EN conduct
volume_up
{substantiv}

The European Commission has recently condemned this conduct.
Niedawno Komisja Europejska potępiła takie postępowanie.
The conduct of Gordon Brown is particularly reprehensible.
Postępowanie Gordona Browna jest szczególnie naganne.
Their conduct has weakened the financial markets and the real economy: growth and employment.
Ich postępowanie osłabiło rynki finansowe i gospodarkę realną: wzrost i zatrudnienie.
Such conduct must represent a sufficiently serious and present threat which affects the fundamental interests of the state.
Takie zachowanie musi stanowić aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych.
kara za niesportowe zachowanie
The conduct exhibited by these two countries, coupled with their enormous growth, pace and rhythm, must be continued in the near future as well.
Zachowanie tych dwóch krajów w połączeniu z ich ogromnym wzrostem i tempem musi być takie samo również w najbliższej przyszłości.

Eksempelsætninger "conduct" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.
Nie możemy tolerować bezprawia i powtarzających się zachowań sprzecznych z prawem.
EnglishTheir purpose is to change what we value - change how we conduct ourselves.
Ekstremiści chcą zmienić nasze wartości, zmienić sposób naszego postępowania.
EnglishThis little bag is able to conduct itself in a way that can only be described as living.
Ten mały pęcherzyk potrafi zachowywać się w sposób, który trzeba uznać za życie.
EnglishWe need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
Musimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.
EnglishThe conduct of these tests should be recorded on your Patient Alert Card.
Informację o wykonaniu tych badań należy wpisać do karty informacyjnej dla pacjenta.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Uważam, że realizowaliśmy, i będziemy nadal realizować, mądrą politykę.
EnglishI do not approve of the conduct of the Brazilian Government in the Cesare Battisti case.
Nie pochwalam postępowania rządu brazylijskiego w sprawie Cesara Battistiego.
EnglishThis report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
Przedmiotowe sprawozdanie jest zatrważające jeśli idzie o działalność tego Parlamentu.
EnglishFurthermore, let me remind you, the Commission will conduct a general review in 2011.
Ponadto pozwolę sobie przypomnieć, że Komisja w 2011 roku przeprowadzi przegląd ogólny.
EnglishFinally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
W końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
EnglishThis is why the Code of Conduct on Division of Labour is a vital component.
Dlatego też zasadniczym elementem jest kodeks postępowania w dziedzinie podziału pracy.
EnglishShire will conduct a randomised, comparative study in patients with ET.
Firma Shire przeprowadzi randomizowane badanie porównawcze u pacjentów z ET.
EnglishIn addition, all lobbyists will thereby commit to observing a code of conduct.
Ponadto wszyscy lobbyści zobowiążą się w ten sposób do przestrzegania kodeksu postępowania.
EnglishI agree with Mrs McGuinness regarding the operation of codes of conduct.
Zgadzam się z panią poseł McGuinness co do działania kodeksów postępowania.
EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Preferencyjne traktowanie niektórych skarżących nie przystoi neutralnemu sędziemu.
EnglishThe Eurosystem may conduct such interventions either on its own (i.e.
Może on interweniować jednostronnie lub wspólnie z innymi bankami centralnymi.
EnglishThe first article reconsiders the role of asset prices in the conduct of monetary policy.
Pierwszy dotyczy znaczenia cen aktywów dla prowadzenia polityki pieniężnej.
EnglishThe fact that this Code of Conduct is not legally binding is a disgrace.
Fakt, że kodeks postępowania nie jest prawnie wiążący, przynosi nam hańbę.
EnglishYour doctor must record the conduct of these tests on your alert card.
Lekarz prowadzący musi odnotować wykonanie tych badań w Karcie Specjalnych Ostrzeżeń.
EnglishEU countries are politically bound by a code of conduct not to do this.
Kraje UE są politycznie związane kodeksem postępowania by nie stosować takich praktyk.