Engelsk-polsk oversættelse af "however"

EN

"however" polsk oversættelse

EN however
volume_up
{konjunktion}

however (også: though, but, nevertheless, yet)
volume_up
jednak {konj.}
The stabilisation of the economic and financial situation does not mean that the recession is over, however.
Stabilizacja sytuacji gospodarczej i finansowej nie oznacza jednak, że recesja się zakończyła.
However, infection with Mycoplasma hyopneumoniae was not eliminated.
Nie wyeliminowano jednak zakażenia drobnoustrojem Mycoplasma hyopneumoniae.
Why should this principle be restricted to sovereign debt, however?
Dlatego jednak ta zasada powinna być jednak ograniczona do długu publicznego?
however (også: nevertheless, still)
However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed.
Niemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie.
However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
Niemniej jednak opinii niekwestionowanej większości jej członków nie można lekceważyć.
However, it is also for this reason that we need more European institutions.
Niemniej jednak także z tego powodu potrzebujemy więcej instytucji europejskich.
however (også: but, nevertheless, after all)
volume_up
wszakże {konj.} [forh.]
However, creating and maintaining European unity needs strength too.
Tworzenie i utrzymywanie jedności europejskiej wymaga wszakże też siły.
However, I did not want to vote against the other accession candidates.
Nie chciałem wszakże głosować przeciw innym kandydatom do akcesji.
The disease, however, is a dangerous one, and our time is short.
Jest to wszakże choroba niebezpieczna i nie mamy wiele czasu.
however
volume_up
atoli {konj.} [foræld.]
however (også: whereas, while, but, in contrast)
However, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.
Natomiast jest akceptowalną częścią mieszanki energetycznej różnych krajów.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
The rapporteur, however, draws no distinction between these procedures.
Natomiast sprawozdawca nie przeprowadza żadnego rozróżnienia między tymi procedurami.

Synonymer (engelsk) for "however":

however

Eksempelsætninger "however" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Jednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich.
EnglishHowever, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
EnglishWe also believe, however, that our partners have to respect some basic rules.
Równocześnie uważamy , że nasi partnerzy muszą szanować pewne podstawowe reguły.
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishHowever, the extent (based on the AUC) of lamivudine absorbed is not influenced.
Jednakże nie obserwowano (na podstawie AUC) wydłużenia czasu wchłaniania lamiwudyny.
EnglishHowever, the most important and most difficult task is to change people's habits.
Jednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.
EnglishHowever, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Jednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
EnglishHowever, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
Jednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
EnglishHowever, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
Jednakże można je osiągnąć dzięki woli politycznej i nie wymagają one tego Traktatu.
EnglishHowever, our effort and enthusiasm for regulation should have clear boundaries.
Jednakże nasze wysiłki i entuzjazm dla uregulowań powinny mieć jasne granice.
EnglishAt the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
Jednakże w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność spoczywa na szczeblu krajowym.
EnglishHowever, no antibody formation to the reteplase molecule has been observed.
Jednakże nie stwierdzono powstawania przeciwciał przeciwko cząsteczce reteplazy.
EnglishHowever thalidomide may cause somnolence and blurred vision (see section 4.8).
Jednakże talidomid może powodować senność i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4. 8).
EnglishHowever, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported.
Jednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i senność.
EnglishHowever, a contribution of these metabolites to clinical effects is unlikely.
Jednakże wystąpienie działań klinicznych tych metabolitów jest mało prawdopodobne.
EnglishHowever, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
Jednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.
EnglishDo not be taken in, however: this text is not a compromise, but it is compromising.
Ale nie dajcie się nabrać: ten tekst nie jest kompromisem, jest kompromitacją.
EnglishThe ECR group cannot, however, endorse the concept of a European Public Prosecutor.
Grupa ECR nie mogła jednakże poprzeć idei powołania Prokuratora Europejskiego.
EnglishAn objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
W każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.