Engelsk-polsk oversættelse af "husband"

EN

"husband" polsk oversættelse

volume_up
husband {substantiv}

EN husband
volume_up
{substantiv}

husband (også: man)
And the daughter's husband, he also was sick from his wife's exhaustion.
I mąż córki, również cierpiał z powodu przemęczenia swojej żony.
Her husband is known in the gates, When he sitteth among the elders of the land.
Znaczny jest w bramach mąż jej, gdy siedzi między starszymi ziemi.
And Elimelech, Naomi's husband, died; and she was left, and her two sons.
Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała z dwoma synami swoimi.
husband (også: consort, spouse)
And the Levite, the husband of the woman that was murdered, answered and said, I came into Gibeah that belongeth to Benjamin, I and my concubine, to lodge.
I odpowiedział on mąż Lewita, małżonek niewiasty zabitej, i rzekł: Do Gabaa, które jest w Benjamin, przyszedłem, ja i założnica moja, abym tam przenocował.
Frequently asked questions and a sample-exam regarding the “Sprachnachweis” for husbands or wives joining his or her spouse in Germany.
Częste zadawane pytania oraz przykładowy egzamin sprawdzający znajomość języka dla małżonków, którzy przeprowadzają się do Niemiec do swych rodzin.
husband (også: spouse)

Synonymer (engelsk) for "husband":

husband

Eksempelsætninger "husband" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishRosita is from Italy, but lives and works in France with her husband and 3 children.
Rosita pochodzi z Włoch, ale pracuje i mieszka we Francji z mężem i trojgiem dzieci.
EnglishRosita lives in Italy with her husband and 3 children, but works in France.
Rosita mieszka we Włoszech z mężem i trojgiem dzieci, ale pracuje we Francji.
EnglishWe can click on this and we see this iconic image of Betty Ford kissing her husband's coffin.
Możemy kliknąć ten i widzimy słynne zdjęcie Betty Ford całującej trumnę jej męża.
EnglishSoldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
Żołnierze siłą zmusili ją aby patrzyła jak torturują i mordują jej męża.
EnglishThey must look after the home, their children and husband, while working at the same time.
Muszą zajmować się domem, dziećmi i mężem, a jednocześnie pracują zawodowo.
Englishand if she herself shall put away her husband, and marry another, she committeth adultery.
A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży.
Englishand Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus.
EnglishThe heart of her husband trusteth in her, And he shall have no lack of gain.
Serce męża jej ufa jej, a na korzyściach schodzić mu nie będzie.
EnglishThis is the law of jealousy, when a wife, being under her husband, goeth aside, and is defiled;
Tać jest ustawa podejrzenia, gdyby ustąpiła żona od męża swego, i byłaby splugawiona;
EnglishIt is my wish and my husband's wish that Damien accompanies us to church.
Moim i męża życzeniem jest, aby Damien towarzyszył nam w kościele.
EnglishAs a result, your husband will not be entitled to any death grant when you pass away.
Oznacza to, że Twojemu mężowi nie będzie przysługiwał żaden zasiłek pogrzebowy po Twojej śmierci.
EnglishYou have to be a better husband than I was, because that's how you make progress."
Parę lat później doczekałem się mojego pierwszego dziecka.
EnglishWe were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jesteśmy poruszeni z powodu przedwczesnej śmierci Pana/Pani syna / córki / męża / żony, ... .
Englishbehold, the feet of them that have buried thy husband are at the door, and they shall carry thee out.
Oto nogi tych, którzy pogrzebli męża twego, u drzwi są i ciebieć wyniosą.
EnglishFor instance, in the happiest marriages, the wife is thinner and better looking than the husband.
Na przykład, w najszczęśliwszych małżeństwach, żona jest szczuplejsza i atrakcyjniejsza od męża.
EnglishJehovah grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband.
Niech wam da Pan znaleźć odpocznienie, każdej w domu męża swego; i pocałowała je, a one podniósłszy głos swój, płakały,
EnglishSo, this is an image of Diana looking at Camilla kissing her husband, and this was a sequence of images.
To jest wizerunek Diany, która patrzy na Kamilę całującą jej męża. ~~~ To była sekwencja obrazów.
EnglishChris kind of mentioned I started a company with my husband.
Chris wspomniał że założyłam firmę z mężem.
EnglishBut if I think about it, I thought I wanted a husband, but what I really wanted was a family that was loving.
Kiedy o tym myślę, widzę, że chciałam męża, a tak naprawdę potrzebna mi była kochająca rodzina.
EnglishJesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.
Rzekł jej Jezus: Idź, zawołaj męża swego, a przyjdź tu.