnglishWe can help, and that way we can establish together a real European democracy.
Me voimme auttaa, ja siten voimme saada yhdessä aikaan todellisen EU:n demokratian.
EnglishWhat can Parliament do to help the Commissioner to establish this new role?
Miten parlamentti voi auttaa komission jäsentä toteuttamaan tämän uuden roolin?
EnglishThrough the budget, we establish what resources are required to meet the objectives.
Talousarvion avulla määritämme, mitä varoja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen.
EnglishPerhaps I can just re-establish the context in which we are having this debate.
Saanen selvittää vielä uudelleen, missä yhteydessä käymme tätä keskustelua.