Engelsk-finsk oversættelse af "scarcity"

EN

"scarcity" finsk oversættelse

volume_up
scarcity {substantiv}

EN scarcity
volume_up
{substantiv}

scarcity (også: crunch, famine, jam, shortage)
volume_up
pula {substantiv}
scarcity
volume_up
vähyys {substantiv}
We need an all-embracing Action Plan that is not restricted to fishing methods, because nobody could believe that the current scarcity of fish is due solely to overfishing.
Tarvitsemme kaikenkattavan toimintasuunnitelman, joka ei rajoitu kalastusmenetelmiin, koska kukaan ei uskoisi, että nykyinen kalavarojen vähyys johtuu yksinomaan liikakalastuksesta.

Synonymer (engelsk) for "scarcity":

scarcity
English

Eksempelsætninger "scarcity" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAddressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (
Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa (
EnglishAs far as floods are concerned, we have a communication on water scarcity and drought.
Tulvien osalta olemme laatineet veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan tiedonannon.
EnglishEspecially in these times of scarcity, we cannot afford to have that kind of subsidy.
Erityisesti näinä niukkuuden aikoina meillä ei ole varaa tällaisiin tukiin.
EnglishEfficient water use is vitally important in the fight against water scarcity and droughts.
Tehokas vedenkäyttö on ratkaisevan tärkeää veden niukkuuden ja kuivuuden torjunnassa.
EnglishI think that that is the right place for the problems of water scarcity and droughts.
Mielestäni se on oikea paikka käsitellä veden niukkuuden ja kuivuuden aiheuttamia ongelmia.
EnglishOver one third of Europeans are already living in areas affected by water scarcity.
Yli kolmannes Euroopan kansalaisista elää jo nyt alueilla, jotka kärsivät veden niukkuudesta.
EnglishFirstly, I note once again the scarcity of funds allocated to this heading.
Ensinnäkin panen jälleen kerran merkille tähän budjettikohtaan myönnettyjen varojen niukkuuden.
EnglishAddressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (debate)
Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa (keskustelu)
EnglishThe world faces new challenges such as the scarcity of fossil fuels and climate change.
Maailma kohtaa uusia haasteita, kuten fossiilisten polttoaineiden vähyyden ja ilmastonmuutoksen.
EnglishThere has been a dramatic increase in cases of extreme drought and water scarcity in recent decades.
Äärimmäinen kuivuus ja veden niukkuus on lisääntynyt jyrkästi viime vuosikymmeninä.
EnglishTo achieve emission reductions via trading relies crucially on scarcity of permits.
Päästöjen leikkaaminen päästökaupan avulla perustuu olennaisesti siihen, että päästöoikeuksia on vähän.
EnglishThis will safeguard scarcity on the market, as well as terms of equal participation for undertakings.
Näin taataan markkinoiden niukkuus sekä yritysten yhtäläiset osallistumisedellytykset.
EnglishThere is a scarcity of donations in my own country and many others.
Luovutuksia tehdään vähän minun maassani ja monissa muissa maissa.
EnglishThat is, rationing, the deliberate fabrication of scarcity.
Kyse oli siis säännöstelystä, niukkuuden vapaaehtoisesta synnyttämisestä.
EnglishOver-fishing is a determining factor, but it is not the only cause of the problem of scarcity of resources.
Liikakalastus on ratkaiseva tekijä, mutta se ei ole ainoa syy kalavarojen niukkuuteen.
English. - Water scarcity is an urgent issue affecting European and global citizens.
kirjallinen. - (EN) Veden niukkuus on polttava ongelma, joka koskettaa Euroopan ja koko maailman kansalaisia.
EnglishWe are conscious of the scarcity of water in developing countries.
Tiedämme, että kehitysmaat kärsivät veden niukkuudesta.
EnglishThat is why we need to have national allocation plans that really create scarcity in the market.
Siksi tarvitsemme kansalliset jakosuunnitelmat, joilla saadaan luotua markkinoille todellista niukkuutta.
EnglishThe challenge for the EU is dealing with scarcity, the scarcity of natural resources, but also of labour.
EU:n haasteena on selviytyä niukkuudesta, niukoista luonnonvaroista mutta myös niukasta työvoimasta.
EnglishIn contrast to other products, such as ware potatoes, this scarcity will not lead to high prices.
Toisin kuin muiden tuotteiden, kuten esimerkiksi varastoperunan osalta pieni sato ei johda hinnankorotuksiin.