Engelsk-polsk oversættelse af "a big part"

EN

"a big part" polsk oversættelse

volume_up
a big part {substantiv}

EN a big part
volume_up
{substantiv}

a big part (også: a great deal)
But in this case we cracked it, but a big part of the problem still remains.
Ten przypadek rozwiązaliśmy ale duża część problemu nadal istnieje.
A big part of his income for his farm.
Duża część dochodu.
Macedonian nation-building started after the Second World War and now a big part of the population identify themselves as Macedonians.
Budowanie tożsamości narodowej Macedończyków rozpoczęło się po II wojnie światowej i obecnie duża część społeczeństwa określa się mianem Macedończyków.

Lignende oversættelser "a big part" på polsk

a artikel
big adjektiv
part substantiv
part adjektiv
to part verbum

Eksempelsætninger "a big part" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
English(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
(Śmiech) Stanowi to pokaźną część Biblii, tak więc uznałem, że muszę to jakoś wykonać.
EnglishAnd a big part of the work that is sort of absent in this context is text.
Sporą częścią projektów poniekąd nieobecną w tym kontekście, jest tekst.
EnglishTransport will play a big part in meeting these targets, certainly in urban areas.
Transport będzie odgrywał istotną rolę w realizacji tych celów, szczególnie na obszarach miejskich.
EnglishA big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
Gruby chiński makijaż jest między innymi po to, by nie stracić twarzy.
EnglishObviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.
Oczywiście rolnictwo stanowi nie tylko część problemu, ale również istotny element rozwiązania.
EnglishThis proposal can play a big part in achieving this goal.
Ta propozycja może w znacznej mierze przyczynić się do realizacji tego celu.
EnglishEven though I left when I was only three years old, I really felt that Africa was this big part of my life.
Mimo że opuściłem ją, gdy miałem trzy lata, to naprawdę czułem, że Afryka jest dużą częścią mojego życia.
EnglishAnd that was a very, very, very big part of my process.
I to była bardzo, bardzo wielka część mojego procesu.
English(Music: "Wenlenga" / Various artists) Most of the popular music that we know now has a big part of its roots in West Africa.
(Muzyka: "Wenlenga" / Różni wykonawcy) Większość dzisiejszej muzyki popularnej ma korzenie w Zachodniej Afryce.
EnglishIf you want to get at the big part -- I mean from a public health level, where my training is -- you're looking at behavioral issues.
Jeśli zabrać się za to systemowo - mam tu na myśli publiczną opiekę zdrowotną - mamy do czynienia z problemem behawioralnym.
EnglishThis has been a big, big transition time, and I believe that this conference can play a big part for all of us in taking us forward to the next stage to whatever's next.
Był to okres ogromnych przemian i wierzę, że ta konferencja może pomóc każdemu z nas w rozpoczęciu nowego etapu – cokolwiek nim będzie.
EnglishThulasiraj Ravilla: Becoming blind is a big part of it, but I think it also deprives the person of their livelihood, their dignity, their independence, and their status in the family.
Thulasiraj Ravilla: Utrata wzroku to część problemu, ale ja sądzę, że to również pozbawia tę osobę jej utrzymania, jej godności, jej niezależności i jej statusu w rodzinie.