Engelsk-polsk oversættelse af "a means of"

EN

"a means of" polsk oversættelse

volume_up
a means of {substantiv}
PL

EN a means of
volume_up
{substantiv}

1. "transport/communication"

a means of
volume_up
środek {m} (transportu/łączności)
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
It is a means to improve the working of the European Union.
Jest to środek służący poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.

Eksempelsætninger "a means of" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishClearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishPrimary means that the hypercholesterolaemia does not have any identifiable cause.
Określenie „ pierwotna ” oznacza, że nie ustalono przyczyny hipercholesterolemii.
EnglishBleomycin is a cytostatic substance; this means that it stops the growth of cells.
Bleomycyna to substancja cytostatyczna, co oznacza, że hamuje ona wzrost komórek.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishThis means that both Parliament and the Council will only have single readings.
Oznacza to, że zarówno Parlament, jak i Rada będą miały tylko pojedyncze czytania.
EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
Oznacza to, że my jako obywatele mamy teraz okazję zakazać tego bezlitosnego handlu.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishDo you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
Czy naprawdę sądzicie, że nowe miejsca pracy można stworzyć poprzez deregulację?
EnglishFor us, religion cannot be used as a means of exploitation in political conflict.
Nie wolno nam wykorzystywać wyznania jako narzędzia w konflikcie politycznym.
EnglishHe means Mozart, which is -- (Laughter) -- like a third seat from the center.
Ma na myśli Mozarta, który -- (Śmiech) -- siedzi jakieś trzy miejsca od środka.
EnglishTo perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.
Perseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.
EnglishI believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
Uważam, że prawd oczywistych nie należy regulować za pomocą środków prawnych.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.
EnglishThe budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
Powinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishI deeply regret this, as it means that important consumer information will be lost.
Bardzo tego żałuję, ponieważ ta bardzo ważna dla konsumenta informacja zniknie.
EnglishRaptiva is a medicine containing efalizumab, made by means of biotechnology.
Raptiva jest lekiem zawierającym efalizumab, wyprodukowany metodą biotechnologii.
EnglishThis means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.
To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.
EnglishIf you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.