Engelsk-finsk oversættelse af "foregoing"

EN

"foregoing" finsk oversættelse

volume_up
foregoing {substantiv}

EN foregoing
volume_up
{substantiv}

foregoing (også: above)

Eksempelsætninger "foregoing" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo, while I agree in principle, I had to abstain for the foregoing reasons.
Vaikka periaatteessa tuen asiaa, äänestin edellä mainituista syistä tyhjää.
EnglishIn view of the foregoing, I voted against the second part of Amendment 83.
Näiden perustelujen vuoksi äänestin tarkistuksen 83 toista osaa vastaan.
EnglishI proposed amendments on all the foregoing which were accepted.
Ehdotin tarkistuksia kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin, ja ne hyväksyttiin.
EnglishBy delaying this reform, we are foregoing potential influence.
Uudistusta lykkäämällä menetämme potentiaalista vaikutusvaltaa.
EnglishThe amendments by the Committee on Culture and Education do not differ substantially in any way from the foregoing.
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan tarkistukset eivät pääkohdiltaan poikkea mitenkään edellä todetusta.
EnglishThe foregoing is the reason for our vote.
Edellä mainitut asiat olivat syynä äänestyskäyttäytymiseemme.
EnglishI have just three comments to make on the foregoing:
Esitän edellä mainitusta kolme huomautusta:
EnglishIn view of the foregoing, I consider the following to be particularly negative points in the Commission communication:
Edellä esitetyn perusteella suhtaudun erityisen kielteisesti seuraaviin seikkoihin komission tiedonannossa:
EnglishFrequently farms have been able to revert to short-term measures such as foregoing necessary capital investment on farms.
Maatiloilla on usein voitu palata lyhyen aikavälin toimiin – esimerkiksi tarvittavasta pääomainvestoinnista on luovuttu.
EnglishThe foregoing discussion has attempted to…
EnglishThis cooperation will allow us - we hope - to approve this text for the establishment of the Agency, foregoing the need to go to conciliation.
Tämän yhteistyön ansiosta saamme toivottavasti hyväksyttyä viraston perustamista koskevan tekstin ilman sovittelumenettelyä.
EnglishIn the light of the foregoing considerations there seems to be no link between the practice of the Child Support Agency and article 6 of the Working Time Directive.
Edellä mainittujen seikkojen perusteella Child Support Agencyn ja työaikadirektiivin 6 artiklan välillä ei näytä olevan yhteyttä.
EnglishWe voted against the report, despite its individual positive points, because it accepts the mid-term review for olive oil as a foregoing conclusion.
Koska mietinnössä pidetään oliiviöljyn väliarviointia itsestäänselvyytenä, äänestimme sitä vastaan huolimatta mietinnön yksittäisistä myönteisistä kohdista.
EnglishAs I condemn the foregoing, I wonder what those who directly or indirectly supported and support imperialist aggression have to say.
Koska tuomitsen edellä kuvatun toiminnan, mietin, mitä heillä on nyt sanottavanaan, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti tukeneet ja tukevat edelleen imperialistista hyökkäystä.
EnglishAll of the foregoing, together with other quality factors introduced by Parliament in either the regulations or the guidelines, will be what helps to achieve its objectives.
Juuri kaikki edellä mainitut seikat yhdessä parlamentin asetuksiin tai suuntaviivoihin esittämien muiden laatutekijöiden kanssa auttavat koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa.