EN solid
volume_up
{substantiv}

solid (også: bit, body, item, paragraph)
volume_up
kappale {substantiv}
Certainly, if we had a solid rural policy in the Community today, we would already have gone a long way, not least for tobacco growers.
Jos meillä olisi jo nyt vakaa yhteisön maaseutupolitiikka, melkoinen kappale matkaa olisi varmasti jo taitettu myös tupakanviljelijöiden puolesta.
solid
volume_up
kiinteä aine {substantiv}
solid
volume_up
kiintoaine {substantiv}

Eksempelsætninger "solid" på finsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe EU consists of solid nation states with their own perfectly good constitutions.
EU muodostuu vahvoista kansallisvaltioista, joilla on täysin hyvät perustuslait.
EnglishIt is true that this second pillar is still a little less solid than the first.
On totta, että tämä toinen pilari on vielä hieman kapeampi kuin ensimmäinen pilari.
EnglishHowever, we should not forget that we compete on a solid basis of friendship.
Meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa: kiistelemme ystävyyden lujalla pohjalla.
EnglishWe are arguing for a solid and sustained contribution, not just for one year.
Puolustamme vakaata ja jatkuvaa rahoitusta, emme yhden vuoden mittaista rahoitusta.
EnglishThey must be made more stringent for solid fuels also, especially coal.
Niitä on tiukennettava myös kiinteille polttoaineille, erityisesti kivihiilelle.
EnglishIt should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Sen vakaana perustana pitäisi olla eurooppalaisten kestävä hyvinvointi.
EnglishThe European Union and Canada have had good, solid trade relations for many years.
Euroopan unionilla ja Kanadalla on ollut jo monia vuosia hyvät ja vakaat kauppasuhteet.
EnglishThe Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
Komission arviot perustuvat puhtaasti olettamuksiin, eikä niillä ole vankkaa perustaa.
EnglishThese drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
Nämä asemat voivat olla sisäisiä tai ulkoisia kiintolevy- tai SSD-asemia.
EnglishThe Commission has, however, laid a solid basis for the eventual success of the operation.
Komissio on tosin luonut vankan perustan hankkeen lopulliselle onnistumiselle.
English   Mr President, I too wish to thank Mrs Smet for a very solid piece of work.
   Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää Miet Smetiä erittäin perusteellisesta työstä.
EnglishI would like to turn to digital issues next time, with rock solid arguments.
Haluaisin palata digitaaliasioihin seuraavalla kerralla vedenpitävien argumenttien kera.
EnglishThe Treaty of Amsterdam provides a more solid basis for Union citizenship.
Amsterdamin sopimuksen myötä unionin kansalaisuus saa yhden vielä kantavamman perustan.
EnglishHe has been the head of a body that is solid, determined and united behind a single idea.
Hän on toiminut vakaan, päättäväisen ja yhteistä päämäärää ajavan rintaman johdossa.
EnglishThe approval of specifics relating to this are a solid step forward.
Tätä alaa koskevien erityispiirteiden hyväksyminen on merkittävä edistysaskel.
EnglishPorts and their users deserve solid, well-thought-out legislation.
Satamat ja niiden käyttäjät ansaitsevat vankan, hyvin perustellun lainsäädännön.
EnglishWithout Parliament’s solid support your Commission will always be a weak Commission.
Ilman parlamentin vankkaa tukea komissionne tulee aina olemaan heikko.
EnglishI believe that the Constitutional Treaty contains solid individual social basic rights.
Perustuslakisopimus sisältää mielestäni vakaat sosiaaliset perusoikeudet.
EnglishThis goes hand in hand with legislation that guarantees a solid set of minimum rights.
Sen rinnalla on oltava lainsäädäntö, jolla taataan tietyt perusoikeudet.
EnglishThis is a wide-ranging package, and the Commission has put in very solid work.
Sopimuksen soveltamisala on laaja, ja komissio on tehnyt alalla varmaa ja luotettavaa työtä.