Engelsk-polsk oversættelse af "action"

EN

"action" polsk oversættelse

volume_up
action {substantiv}

EN action
volume_up
{substantiv}

1. generel

action (også: act, operation)
The action of these operators will be monitored by the regulatory authorities.
Działanie tych operatorów będzie monitorowane przez władze regulacyjne.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
Mogą one wpływać na aktywność leku Epivir lub Epivir może zmieniać ich działanie.
It's pacific, coordinated civil action, which doesn't mean passive action.
To pokojowe, zorganizowane, obywatelskie działanie, które nie oznacza biernego oporu.
action (også: act, share)
Affirmative action is not very popular frankly, with white voters, period.
Akcja afirmacyjna nie jest popularna wśród białych.
It is crucial that this police action is exemplary.
Niezbędne jest, by ta akcja policji stanowiła przykład dla innych.
This action should be coordinated, and it is my view that a reference should be included.
Powinna to być skoordynowana akcja i sądzę, że jakieś odniesienie powinno się znaleźć.
action (også: act, activity)
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
To nie czynność, ale w angielskim, to również czynność.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć do dwóch dodatkowych prób wznowienia dostarczania leku.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć dwie dodatkowe próby wznowienia dostarczania leku.
action (også: act)
However, that is the only way to turn our many fine words into real action.
Jest to jednak jedyny sposób wprowadzenia w czyn wielu pięknych słów.
I believe such an action really must have consequences.
Uważam, że taki czyn wymaga konsekwencji.
Here too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.
Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.
We are aware of the legal action that has been taken by Fibres and Fabrics International against the Clean Clothes Campaign.
Wiemy, że Fibres and Fabrics International wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Clean Clothes Campaign.
action

2. IT

action
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
To nie czynność, ale w angielskim, to również czynność.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć do dwóch dodatkowych prób wznowienia dostarczania leku.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć dwie dodatkowe próby wznowienia dostarczania leku.

Eksempelsætninger "action" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishreferences to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
odwołań do traktatu lizbońskiego wzmacniającego działania UE w sprawach karnych,
EnglishThe Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Plan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishThere may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
Może w pewnym zakresie istnieje wolność myśli, ale nie ma wolności działania.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
EnglishWe need to see the same kind of action in respect of PNR and data in general.
Potrzebujemy tego samego rodzaju działań w odniesieniu do PNR i danych w ogóle.
EnglishIt is time we took action and showed that we support the Iranian opposition.
Czy nie czas, byśmy podjęli działania i pokazali, że popieramy irańską opozycję?
EnglishTbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
Tbilisi jest odpowiedzialne za niezrozumiałą decyzję o podjęciu działań wojskowych.
EnglishAfter all, in his opinion, what further action is needed in the way of prevention?
Ostatecznie jakie dalsze działania zapobiegawcza, jego zdaniem, należałoby podjąć?
EnglishWe must learn all the lessons from this action, which has been crowned with success.
Z tego działania, zakończonego sukcesem, musimy wyciągnąć nauczkę na przyszłość.
EnglishInsuman Infusat is an insulin with rapid onset and short duration of action.
Insuman Infusat zawiera insulinę o szybkim początku i krótkim czasie działania.
EnglishA single dose of Cetrotide 3 mg results in a duration of action of at least 4 days.
Czas działania pojedynczej dawki leku Cetrotide 3 mg wynosi co najmniej 4 dni.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
EnglishWhat they want to see is the action to actually begin to deal with these crises.
Ludzie chcą faktycznego podjęcia działania wymierzonego w przejawy kryzysu.
EnglishOnly harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Jedynie zharmonizowane i skuteczne działania przyniosą wyniki w skali całej Europy.
EnglishThe Lisbon Treaty offers new tools and has enhanced our capacity for action.
Traktat lizboński oferuje nowe narzędzia i zwiększa nasze możliwości działania.
EnglishThe action taken by the government has gained recognition in international markets.
Te działania, podjęte przez rząd, zdobyły uznanie na rynkach międzynarodowych.
EnglishAction is urgently needed in this area and this includes the European Commission.
W sferze tej potrzebne są pilne działania - dotyczy to również Komisji Europejskiej.