Engelsk-finsk oversættelse af "intuition"

EN

"intuition" finsk oversættelse

volume_up
intuition {substantiv}
volume_up
tuition {substantiv}

EN intuition
volume_up
{substantiv}

intuition (også: glimmering, idea, inkling, presentiment)
volume_up
aavistus {substantiv}
Before anyone else, the founding fathers had the intuition that the emerging Europe required robust democratic European institutions to embody the increasingly stronger ties between the Six.
Perustajaisillämme oli ensimmäisenä aavistus siitä, että nuori yhteisö edellytti voimakkaita eurooppalaisia toimielimiä edustaakseen yhä voimakkaampia siteitä kuuden jäsenvaltion kesken.
intuition (også: instinct, sense)
volume_up
vaisto {substantiv}
As women, we want to develop according to our own model, our sensitivity, our intuition and our intelligence.
Haluamme naisina kehittyä oman mallimme, herkkyytemme, vaistomme ja älykkyytemme varassa.
intuition
volume_up
intuitio {substantiv}
So, if you think about all of your intuitions, it's very hard to believe that your intuition is wrong.
Joten jos pohtii kaikkia omia intuitioitaan, on hyvin vaikea uskoa, että oma intuitio on väärin.
We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them.
Meidän on otettava parhaat ideamme, vahvimmat intuitiomme ja testattava niitä.

Synonymer (engelsk) for "intuition":

intuition
tuition

Eksempelsætninger "intuition" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThanks to their feminine intuition, women enrich our understanding of the world.
Naisenvaistonsa ansiosta naiset rikastavat ymmärtämystä maailmasta.
EnglishAs women, we want to develop according to our own model, our sensitivity, our intuition and our intelligence.
Haluamme naisina kehittyä oman mallimme, herkkyytemme, vaistomme ja älykkyytemme varassa.
English9:43 Now, this level of intuition becomes very important.
9:43 Tämän tasoisesta vaistosta tulee erittäin tärkeää.
EnglishBut it was actually more interesting than that, because she said, "I did not think that your intuition was right.
Se oli kuitenkin mielenkiintoisempaa, koska hän sanoi: "En uskonut, että sinun intuitiosi oli oikea.
EnglishThe debate on this matter, on which we all worked very hard but with very positive intuition, is closed.
Keskustelu tästä aiheesta, jonka parissa työskentelimme pitkään mutta erittäin myönteisen näkemyksen saattelemana, on päättynyt.
EnglishI felt my intuition was correct."
Tunsin, että minun intuitioni oli oikein."
English9:49 Think about the following intuition.
EnglishMrs Gertrude Tumpel-Gugerell is her own person with rough edges, principles, experience, demonstrable results and intuition.
Gertrude Tumpel-Gugerell on oma persoonansa, jolla on tarmoa, periaatteita, kokemusta ja intuitiota ja joka on saavuttanut näkyviä tuloksia.
EnglishThe truth is that, a few years ago, we laid down a great deal without having the intuition to see that people's life expectancy is increasing.
Totuus on, että määräsimme joitakin vuosia sitten kaikenlaisesta osaamatta aavistaa, että ihmisten elinajanodote pitenee vuosi vuodelta.
EnglishOur intuition is really fooling us in a repeatable, predictable, consistent way.
Intuitiomme huijaa meitä toistettavasti, ennustettavasti ja johdonmukaisesti. Emmekä voi tehdä sille lähes mitään. Paitsi ottamalla mittanauhan ja mittaamalla.
EnglishIt promotes the empty European ideal, participation in institutions of the system which young people's experience and intuition have taught them to shun.
Siinä korostetaan sisältöä vailla olevaa eurooppalaista ihannetta osallistumisesta järjestelmän toimielinten toimintaan, jonka nuoriso on näkemykseensä perustuen vaistonvaraisesti torjunut.
EnglishThere is no tradition of criminal justice research in Ireland which means that policies are often based on intuition and expediency and not on facts and principles.
Irlannissa ei ole rikosoikeudellista tutkimusperinnettä, mikä tarkoittaa sitä, että päätökset ovat usein intuitiivisia ja tapauskohtaisia eivätkä tosiseikkoihin ja periaatteisiin perustuvia.
EnglishThat requires a responsible and humble approach, and it is with humility that I propose to follow Jean Monnet's intuition in order to meet the great challenges of the future.
Tämä edellyttää vastuullista ja nöyrää suhtautumista, ja ehdotankin nöyrästi, että luotamme Jean Monnet'n intuitioon, jotta pystyisimme vastaamaan tulevaisuuden suuriin haasteisiin.
EnglishWe need as many European programmes as possible to contribute to the equality of chances by stimulating creativity, logical thinking, intuition and ideas exchange at a European level.
Tarvitsemme kaikkia mahdollisia eurooppalaisia ohjelmia, joilla parannetaan tasavertaisia mahdollisuuksia innostamalla luovuutta, loogista ajattelua, intuitiota ja ajatusten vaihtoa Euroopan tasolla.