Engelsk-finsk oversættelse af "idea"

EN

"idea" finsk oversættelse

volume_up
idea {substantiv}
FI

"idea" engelsk oversættelse

volume_up
idea {substantiv}

EN idea
volume_up
{substantiv}

idea (også: concept, conclusion, thought)
volume_up
ajatus {substantiv}
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
Ehdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
Another relevant idea contained in the resolution is the capacity for integration.
Toinen päätöslauselmaan sisältyvä merkittävä ajatus on vastaanottokyky.
But when an idea comes to change that situation, immediately there is resistance.
Mutta kun esitetään ajatus tilanteen korjaamisesta, syntyy välittömästi vastustusta.
idea (også: thought)
volume_up
idea {substantiv}
The worst idea in all of psychology is the idea that the mind is a blank slate at birth.
Typerin idea psykologiassa on idea, että mieli olisi tyhjä taulu syntymässä.
The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.
Idea kansallisiin osuuksiin edes osittain perustuvasta rahoituksesta ei ollut hyvä idea.
I find the idea of organising an e-government conference highly interesting.
Minusta ehallituskonferenssin järjestäminen on erittäin mielenkiintoinen idea.
volume_up
käsitys {substantiv}
The idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.
Käsitys, että Kiinasta saapuva tavaravirta vähentyisi jollain tavalla, on väärä.
Madam President, the United States has a strange idea of international law.
Arvoisa puhemies, Yhdysvalloilla on kummallinen käsitys kansainvälisestä oikeudesta.
This is just to give you an idea of the size of this catastrophe.
Tämän on vain tarkoitus antaa teille käsitys katastrofin laajuudesta.
idea (også: aim, design, direction, function)
volume_up
tarkoitus {substantiv}
The idea of European cooperation is not in question.
Ajatusta eurooppalaisesta yhteistyöstä ei ole tarkoitus kyseenalaistaa.
This is just to give you an idea of the size of this catastrophe.
Tämän on vain tarkoitus antaa teille käsitys katastrofin laajuudesta.
The idea is for this to be published as an annual report every spring.
Tarkoitus on, että se julkistetaan vuosikertomuksena joka kevät.
volume_up
mielikuva {substantiv}
So the idea of a spendthrift European Parliament is a misconception.
Mielikuva tuhlailevasta Euroopan parlamentista on siis väärinkäsitys.
The idea of a common European future, the 'finality' of Europe, is hazy at present.
Mielikuva yhteisestä eurooppalaisesta tulevaisuudesta, Euroopan lopullisesta muodosta, on nykyään epäselvä.
We must also forget the idea that liberalisation and lack of safety go hand in hand.
On myös unohdettava mielikuva siitä, että markkinoiden vapauttaminen ja turvallisuuden heikkeneminen kulkevat käsi kädessä.
idea (også: design, intention)
volume_up
aikomus {substantiv}
The idea of investing the European Union with own resources has, for this reason, remained a good intention.
Aikomus hyödyttää Euroopan unionia omien varojen avulla on jäänyt juuri sen takia aikeeksi.
Secondly, I understand that there is an idea of marking salmon so that people can distinguish between wild and farmed salmon.
Toiseksi olen ymmärtänyt, että on aikomus niin sanotusti leikata lohien evät, jotta luonnonvaraiset ja kasvatetut lohet olisi mahdollista erottaa toisistaan.
Here too - and this is something we would stress - the idea of introducing remedial measures through an intergovernmental agreement, thereby excluding Parliament, came to nothing.
Tässäkin - kuten olemme painokkaasti todenneet - aikomus saada asiaan parannusta hallitusten välisellä yleissopimuksella, jättämällä parlamentti asian ulkopuolelle, on epäonnistunut.
idea (også: conjecture, surmise)
volume_up
arvelu {substantiv}
volume_up
aavistus {substantiv}
idea (også: inch, thought)
volume_up
tuuma {substantiv}

Eksempelsætninger "idea" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Olen tukenut tätä ajatusta aivan Euroopan parlamentin jäsenyyteni alusta saakka.
EnglishGlobalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
Globalisaatio on usko yhteen ideaan, joka sulkee pois vaihtoehtoisia näkemyksiä.
EnglishIt is also a sensible idea to harmonise and simplify principles and procedures.
On myös järkevää yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa periaatteita ja menettelyjä.
EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Voisitteko selkeyttää ajatuksiamme siitä, onko yleisleikkauksia odotettavissa?
EnglishWe oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Vastustamme sellaista virastoa, joka olisi hallinnollisesti olemassa ikuisesti.
EnglishThe idea of a code of good administrative practice is therefore to be welcomed.
Sen vuoksi nyt tehty ehdotus hyvän hallintotavan säännöstöstä on erittäin tärkeä.
EnglishWe shall have little idea of how the money will be spent or of what use it will be.
Emme oikein olisi selvillä, miten varat käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.
EnglishAccording to him, this idea should be the topic of a national debate in Belgium.
Hänen mielestään tästä ajatuksesta olisi käytävä kansallista keskustelua Belgiassa.
EnglishI am also against the idea of a double legal base which some people have proposed.
Lisäksi vastustan kaksinkertaista oikeusperustaa, jota jotkut ovat ehdottaneet.
EnglishIt's a good idea to find out what kind of network adapters your PCs have, if any.
On hyvä ottaa selvää, minkälaiset verkkosovittimet tietokoneissasi ehkä jo on.
EnglishThere is the idea of linking MEPs' salaries to those of judges or Commissioners.
Tällaista sanotaan: palkka olisi sidottava tuomarin tai komissaarin palkkaan.
EnglishSolidarity between Member States must be translated from an idea into reality.
Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu on siirrettävä ajatuksen tasolta käytäntöön.
EnglishI think that it would be a good idea to examine it in depth in the coming period.
Mielestäni on hyvä tutkia tätä lausuntoluonnosta perusteellisesti tulevana aikana.
EnglishFrom the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
Komissio on alusta alkaen kannattanut ajatusta varojen yhteishallinnoinnista.
EnglishI should like to ask you to give us some idea about the future in your reply.
Pyytäisin teitä antamaan vastauksessanne jonkinlaisen näkemyksen tulevaisuudesta.
EnglishThis is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.
Se on kehitystä, joka on oikeastaan täysin päinvastaista kuin oikeusvaltioajatus.
EnglishIt is a shame that this idea slightly taints the overall tone of this report.
Tällainen näkemys tahraa hieman tämän mietinnön henkeä, ja se on suuri vahinko!
EnglishThis is a reasonable idea in itself, but it is not appropriate for this region.
Se on sinänsä johdonmukaista, mutta maajoukot eivät sovi kyseiselle alueelle.
EnglishWe support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
Mitä tulee eurooppalaisen yleisen syyttäjän riippumattomuuteen, me kannatamme sitä.
EnglishThis is why we do not think it would be a good idea to propose new legal rules.
Siksi emme usko, että olisi parempi ehdottaa uutta oikeudellista järjestelyä.