Engelsk-finsk oversættelse af "farsightedness"

EN

"farsightedness" finsk oversættelse

EN farsightedness
volume_up
{substantiv}

farsightedness
And the Union will not only be tested for perseverance, but also for courage and farsightedness.
Punnittavaksi ei joudu ainoastaan unionin järkähtämättömyys vaan myös rohkeus ja kaukonäköisyys.
farsightedness (også: foresight, foresightedness)
volume_up
kaukokatseisuus {substantiv}

Eksempelsætninger "farsightedness" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLet us show that we have the same courage and the same farsightedness as our fathers.
Osoittakaamme, että meillä on samaa rohkeutta ja samaa kaukonäköisyyttä kuin isillämme.
EnglishMr President, this House is about to perform an act of great courage and far-sightedness.
Arvoisa puhemies, parlamentti valmistautuu hyvin rohkeaan ja kauaskantoiseen tekoon.
EnglishThe years to come will require far-sightedness and wisdom on the part of Kosovo's leaders.
Tulevat vuodet vaativat pitkänäköisyyttä ja viisautta Kosovon johtajilta.
EnglishBut we should also be guided by reason, wisdom and far-sightedness.
Meidän on kuitenkin käytettävä järkeä, viisautta ja kaukokatseisuutta.
EnglishThese are not, therefore, choices made by one side or the other, but it is a question of political farsightedness.
Tässä ei ole kyse eri puolten valinnoista, vaan poliittisesta kaukonäköisyydestä.
EnglishWhat a magnificent achievement, proving our great farsightedness!
Mikä erinomainen ja kauaskatseisuutta osoittava suoritus!
EnglishIn the face of positions which still differ widely, we will need clear thinking and farsightedness.
Koska näkemykset eroavat toisistaan edelleen suuresti, tarvitaan selkeää ajattelua ja kaukonäköisyyttä.
EnglishHowever, with the necessary wisdom and farsightedness, all these issues can be resolved on both sides.
Kaikki nämä asiat voidaan kuitenkin ratkaista molemmilla puolilla tarpeellisen järkevyyden ja näkemyksen avulla.
EnglishWe must summon up the same courage and far-sightedness as did the founding fathers of European unity fifty years ago.
Meidän on kerättävä samaa rohkeutta ja suhtauduttava yhtä kaukokatseisesti Euroopan yhdentymiseen kuin sen alkuunpanijat 50 vuotta sitten.
EnglishUnfortunately, Mr Funke, the Agriculture Council has not impressed us with its far-sightedness over the past few months.
Valitettavasti maatalousneuvosto ei ole viime kuukausina antanut meille kovin mainioita esimerkkejä kaukokatseisuudesta, arvoisa ministeri Funke.
EnglishNow, nobody could doubt the validity and farsightedness of that decision, although at the time it was controversial.
Kukaan ei tänään kyseenalaista tuolloin tehdyn päätöksen oikeellisuutta ja kaukonäköisyyttä, vaikka asia kyseisenä ajankohtana olikin kiistanalainen.
EnglishI wish to than Mrs Thyssen – hopefully, she will read the Minutes – for the far-sightedness and willingness to cooperate that she has shown.
Haluan kiittää jäsen Thysseniä – joka toivottavasti lukee pöytäkirjan – hänen kaukonäköisyydestään ja yhteistyöhalukkuudestaan.
EnglishI ask you to bring your political wisdom, your farsightedness and your experience to bear in the service of the first Constitution for a united Europe.
Toivon, että yhtenäisen Euroopan ensimmäisessä perustuslaissa voitaisiin hyödyntää poliittista viisauttanne, kaukonäköisyyttänne ja kokemuksianne.
EnglishHowever, the European leaders at that time demonstrated courage and farsightedness even when Bulgaria and Romania were not members of the European Union.
Tuolloin eurooppalaiset johtajat kuitenkin osoittivat rohkeutta ja kaukonäköisyyttä, vaikka Bulgaria ja Romania eivät edes olleet Euroopan unionin jäseniä.
EnglishIt is, I believe, an initiative which once again shows far-sightedness and which attempts to solve problems which we all know lie ahead before they even arise.
Uskon, että se on aloite, joka jälleen kerran osoittaa kaukokatseisuutta ja jolla yritetään ratkaista jo etukäteen ongelmat, joiden me kaikki näemme olevan kaatumassa niskaamme.
EnglishIt also welcomes the fact that the Commission has clearly shouldered its responsibilities and is submitting to us a project characterized by exemplary farsightedness.
Puheenjohtajavaltio tervehtii ilolla myös sitä, että komissio ottaa selvän vastuun asioista ja esittää meille suuntaa viitoittavan hankkeen, jolle on ominaista esimerkillinen selvänäköisyys.