EN even
volume_up
{adjektiv}

1. generel

even (også: level, secure, solid, stable)
volume_up
vakaa {adj.}
The euro is a stability currency even in the eyes of the world.
Euro on vakaa valuutta myös yleismaailmallisesti.
Even more is yet to be done to ensure that the industry has a sound economic basis.
On tehtävä vielä lisää työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan ilmailuteollisuudella on vakaa taloudellinen pohja.
We are assured that the euro will be stable, strong and a creator of jobs and that it will strengthen price stability even more.
Meille vakuutetaan, että eurosta tulee vakaa ja vahva, että se luo työpaikkoja ja että se vahvistaa entisestään hintojen vakautta.
even (også: constant, flat, level, placid)
The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade.
Päätavoitteena pitäisi selvästi olla laadukkuus ja tasainen pelikenttä kauppavirrassa.
126 votes to 133 means that the split is very even.
126 vastaan 133 merkitsee sitä, että tilanne on erittäin tasainen.
The most important things, therefore, are to ensure the diversity of energy sources and an even distribution of suppliers of energy.
Keskeistä onkin varmistaa energialähteiden monipuolisuus ja energian toimittajien tasainen jakautuminen.
even (også: composed, cool, deaden, demure)
Even here the Commission is very restrained and cautious.
Tässäkin asiassa komission ehdotus on erittäin hillitty ja varovainen.
Even if the tone of the communications today is rather low-key, they represent the crossing of a major institutional threshold.
Vaikka tämänpäiväisten tiedonantojen sävy onkin melko hillitty, ne edustavat merkittävän institutionaalisen kynnyksen ylittämistä.
This has also been toned down, so that people with reduced mobility cannot even find out about where they can get assistance and so on.
Tätä on myös hillitty niin, että liikuntarajoitteiset henkilöt eivät edes tiedä, mistä he saisivat apua tai muuta.
even
The situation is so serious that, according to reliable estimates, the total illegal catches equal or even exceed the permitted catches.
Tilanne on niin vakava, että luotettavien arvioiden mukaan laittomien saaliiden määrä olisi yhtä suuri tai jopa suurempi kuin laillisten saaliiden.
Even if only 5 % of methane escapes, the greenhouse effect potential is just as great as the potential of the 95 % that remains as CO2 after incineration.
Jos metaanista haihtuu vain 5 %, on sen kasvihuonevaikutus yhtä suuri kuin lopun 95 %, jotka palaessaan muuttuvat CO2 : ksi.
It is outrageous that old European colonial powers are even today continuing to conduct the same policy as before, and just as destructively, albeit in a more subtle form.
Muoto on hienovaraisempi, mutta hävitys yhtä suuri.
even (også: calm, composed, cool, equanimous)
volume_up
tyyni {adj.}
even (også: clean, sleek, smooth)
volume_up
sileä {adj.}
even (også: equal)

2. matematik

even
As for the increase in Quaestors, this may be marginally more justified but I think it dangerous to have an even number of Quaestors.
Kvestorien lukumäärän lisäykselle voi olla niukasti pätevämmät perusteet, mutta mielestäni on vaarallista, että heitä on parillinen määrä.

3. hverdags

even
volume_up
tasoissa {adj.} [hverd.]

Synonymer (engelsk) for "even":

even

Eksempelsætninger "even" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Käyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
EnglishAnd then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
Entä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on vain pahentanut tilannetta.
EnglishBut there are few signs that we are even beginning to make a start in doing that.
Merkkejä tällaisten toimien käynnistämisestä ei kuitenkaan juuri ole nähtävissä.
EnglishEven the cloning of animals provides expertise for the future cloning of humans.
Myös eläinten kloonaus tuottaa tietotaitoa myöhempää ihmisen kloonausta varten.
EnglishIt consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
Se on todellakin kuullut meitä, se jatkaa sitä edelleen, se teki niin taas eilen.
EnglishWhat always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
Lasten köyhyys järkyttää minua aina, ja sitä minä pahoittelen myös kotimaassani.
EnglishThis step is a necessary one, even though, in my view, it is just the first one.
Tämä askel on tarpeellinen, vaikka se on minun mielestäni vasta ensimmäinen askel.
EnglishThere is time for ratification, even if we need extra time, let us take that time.
Ratifioinnille on aikaa, ja jos tarvitsemme ylimääräistä aikaa, niin otetaan se.
EnglishEven compared with the European standard cucumber, that is a sensational success!
Se on eurooppalaisen yhtenäisen kurkun ohella todella sensaatiomainen menestys!
EnglishWe all know that the challenges and demands on us are now even greater than ever.
Me kaikki tiedämme, että haasteet ja vaatimukset ovat vain kasvaneet entisestään.
EnglishThere is no trace of even a strategy in the Second progress report on cohesion.
Koheesiota käsittelevässä toisessa väliraportissa ei ole jälkeäkään strategiasta.
EnglishWe also find, for example, that certain standards have never even been developed.
Tiedämme myös, että jotkut standardit eivät ole esimerkiksi toteutuneet lainkaan.
EnglishI even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica'.
Olen jo lukenut yhdestä lehdestämme, että pommeja kutsutaan nimellä " Monica" .
EnglishLatin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Latinalainen Amerikka on EU:n huomattava kumppani, myös ilman Kuuban hallintoa.
EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Niiden ongelmista tulee yhä vakavampia, mikä aiheuttaa yhä enemmän maastamuuttoa.
EnglishEven the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
Suurpankkien johtajatkaan eivät enää ymmärrä näitä vaikeaselkoisia tuotteita.
EnglishEven if there is no bouquet of flowers, the words themselves are bouquet enough.
Vaikka kukkakimppua ei olekaan, sanoissa itsessään on kukkakimppua tarpeeksi.
EnglishPerhaps even more importantly I would like to thank those who did not vote for me.
Ehkä vieläkin tärkeämpänä haluaisin kiittää niitä, jotka eivät äänestäneet minua.