Engelsk-finsk oversættelse af "incapacity"

EN

"incapacity" finsk oversættelse

volume_up
incapacity {substantiv}
volume_up
capacity {substantiv}

EN incapacity
volume_up
{substantiv}

incapacity (også: inability, ineptitude)
volume_up
kyvyttömyys {substantiv}
Sluggishness, lack of political will and incapacity have hitherto been the hallmarks of this highly important tax harmonization dossier.
Verotuksen yhdenmukaistamisen erittäin merkittävää asiakokonaisuutta on luonnehtinut hitaus, poliittisen tahdon puute ja kyvyttömyys.
incapacity (også: inability)
In my view this is a serious inadequacy: an incapacity to build a real, strategic and lasting peace policy.
Mielestäni tämä on vakava puute: kykenemättömyys todellisen, strategisen ja kestävän rauhanpolitiikan rakentamiseen.
Point eight: some people see the incapacity and the mistakes of the Commission as an opportunity and a summons to weaken the Commission and even the EU.
Kahdeksanneksi: muutamat ovat sitä mieltä, että heidän täytyisi ja pitäisi käyttää hyväkseen komission kykenemättömyys ja virheet komission, jopa EU: n, heikentämiseksi.

Synonymer (engelsk) for "capacity":

capacity

Eksempelsætninger "incapacity" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
Mikä onkaan meidän osamme tässä epäpätevyyden ja kyvyttömyyden osoituksessa?
EnglishMedical report relating to incapacity to work (sick leave or maternity leave).
Lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä (sairausloma tai äitiysloma).
EnglishThere has also been a 15% reduction in occupational accidents resulting in incapacity for work.
Lisäksi työkyvyttömyyteen johtavien työtapaturmien määrä on vähentynyt 15 prosenttia.
EnglishThe fact Flanders does not tap the resources for 1995, 1996, 1997 and 1998, merely underlines their incapacity.
Se, ettei Flanderi käytä vuosille 1995, 1996, 1997 ja 1998 tarkoitettuja varoja, korostaa vain kyvyttömyyttä.
EnglishThey also offer certain guarantees in case of incapacity.
Sillä varmistetaan työntekijän toimeentulo eläkkeellä, tietyt takuut työkyvyttömyystapauksessa ja eläkkeen siirtyminen leskelle.
EnglishParticular attention needs to be focused on rare conditions which lead to physical or mental incapacity.
Erityishuomiota on kiinnitettävä sellaisiin harvinaisiin sairauksiin, jotka aiheuttavat fyysisistä tai henkisistä syistä johtuvaa työkyvyttömyyttä.
EnglishFor me, this signals not their incapacity to absorb European funds, but possible excessive bureaucracy from European institutions.
Mielestäni tämä ei osoita sitä, että EU:n varoja ei osata hyödyntää, vaan sen, että EU:n toimielimet ovat liian byrokraattisia.
EnglishIf you claim an invalidity pension or incapacity benefit, each country you have worked in could insist on examining you separately.
Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai -etuutta, jokainen maa, jossa olet ollut töissä, voi haluta tutkia työkyvyttömyytesi erikseen.
EnglishAssisting spouses must be covered as regards pensions, family allowance, health care, incapacity benefit and maternity benefits.
Sosiaaliturvajärjestelmän on katettava avustavien puolisoiden eläke, perheavustus, terveydenhoito, työkyvyttömyystuki ja äitiysavustus.
EnglishThis is evidence of Europe's incapacity, all the more so as the wrecked twin towers in New York have their counterparts all over the EU.
Se on osoitus Euroopan kyvyttömyydestä, etenkin kun New Yorkin tuhotuilla kaksoistorneilla on symboliset vastapuolensa kaikkialla EU:ssa!
EnglishIn this way, dear Europe, we will again show our incapacity or, worse, our true objective: doing exactly the opposite of what we say.
Tällä tavoin jälleen kerran, rakas Eurooppa, osoitamme taas kyvyttömyytemme tai - vielä pahempaa - todellisen päämäärämme: teemme aivan päinvastoin kuin puhumme.
EnglishMoreover, there is also the issue of the incapacity to control access to and follow-up these products of animal origin once they enter the commercial system.
Lisäksi on olemassa kysymys siitä, että emme voi tutustua ja seurata näiden eläinperäisten tuotteiden alkuperää, kun ne saatetaan kaupalliseen järjestelmään.
EnglishHowever, one further consequence of the Council' s incapacity to act is, in actual fact, that it is the courts, instead of the politicians responsible, who take the decisions.
Neuvoston puutteellinen toimintakyky johtaa todellakin myös siihen, että asioista päättävät tuomioistuimet eivätkä vastuulliset poliitikot.
EnglishAt present, this disease represents one of the main causes of incapacity among the elderly, and Alzheimer's disease accounts for more than half of all cases.
Hermostorappeumasairaudet ovat nykyään ikääntyneiden toimintavajavaisuuden pääasiallisia syitä, ja yli puolessa näistä tapauksista kyse on Alzheimerin taudista.
EnglishIt is estimated that by the year 2020, depression will have become the most common illness in the developed world and the second main reason for incapacity for work.
On myös arvioitu, että masennus nousee vuoteen 2020 mennessä kehittyneen maailman yleisimmäksi sairaudeksi ja toisiksi tärkeimmäksi työkyvyttömyyden syyksi.
EnglishThe persecution of journalists in their profession is a sign of incapacity to respect a democratic structure, but this is a rule rather than an exception.
Toimittajien vainoaminen heidän harjoittaessaan ammattiaan on merkki kyvyttömyydestä kunnioittaa demokraattisia rakenteita, mutta se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
EnglishIt is an attempt to reduce the millions of accidents at work per year and thousands of deaths and injuries leading to permanent incapacity across the EU.
Ehdotuksella pyritään vähentämään miljoonia vuosittain sattuvia työtapaturmia sekä tuhansia kuolemia ja vammoja, jotka johtavat pysyvään työkyvyttömyyteen eri puolilla EU:ta.
EnglishUnfortunately, Europe has not been absent, in the sense that it has sewn further confusion: the Middle East peace process is the mirror of Europe's impotence and incapacity.
Valitettavasti Eurooppa ei ole ollut poissa sikäli, että se on vielä lisännyt sekasortoa: Lähi-idän rauhanprosessi kuvastaa Euroopan voimattomuutta ja kyvyttömyyttä.