Engelsk-finsk oversættelse af "form of government"

EN

"form of government" finsk oversættelse

EN form of government
volume_up
{substantiv}

1. politik

form of government
volume_up
hallinto {substantiv}
Such a form of government would be unprecedented since the Second World War, indeed since the Paris peace treaty, in terms of the possible changes to frontiers.
Mahdollisten rajanmuutosten kannalta tällainen hallinto olisi ennenkuulumaton toisen maailmansodan ja Pariisin rauhansopimuksen jälkeisenä aikana.

Synonymer (engelsk) for "form of government":

form of government

Lignende oversættelser "form of government" på finsk

form substantiv
to form verbum
Finnish
of præposition
Finnish
government substantiv
to govern verbum

Eksempelsætninger "form of government" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn terms of form of government and jurisdiction, a great deal needs to be done in Bosnia.
Hallituksen ja oikeuslaitoksen uudistuksen osalta Bosniassa on paljon tehtäävää.
EnglishBoth parties have made incredible concessions to form this government.
Kumpikin osapuoli on tehnyt uskomattomia myönnytyksiä hallituksen muodostamiseksi.
EnglishA constitution is, in principle, a fundamental law determining a country's form of government.
Perustuslaki on periaatteessa laki, jossa vahvistetaan valtion hallitusmuoto.
EnglishJoint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Yhteinen päätöslauselmaesitys Itävallan hallitusneuvotteluista
EnglishFederalism is a sensible form of government in the United States, Canada, Switzerland and Germany.
Federalismi on järkevä hallintomuoto Yhdysvalloissa, Kanadassa, Sveitsissä ja Saksassa.
EnglishThe interim agreement contains a reference to a democratic form of government and human rights.
Väliaikaisessa sopimuksessa huomautetaan demokraattisesta valtiomuodosta ja ihmisoikeuksista.
EnglishDemocracy is the ideal form of government that enables the full consent of the peoples involved.
Demokratia on ihanteellinen hallintotapa, jonka avulla on mahdollista saada päätöksille kansan täysi tuki.
EnglishI believe that federalism is a good form of government in Germany, Canada, Switzerland and the USA.
Uskon, että liittovaltiojärjestelmä on hyvä tapa hallita Saksassa, Kanadassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.
EnglishPresident Abbas and efforts to form a government of national unity must be given political support.
Presidentti Abbasia ja hänen toimiaan kansallisesti yhtenäisen hallituksen luomiseksi on tuettava poliittisesti.
EnglishAnd, in their view, the abolition of the sharia is equivalent to the abolition of the present Iranian form of government.
Heidän kannaltaan sharian kumoaminen merkitsee Iranin nykyisen valtiomuodon lakkauttamista.
EnglishThis new form of government simply does not work!
Tämä uusi hallintomuoto ei yksinkertaisesti toimi!
EnglishIt was not by chance that the party with the second largest vote in the Austrian elections was not invited to form the government.
Se ei ole sitä sen vuoksi, että Itävallan vaaleissa toiseksi eniten ääniä saanutta puoluetta ei pyydetty osallistumaan hallitukseen.
EnglishIt should be remembered that the most efficient form of government is the centralised dictatorship.
Pitäisi kuitenkin muistaa, että keskitetty yksinvaltius on kaikkein tehokkain hallintomuoto ja demokratia kaikkein tehottomin.
EnglishBut I do not believe that we shall have a better or more democratic form of government by drawing down the curtain on the nation states.
En kuitenkaan usko, että saamme paremman ja demokraattisemman hallinnon siten, että annamme kansallisvaltioiden luopua roolistaan.
EnglishHe also pointed out that the United Nations must play a key role in helping the Afghans to form a government.
Neuvoston puheenjohtaja Verhofstadt muistutti myös siitä, että Yhdistyneiden Kansakuntien kuuluu toimia keskeisessä roolissa, kun afgaaneja autetaan muodostamaan hallitus.
EnglishIf nations exert themselves to making the transition to the democratic form of government as effectively as possible, they deserve extra appreciation and support.
Jos kansat tekevät kaikkensa muuttaakseen hallitusmuotonsa demokraattiseksi, ne ansaitsevat erityistä kunnioitusta ja tukea.
EnglishI have often been thinking lately of one of Churchill's delightful witticisms: democracy, he said, is the worst form of government except for all the others.
Olen ajatellut näinä päivinä usein Churchillin hauskaa toteamusta: demokratia on valtiomuodoista huonoin, ellei muita oteta lukuun.
EnglishAt the time of the peace process, the UN specified that a two-thirds majority was required for a party or coalition of parties to form a government.
Rauhanprosessin aikana YK täsmensi, että hallituksen muodostaminen edellyttää sitä, että jollakin puolueella tai koalitiolla kahden kolmasosan enemmistö.
EnglishAll countries, regardless of their size, influence or form of government should begin a process of decommissioning their nuclear arsenals as soon as possible.
Kaikkien maiden pitäisi niiden koosta, vaikutusvallasta tai hallitusmuodosta riippumatta alkaa mahdollisimman pikaisesti purkaa ydinarsenaaliaan.
EnglishI am particularly critical of paragraph 29, even as amended, which considers the separation of church and state to be the most acceptable form of government.
Suhtaudun erityisen kriittisesti 29 kohtaan myös tarkistettuna, sillä siinä pidetään kirkon ja valtion erottamista hyväksyttävimpänä hallitusmuotona.