Engelsk-polsk oversættelse af "dairy products"

EN

"dairy products" polsk oversættelse

EN

dairy products {flertal}

volume_up
dairy products
protein-rich food (such as meats, fish, dairy products, seeds and nuts).
z posiłkiem lub tuż po posiłku bogatym w białko (takim jak mięso, ryby, nabiał, nasiona i orzechy).
Produkty spożywcze i nabiał
dairy products
The producer price for milk fell, and at present many milk producers are having to sell dairy products at a price that does not reflect production costs.
Ceny producenckie za mleko spadły, a obecnie wielu producentów mleka musi sprzedawać przetwory mleczne po cenach, które nie odzwierciedlają kosztów produkcji.
Travellers arriving from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.
Podróżni przybywający z Chorwacji, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych mogą także przywozić do Unii mięso i przetwory mleczne w ograniczonej ilości na własne potrzeby.

Lignende oversættelser "dairy products" på polsk

dairy substantiv
dairy adjektiv
products substantiv
product substantiv

Eksempelsætninger "dairy products" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSince 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations.
Od 2005 r. ceny produktów mlecznych w Grecji nie wykazywały fluktuacji sezonowych.
EnglishThe increase in demand for meat and dairy products is having an indirect effect on prices for feed grain.
Wzrost popytu na mięso i produkty mleczne ma pośredni wpływ na ceny zbóż paszowych.
EnglishDietary fibres and some dairy products, in particular, delay the absorption of zinc salts.
Włókna zawarte w żywności, a zwłaszcza niektóre wyroby mleczne mogą opóźniać wchłanianie soli cynku.
EnglishMore information about bringing meat and dairy products and other animal products into the EU
Więcej informacji o wwożeniu mięsa, produktów mlecznych oraz innych produktów zwierzęcych na obszar UE
EnglishLeave 2 to 3 hours after your daily dose of ORACEA before drinking or eating dairy products.
Należy odczekać 2 do 3 godzin po zastosowaniu dziennej dawki leku ORACEA przed spożyciem produktów mlecznych.
English(CS) I fully support extending the scope of Article 186 to include the milk and dairy products sector.
(CS) W pełni popieram rozszerzenie zakresu art. 186 i objęcie nim sektora mleka i produktów mleczarskich.
EnglishConsumers in Europe and beyond have responded sensitively to the increase in prices of dairy products.
Okazało się, że zwiększenie cen produktów mlecznych miało duży wpływ na konsumentów w Europie i poza nią.
EnglishThe fall in the prices of milk and dairy products primarily affects farms with low incomes.
Spadek cen mleka i przetworów mlecznych odbija się negatywnie przede wszystkim na gospodarstwach z niskimi dochodami.
EnglishThere are three particularly important agricultural sectors: sugar beets, dairy products and wine production.
Istnieją tam trzy szczególnie ważne sektory rolne: buraki cukrowe, produkty mleczarskie i produkcja wina.
EnglishGlobal demand is rising for dairy products, and grain is in short supply so we have moved on a great deal.
Światowe zapotrzebowanie na produkty mleczne rośnie, a zapasy zboża są niewielkie, a zatem mamy przed sobą wielki problem.
EnglishThe situation is particularly serious in sectors of high added value, such as meat and dairy products.
Sytuacja jest szczególnie poważna w sektorach o wysokiej wartości dodanej, takich jak sektory produktów rolnych i mleczarskich.
EnglishJust as we did with dairy products when a deep crisis broke out in that sector, we need now, too, to call that surplus into use.
Tak zrobiliśmy w przypadku produktów mleczarskich, gdy w sektorze tym wybuchł głęboki kryzys, teraz też musimy wykorzystać tę nadwyżkę.
EnglishMany EU dairy farmers are now at serious risk and are forced to sell dairy products below their production costs.
Liczne gospodarstwa mleczarskie w UE znajdują się w poważnym zagrożeniu i są zmuszone do sprzedawania produktów mleczarskich poniżej kosztów produkcji.
EnglishThe main export sectors that will be affected include pharmaceuticals, ICT, medical devices, dairy and other food products.
Główne sektory eksportowe, które na tym ucierpią, to sektor farmaceutyczny, TIK, sektor urządzeń medycznych, sektor mleczarski i sektory innych produktów żywnościowych.
EnglishDo not take milk or dairy products at the same time as ORACEA since these products contain calcium which may reduce the effectiveness of ORACEA.
Nie należy równolegle z lekiem ORACEA spożywać mleka ani produktów mlecznych, ponieważ zawierają one wapń, który może obniżyć skuteczność leku ORACEA.
EnglishFutures markets and the medium- to long-term prospects of the milk and dairy products market in the European Union are showing positive signs.
Rynki instrumentów typu futures oraz średnio- i długoterminowe perspektywy rynku produktów i przetworów mlecznych w Unii Europejskiej dostarczają pozytywne sygnały.
EnglishBe that as it may, I welcome the opportunity it provides for agricultural products, especially whiskey, pork and dairy products.
Niezależnie od tego, jak jest w istocie, jestem zadowolony z szans, które daje ona w przypadku produktów rolnych, zwłaszcza whisky, przetworów z wieprzowiny i produktów mlecznych.
EnglishTaking [ Invented name ] 400 mg film-coated tablets with food and drink The effect of [ Invented name ] is not influenced by food including dairy products.
Przyjmowanie leku [ Nazwa własna ] 400 mg tabletki powlekane z jedzeniem i piciem Pokarmy, w tym produkty nabiałowe, nie mają wpływu na działanie leku [ Nazwa własna ].
EnglishTwo: the school milk scheme is of critical importance, not least in the fight against obesity, and it should be widened to include new and healthy dairy products.
Drugim jest system pomocy na mleko w szkołach, który jest niezwykle ważny szczególnie w walce z nadwagą i powinien być rozszerzony o nowe, zdrowe produkty mleczne.
EnglishEuropean milk producers are currently facing great challenges on account of the soaring demand for dairy products from the Far East, in particular.
Europejscy producenci mleka stoją obecnie przed wielkimi wyzwaniami w odniesieniu do gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na produkty mleczne, w szczególności z Dalekiego Wschodu.