EN gate
volume_up
{substantiv}

1. generel

gate (også: gateway, portal, archway)
The closed Brandenburg Gate stood as a symbol of separation.
Zamknięta Brama Brandenburska była symbolem podziału.
This is the gate of Jehovah; The righteous shall enter into it.
Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
The Libyan gate mainly affects Malta and Italy.
Brama libijska ma wpływ przede wszystkim na Maltę i Włochy.
gate
volume_up
wrota {f fl}
. - Madam President, the Black Sea is a gate to and from Europe, and therefore it should be addressed as such.
Morze Czarne to wrota Europy i tak należy je traktować.
And the fish gate did the sons of Hassenaah build; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the bolts thereof, and the bars thereof.
A bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy ją też przykryli i przyprawili wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.
She crieth in the chief place of concourse; At the entrance of the gates, In the city, she uttereth her words:
W największym zgiełku woła, u wrót bram, w miastach powieści swoje opowiada, mówiąc:
gate (også: entrance, portal)
gate (også: loophole)
gate (også: spigot, tap, turncock, valve)
For he hath strengthened the bars of thy gates; He hath blessed thy children within thee.
Albowiem on umacnia zawory bram twoich, a błogosławi synów twoich w pośrodku ciebie.
For he hath broken the gates of brass, And cut the bars of iron in sunder.
Przeto, że kruszy bramy miedziane, a zawory żelazne rąbie.
And the fish gate did the sons of Hassenaah build; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the bolts thereof, and the bars thereof.
A bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy ją też przykryli i przyprawili wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.

2. sport

gate (også: goal, home, woodwork)
You have one tetrahedron which is the gate that's going to do your computing, and you have two input tetrahedrons.
Mamy jeden tetraedr, który jest bramką, która będzie wykonywać obliczenia i mamy dwa wejściowe tetraedry.
This electrode here, called the gate, controls the flow of current from the source to the drain -- these two electrodes.
Ta elektroda -- nazywana bramką -- steruje przepływem prądu ze źródła do drenu -- to te dwie elektrody.
And when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.
A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.

Synonymer (engelsk) for "gate":

gate
English

Eksempelsætninger "gate" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishRob not the poor, because he is poor; Neither oppress the afflicted in the gate:
Nie odzieraj nędznego, przeto że nędzny jest; ani ubogiego w bramie uciskaj.
EnglishIf I have lifted up my hand against the fatherless, Because I saw my help in the gate:
Jeźliżem podniósł przeciwko sierocie rękę swoję, gdym widział w bramie pomoc moję:
EnglishAnd when he knocked at the door of the gate, a maid came to answer, named Rhoda.
A gdy Piotr kołatał we drzwi u przysionka, wyszła dzieweczka, imieniem Rode, aby posłuchała:
EnglishAnd as Jehu entered in at the gate, she said, Is it peace, thou Zimri, thy master's murderer?
A gdy Jehu wjeżdżał w bramę, rzekła: Jestże pokój, o Zymry, morderzu pana swego?
EnglishHe built the upper gate of the house of Jehovah, and on the wall of Ophel he built much.
On zbudował bramę domu Pańskiego wysoką, i na murach Ofel wiele pobudował.
EnglishAnd he brought me to the north gate: and he measured [it] according to these measures;
Potem mię wwiódł do bramy północnej, i wymierzył ją według onychże miar.
EnglishI saw an old man standing at his gate, knee-deep in water, refusing to move.
Zobaczyłem starszego mężczyznę stojącego w progu, po kolana w wodzie, nie chcącego odejść.
EnglishAnd he said, Lay ye them in two heaps at the entrance of the gate until the morning.
A on rzekł: Składźcie je na dwie kupie u wejścia bramy aż do poranku.
EnglishAbove the horse gate repaired the priests, every one over against his own house.
Od bramy końskiej poprawiali kapłani, każdy przeciw domowi swemu.
EnglishThey hate him that reproveth in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
Mają w nienawiści tego, który ich w bramie karze; a tym, co mówi rzeczy dobre, brzydzą się.
EnglishThe gate which separated Hungary from Austria in those days is no longer there.
Bramy, która oddzielała wtedy Węgry od Austrii, dziś już nie ma.
EnglishThe elders have ceased from the gate, The young men from their music.
Starcy w bramach więcej nie siadają, a młodzieńcy przestali pieśni swoje.
EnglishOn 22 December 2007, I helped to chop down the border gate on the Slovak-Hungarian border.
W dniu 22 grudnia 2007 r. pomogłam porąbać bramę graniczną na granicy słowacko-węgierskiej.
EnglishAnd the king stood by the gate-side, and all the people went out by hundreds and by thousands.
Tedy stał król przy bramie, a wszystek lud wychodził po stu i po tysiącu.
EnglishThey that sit in the gate talk of me; And [I am] the song of the drunkards.
Gdym wziął na się wór miasto szaty, byłem u nich przypowieścią.
EnglishWe believe that the blast was right outside the gate of Taji, we're heading to that location now.
Wierzymy, że wybuch miał miał miejsce poza wjazdem do Taji jedziemy w tamtym kierunku.
EnglishHe loveth transgression that loveth strife: He that raiseth high his gate seeketh destruction.
Kto miłuje zwadę, miłuje grzech; a kto wynosi usta swe, szuka upadku.
EnglishAnd when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.
A gdy wyłączymy bramkę, przez urządzenie nie płynie prąd.
EnglishAnd they cast lots, as well the small as the great, according to their fathers' houses, for every gate.
Albowiem miotali losy, tak mały jako wielki według domów ojców swych, o każdą bramę.
EnglishWe recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
Przypominamy sobie, jak unijny hymn odgrywano przy Bramie Brandenburskiej.