Engelsk-polsk oversættelse af "behaviour"

EN

"behaviour" polsk oversættelse

volume_up
behaviour {substantiv}

EN behaviour
volume_up
{substantiv}

1. britisk engelsk

Mr President, the behaviour of Members of this House today is disgraceful.
Dzisiejsze zachowanie posłów do tej Izby jest haniebne.
Effects on somatic development and behaviour of the offspring were not observed.
Nie zaobserwowano wpływu na rozwój somatyczny i zachowanie potomstwa.
That is truly unacceptable behaviour; it is insulting as well as calumnious.
Zachowanie takie jest niedopuszczalne; jest to obraźliwe i oszczercze.
behaviour (også: conduct, goings-on, behavior)
The behaviour of a presidency and the European Commission is a Community affair.
Postępowanie prezydencji i Komisji Europejskiej jest sprawą Wspólnoty.
Russia's behaviour in the summer was not in line with these principles.
Postępowanie Rosji latem nie było zgodne z tymi zasadami.
Our fines are set at a level that fairly punishes past unlawful behaviour.
Nasze grzywny ustalono na poziomie pozwalającym w uczciwy sposób karać bezprawne postępowanie.
behaviour (også: manners, behavior)

Synonymer (engelsk) for "behaviour":

behaviour

Eksempelsætninger "behaviour" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
Jednocześnie Komisja zajmuje się antykonkurencyjnymi działaniami jako priorytetem.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishAmnestic effects may be associated with inappropriate behaviour (see section 4.4).
Wystąpienie amnezji może być powiązane z niewłaściwym zachowaniem (patrz punkt 4. 4).
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Publiczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
EnglishFirst the supervisory agencies failed to prevent irresponsible behaviour by investors.
Po pierwsze agencje nadzoru nie zapobiegły nieodpowiednim zachowaniom inwestorów.
EnglishIt takes time - you have to respect that - to find common behaviour and attitudes.
Wypracowanie wspólnych zachowań i postaw wymaga czasu i musimy to szanować.
EnglishAmnestic effects may be associated with inappropriate behaviour (see section 4.4).
Wystąpienie amnezji może być powiązane z niewłaściwymi zachowaniem (patrz punkt 4. 4).
EnglishDepression or psychoses lead to self-endangering behaviour in some cases.
Depresja lub psychozy prowadzą w niektórych przypadkach do zachowań samobójczych.
EnglishSome changes in behaviour, both individual and collective, are certainly welcome.
Niektóre zmiany w zachowaniu, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, są mile widziane.
EnglishIn particular, the education of women has an impact on their reproductive behaviour.
W szczególności kształcenie kobiet ma wpływ na ich zachowania reprodukcyjne.
EnglishIn rare cases, depression or psychosis can progress to self- endangering behaviour.
Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne.
EnglishOther possible side effects: suicidal thoughts or behaviour (frequency not known).
inne możliwe działania niepożądane: myśli samobójcze lub zachowania samobójcze (częstość
EnglishA lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
Wiele zależy od podejścia i zachowania sektora operatorów naszego przemysłu.
EnglishInstead, we are now seeing a continuation of such inappropriate behaviour.
W zamian jesteśmy teraz świadkami kontynuacji ich niestosownego zachowania.
EnglishThe European Union should never become a victim of such political behaviour.
Unia Europejska nie powinna nigdy stawać się ofiarą tego rodzaju politycznych zachowań.
EnglishPharmacokinetic behaviour of mycophenolate in the elderly has not been formally evaluated.
Farmakokinetyka mykofenolanu nie była formalnie oceniana u osób w wieku podeszłym.
EnglishPharmacokinetic behaviour of CellCept in the elderly has not been formally evaluated.
Farmakokinetyka produktu CellCept nie była formalnie oceniana u osób w wieku podeszłym.
EnglishI voted in favour of this report on the impact of advertising on consumer behaviour.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie wpływu reklamy na zachowania konsumentów.
EnglishSpeculative behaviour accounts for almost 50% of recent price increases.
Zachowania spekulacyjne są przyczyną niemalże 50 % niedawnych wzrostów cen.
EnglishThe question is how to link these human rights and values to our practical behaviour.
Problemem jest, jak powiązać prawa człowieka i wartości z naszym praktycznym zachowaniem.