EN diversified
volume_up
{adjektiv}

diversified (også: differential, differentiated, mixed)
They got more calories over the course of a diversified meal.
Przyjmowali więcej kalorii poprzez bardziej zróżnicowany posiłek.
Ponadto sektor ten jest bardzo zróżnicowany.
The diversified nature of these rules in the Member States may, in fact, create problems in the case of 'international' divorces.
Zróżnicowany charakter tych przepisów w państwach członkowskich może w rzeczywistości powodować problemy w przypadku rozwodów "międzynarodowych”.
diversified
diversified (også: variable, varied, variegated, various)
diversified (også: diverse, manifold, promiscuous, varied)
On the contrary, we have to learn to operate in a diversified world and even to respect the other's right to be wrong.
Wręcz przeciwnie, musimy nauczyć się funkcjonować w różnorodnym świecie, a nawet szanować prawo innych do błędu.

Eksempelsætninger "diversified" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI therefore believe that the resources should be diversified in the years to come.
Dlatego uważam, że w nadchodzących latach środki finansowe powinny zostać zdywersyfikowane.
EnglishIt needs to be protected and diversified. We already decided earlier on that information is a civil right.
Już wcześniej zdecydowaliśmy, że prawo do informacji stanowi prawo obywatelskie.
EnglishIn addition, Vietnam has successfully diversified its export base.
Co więcej, Wietnam z powodzeniem zróżnicował swoją bazę eksportową.
English. - (FR) Europeans must have access to a healthy, varied, balanced and diversified diet.
na piśmie - (FR) Europejczycy muszą mieć dostęp do zdrowej, zróżnicowanej i zbilansowanej diety.
EnglishThese countries need diversified economies and agriculture.
Kraje te potrzebują zdywersyfikowanej gospodarki i rolnictwa.
EnglishIt has not developed a diversified economy; there is no education; there are no roads, no hospitals, and so forth.
Nie posiada zróżnicowanej gospodarki, edukacji, nie ma dróg, szpitali itd.
EnglishEurope therefore needs to equip itself with a solid, competitive and diversified industrial base.
Dlatego niezbędne jest zapewnienie istnienia w Europie silnej, konkurencyjnej i zdywersyfikowanej bazy przemysłowej.
EnglishThe EU countries' energy mix must be diversified.
Koszyk energetyczny krajów UE musi być zdywersyfikowany.
EnglishWe have diversified the range of our intermediaries.
Zdywersyfikowaliśmy gamę naszych pośredników.
EnglishWe need a secure and diversified supply.
Potrzebne nam są bezpieczne i zdywersyfikowane dostawy.
EnglishOn the contrary, we have to learn to operate in a diversified world and even to respect the other's right to be wrong.
Wręcz przeciwnie, musimy nauczyć się funkcjonować w różnorodnym świecie, a nawet szanować prawo innych do błędu.
EnglishWe believe there is a consensus that these bodies all need stable, diversified and adequate funding.
Uważamy, iż istnieje porozumienie co do tego, że wszystkie wspomniane organy wymagają stabilnego, zróżnicowanego i odpowiedniego finansowania.
EnglishHowever, Europe is also diversified.
EnglishA similarly important objective of the Hungarian Presidency is to ensure that Europe possesses diversified supply lines in the field of energy.
Równie ważnym celem prezydencji węgierskiej jest zagwarantowanie, aby Europa zyskała zdywersyfikowane dostawy energii.
EnglishA diversified and interconnected network can, if appropriately redirected, one day become the security of supply for all.
Zdywersyfikowana i wzajemnie powiązana sieć może pewnego dnia zapewnić bezpieczeństwo dostaw wszystkim, jeżeli będzie odpowiednio wykorzystywana.
EnglishIt represents, and conveys to the public, the notion of diversified analysis and ensures robust decision-making based on different analytical perspectives.
Wszechstronna analiza umożliwia podejmowanie dobrze uzasadnionych decyzji i przekonanie do nich opinii publicznej.
EnglishFirst is just the rise of the fact that Zagat's has actually moved out of and diversified from rating restaurants, into actually rating healthcare.
Przykładowo, firma Zagat rozwinęła się od oceniania restauracji, do oceny służby zdrowia. ~~~ Jakie referencje posiada Zagat?
EnglishI repeat: diversified.
EnglishInvestment funds provide small investors with the option of investing small sums of capital in a diversified, professionally managed portfolio.
Fundusze inwestycyjne oferują drobnym inwestorom możliwość inwestowania małych kwot w zróżnicowane, profesjonalnie zarządzane portfele.
EnglishThe agreement which we are striving for should guarantee proper workspaces, diversified, developing economies and multicultural diversity.
Porozumienie, do którego dążymy, powinno być gwarantem godnych miejsc pracy, zróżnicowanych, rozwijających się gospodarek oraz różnorodności kulturowej.