Engelsk-finsk oversættelse af "invalid"

EN

"invalid" finsk oversættelse

EN invalid
volume_up
{adjektiv}

It seems to me that the vote that we took on Amendment No 16 is entirely invalid.
Minusta vaikuttaa siltä, että toimittamamme äänestys tarkistuksesta 16 on kokonaisuudessaan mitätön.
Amendment No 29 is technically invalid since the genetically modified micro-organisms are not required to be in a closed system.
Tarkistus 29 on teknisesti mitätön, sillä geneettisesti muunnettujen mikro-organismien osalta ei vaadita suljettua järjestelmää.
Therefore, we could not adopt an act which, from what you are saying, is invalid according to the July 1988 decision.
Näin ollen emme voisi hyväksyä sellaista säädöstä, joka teidän sanomanne perusteella on 1988 heinäkuussa tehdyn päätöksen mukaisesti mitätön.
invalid (også: disabled)
In other words, the purpose stated in the Commission proposal is demonstrably invalid and unfounded, and yet that is the basis on which the Council is working.
Toisin sanoen komission ehdotuksessaan esittämä tarkoitusperä on selvästi pätemätön ja perusteeton, ja kuitenkin neuvosto työskentelee sen pohjalta.

Synonymer (engelsk) for "invalid":

invalid

Eksempelsætninger "invalid" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
Älyllinen tyhjyys: käytettyjä termejä ei ole edes määritelty. Mitä on rasismi?
EnglishIf the program file has been changed, the digital signature will be invalid.
Jos ohjelmatiedostoa on muutettu, digitaalinen allekirjoitus on virheellinen.
EnglishIn my opinion, Mr President, they could be considered invalid by the Court of Justice.
Arvoisa puhemies, mielestäni yhteisöjen tuomioistuin voisi todeta ne pätemättömiksi.
EnglishI do not reject that negotiation as being one that was invalid or inappropriate.
En pidä näitä neuvotteluja mitättöminä tai epätarkoituksenmukaisina.
EnglishYou might, however, see a message telling you that a certificate is expired or invalid.
Joskus voit kuitenkin saada sanoman, jonka mukaan varmenne on vanhentunut tai ei kelpaa.
EnglishBlank and invalid ballot papers will not be considered when counting the votes.
Tyhjiä ja mitättömiä ääniä ei oteta huomioon äänten laskussa.
EnglishFor more information, see Windows 7 activation error: invalid product key.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Windows 7:n aktivointivirhe: virheellinen Product Key -tuotetunnus.
EnglishIf they do, they are invalid and should be disregarded.
Mikäli ne ovat ristiriidassa, niiden vaikutus lakkaa ja niitä ei oteta huomioon.
EnglishIf they do not, the clause means that the agreement can become invalid.
Muussa tapauksessa sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää.
EnglishFailure to adopt the present proposal will render all the other parts of the compromise invalid.
Jos emme hyväksy käsiteltävänä olevaa ehdotusta, teemme kompromissin kaikki muutkin osat tyhjiksi.
EnglishAt this point, it is obvious that the worker is no longer needed and the Blue Card then becomes invalid.
Siinä vaiheessa on selvää, että työntekijää ei enää tarvita, ja sininen kortti mitätöidään.
EnglishThe certificate is out of date, invalid, or has an error.
Varmenne on vanhentunut tai virheellinen tai se ei muuten kelpaa.
EnglishWhen attempts have been made to choose the delegate by election, these attempts have been declared to be invalid.
Kun on yritetty valita valtuutettua vaaleilla, yritykset on julistettu pätemättömiksi.
EnglishMr President, in the vote on Article 2 you said that Amendment No 8 by the Green Group was invalid.
Arvoisa puhemies, 2 artiklaa koskevassa äänestyksessä sanoitte, että vihreiden ryhmän tarkistus 8 olisi rauennut.
EnglishAnyone who today tries to postpone it and to get it taken off the agenda is doing so using invalid arguments.
Jokainen, joka yrittäisi tänään lykätä sitä, yrittää saada sen pois esityslistalta, mutta väärin argumentein.
EnglishThe 1993 directive provided for this, but the 1996 judgment of the Court of Justice declared it invalid.
Vuoden 1993 direktiiviin sisältyi sunnuntailepo, mutta EY: n tuomioistuimen vuonna 1996 tekemä päätös mitätöi sen.
EnglishIf these amendments are adopted, the chances are that the Court will once again declare the directive invalid.
Jos nämä tarkistukset hyväksytään, on mahdollista, että tuomioistuin julistaa direktiivin jälleen mitättömäksi.
EnglishMy understanding is that the President has the discretion to rule that any request for a roll-call vote be declared invalid.
Olen ymmärtänyt, että puhemiehellä on valta julistaa pyynnöt nimenhuutoäänestyksestä mitättömiksi.
EnglishTuner error (invalid TV format)—The tuner hardware does not support the TV format for the country or region selected.
Viritinvirhe (virheellinen TV-lähetystapa) – viritinlaite ei tue valitun maan tai alueen TV-lähetystapaa.
EnglishVoting slips that were not filled in or were invalid: 69
Tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput: 69