Engelsk-polsk oversættelse af "dangerous"

EN

"dangerous" polsk oversættelse

volume_up
danger {substantiv}

EN dangerous
volume_up
{adjektiv}

dangerous
This is a dangerous path and could create dangerous divisions.
Jest to niebezpieczna ścieżka i może tworzyć niebezpieczne podziały.
The circumvention of international law and its rules is highly dangerous.
Obejście prawa międzynarodowego i jego zasad jest niezwykle niebezpieczne.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
Jest to niebezpieczne podejście, ponieważ mogłoby zostać wykorzystane przez eurosceptyków.
dangerous (også: baneful, harmful, hazardous, perilous)
These preferences may even give rise to a dangerous precedent.
Przedmiotowe preferencje mogą wręcz stanowić niebezpieczny precedens.
It also raises the world price of oil to levels dangerous for the world economy.
Wpływa też na niebezpieczny dla światowej gospodarki wzrost cen ropy.
Talking of a trade-off between the two is dangerous nonsense.
Mówienie w tym kontekście o rozwiązaniu kompromisowym to niebezpieczny nonsens.
dangerous
The situation is therefore dangerous, so a military response is appropriate.
Sytuacja jest więc niebezpieczna, zatem odpowiedź militarna jest stosowna.
This is a dangerous development at the expense of the peoples of Europe.
To jest niebezpieczna sytuacja, która się dzieje kosztem narodów Europy.
This is a dangerous path and could create dangerous divisions.
Jest to niebezpieczna ścieżka i może tworzyć niebezpieczne podziały.
dangerous (også: baleful, baneful, deleterious, detrimental)
volume_up
groźny {adj. m}
It is dangerous not only for Russia's neighbours, but for the entire European Union.
Jest on groźny nie tylko dla sąsiadów Rosji, ale dla całej Unii Europejskiej.
The virus proved to be much less dangerous than ordinary flu.
Wirus okazał się być o wiele mniej groźny niż zwykła grypa.
A to szalenie groźny sygnał.
dangerous (også: baneful, damaging, deleterious, detrimental)
volume_up
szkodliwy {adj. m}
No farmer in his right mind would use a chemical which is dangerous to public health.
Żaden rolnik przy zdrowych zmysłach nie stosowałby środka chemicznego, który byłby szkodliwy dla zdrowia publicznego.
It bears a dangerous resemblance to the information campaign on the harmful effects of smoking.
W sposób niebezpieczny zbliża się on do kampanii informacyjnej na temat szkodliwych efektów palenia.
Trying to lose weight in the wrong way can be dangerous.
Niewłaściwe odchudzanie jest szkodliwe.

Synonymer (engelsk) for "dangerous":

dangerous
danger
English

Eksempelsætninger "dangerous" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.
Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.
EnglishAPTIVUS may interact with other medicines, which may lead to dangerous side-effects.
APTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do groźnych
EnglishWe should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.
EnglishWe should also create the highest standards possible for dangerous waste in Europe.
Należy również stworzyć najwyższe standardy przy odpadach niebezpiecznych w Europie.
EnglishThey are now having to take routes which are even more dangerous than before.
Teraz są zmuszeni wybierać szlaki jeszcze niebezpieczniejsze niż poprzednio.
EnglishYou are the Euronationalists, dangerous people who will stop at nothing.
Są państwo euronacjonalistami, niebezpiecznymi ludźmi, których nic nie zatrzyma.
EnglishHowever, construction remains one of the most dangerous areas of work.
Budownictwo pozostaje jednak jedną z najbardziej niebezpiecznych dziedzin pracy.
EnglishPlease eliminate these dangerous attitudes from your strategy documents.
Proszę o wyeliminowanie tych niebezpiecznych poglądów z dokumentów strategicznych.
EnglishThe transport of dangerous goods can entail risks, as we are well aware.
Transport niebezpiecznych towarów wiąże się z pewnym ryzykiem, o czym wszyscy wiemy.
EnglishBut people do not become asylum seekers simply because they live in a dangerous country.
Ludzie nie stają się jednak azylantami tylko dlatego, że żyją w niebezpiecznym kraju.
EnglishThis has produced a very dangerous imbalance in one area in particular.
Doprowadziło to do niebezpiecznego zaburzenia równowagi w jednej dziedzinie.
EnglishAmendment of Directive 67/548/EEC on dangerous substances (REACH) (vote)
Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) (głosowanie)
EnglishI believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Uważam, że to, co wciąż robią pracownicy w tej niebezpiecznej strefie, jest niezwykłe.
EnglishThe people distributing them are dangerous criminals and should be viewed as such.
Osoby zajmujące się ich dystrybucją są groźnymi przestępcami i należy ich za takich uznawać.
EnglishWe can have a ban on dangerous substances and subsidise green technology.
Możemy zakazać substancji niebezpiecznych i dotować technologie zielone.
EnglishThese were criminals, crooks, dangerous, pursuing their own environment.
Byli to niebezpieczni kryminaliści i przestępcy przebywający w swoim własnym środowisku.
EnglishHe described this expedition as 10 times as dangerous as Everest.
Opisał tę wyprawę jako dziesięć razy groźniejszą niż wejście na Mount Everest.
EnglishUnder normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels.
W normalnej temperaturze następuje ich silnie parowanie do niebezpiecznego poziomu stężenia par.
EnglishIt is also not opportune because it creates a dangerous precedent.
Nie jest także stosowne, ponieważ prowadzi do stworzenia niebezpiecznego precedensu.
EnglishThis attitude can only lead to dangerous developments and more xenophobia.
Takie podejście może prowadzić jedynie do niebezpiecznych zjawisk i nasilenia się ksenofobii.