Engelsk-polsk oversættelse af "groundwork"

EN

"groundwork" polsk oversættelse

volume_up
groundwork {substantiv}

EN groundwork
volume_up
{substantiv}

groundwork (også: base, basis, ground, linchpin)

Synonymer (engelsk) for "groundwork":

groundwork

Eksempelsætninger "groundwork" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is a good opportunity for us to do the groundwork.
Jest to dla nas dobra sposobność, by przeprowadzić prace przygotowawcze.
EnglishThe agreement with the Russian Federation lays the groundwork for improved cooperation between the two parties.
Umowa z Federacją Rosyjską kładzie podwaliny pod lepszą współpracę między stronami.
EnglishFinally, I would specifically like to thank the Conciliation Committee secretariat for its excellent groundwork.
Na koniec pragnę podziękować szczególnie sekretariatowi komitetu pojednawczego za jego wspaniałą pracę u podstaw.
EnglishA great deal of groundwork will need to be done for this programme, and money will be needed for this next year as well.
Program ten będzie wymagał ogromnych prac przygotowawczych, a pieniądze będą potrzebne również na ten następny rok.
EnglishThen we have to start cooperating with the UN, to lay the groundwork for the global treaty to ban depleted uranium.
Następnie musimy zacząć współpracować z ONZ, aby położyć fundamenty pod ogólnoświatowy traktat zakazujący zubożonego uranu.
EnglishThese are all Members we never saw when we were doing the actual groundwork in order to steer the capital in the right direction.
Żadnego z tych posłów nie widzieliśmy podczas pracy u podstaw w celu skierowania kapitalizmu we właściwym kierunku.
EnglishThis report is not merely a step towards establishing the legal groundwork for setting up a research infrastructure.
Przedmiotowe sprawozdanie nie jest jedynie krokiem w kierunku opracowania fundamentów prawnych umożliwiających tworzenie infrastruktury badawczej.
EnglishI should also like to thank our committee's administrative team - in this case Mr Emmes - who did outstanding groundwork.
Chcę też podziękować zespołowi administracyjnemu naszej komisji - w tym przypadku panu Emmesowi - który znakomicie wykonał prace przygotowawcze.
EnglishIn the appendix to the report I have listed some projects which I have been informed about as a result of the groundwork done in the regions.
W załączniku do sprawozdania zamieściłam listę niektórych projektów, o których dowiedziałam się w trakcie pracy w regionach.
EnglishThey also need to lay the groundwork for free and democratic elections, so that the people's demands for democracy do not go unanswered.
Trzeba także przygotować wolne i demokratyczne wybory, tak by wołanie ludzi o demokrację nie pozostało bez pozytywnej odpowiedzi.
EnglishI would therefore like to congratulate the rapporteur on his excellent work, which laid the groundwork for the compromise reached with the Council.
Chciałabym więc pogratulować sprawozdawcy jego znakomitej pracy, która położyła podwaliny pod kompromis osiągnięty z Radą.
Englishto lay the groundwork
Englishto do the groundwork
EnglishIt is an opportunity to discuss global policy solutions for managing water and water resources and preparing the groundwork for them.
Jest ono sposobnością do omówienia światowej polityki w dziedzinie zarządzania wodą i zasobami wodnymi oraz opracowywania odpowiednich rozwiązań.
EnglishThis also goes for the groundwork done by the entire team on the Committee on Budgets, the work of all the group staff and the support of the personal assistants, so thank you!
Zawdzięczamy to także pracom przygotowawczym całego zespołu Komisji Budżetowej, pracy całego personelu w grupie oraz wsparciu osobistych asystentów, za które bardzo dziękujemy!
EnglishThe fourth area concerns urgent harmonisation of the European visa policy and shaping of the legal groundwork for starting the operation of the European visa information system.
Czwarta dziedzina dotyczy pilnej harmonizacji europejskiej polityki wizowej i kształtowania podstaw prawnych dla rozpoczęcia pracy europejskiego wizowego systemu informacyjnego.
EnglishThis is not true, as we have seen that, given good work, a good understanding of matters, good groundwork and good political opponents, things can be staged very quickly.
To nieprawda, ponieważ widać, że przy dobrej pracy, dobrym rozumieniu spraw, dobrych pracach przygotowawczych i dobrych oponentach politycznych, sprawy mogą być bardzo szybko ustawione.
EnglishAlthough we Members of the European Parliament always play a leading role in the political field, in the administrative field we do need to be able to fall back on this groundwork.
Chociaż my, posłowie do Parlamentu Europejskiego, zawsze odgrywamy wiodącą rolę w dziedzinie polityki, w dziedzinie administracji musimy opierać się na tych pracach przygotowawczych.