Engelsk-polsk oversættelse af "important means"

EN

"important means" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important means" i kontekst.

Eksempelsætninger "important means" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishI deeply regret this, as it means that important consumer information will be lost.
Bardzo tego żałuję, ponieważ ta bardzo ważna dla konsumenta informacja zniknie.
EnglishI believe it is a very important as a means of widening the European space.
Uważam, że jest to bardzo ważny sposób poszerzenia przestrzeni europejskiej.
EnglishThat point is very important, because it means that Parliament can be fully informed.
Kwestia ta jest bardzo ważna, ponieważ oznacza to, że Parlament może być w pełni poinformowany.
EnglishAnd it's an important issue because it means that we have to, as a society, think about what we value.
" To jest ważna kwestia, ponieważ oznacza to, że musimy, jako społeczeństwo, zastanowić się nad problemem wartości.
EnglishIt is an important decision, which means that we will help a very important neighbour of the European Union and Poland.
To istotna decyzja, która oznacza, że pomożemy bardzo ważnemu sąsiadowi Unii Europejskiej i Polski.
EnglishLet me first grade what are the most important means.
Na początek określę najważniejsze środki.
EnglishNATO remains essential to the collective security of Europe and it is an important means of tying in America.
NATO odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu zbiorowego bezpieczeństwa w Europie i jest ważną platformą współpracy z Ameryką.
EnglishIt is an important means of managing structural change in the regions and in local authority areas.
Jest to istotny instrument zarządzania zmianami strukturalnymi w regionach i na obszarach podlegających jednostkom samorządu terytorialnego.
EnglishExport credit guarantees are an important means of helping entrepreneurs to acquire new markets and create new jobs.
Gwarancje kredytów eksportowych stanowią istotne instrumenty, które pomagają przedsiębiorcom w pozyskiwaniu nowych rynków i tworzeniu miejsc pracy.
English. - (DE) Harmonisation of the existing rules in this field is important as a means of optimising road transport in Europe.
na piśmie. - (DE) Harmonizacja istniejących reguł w tej dziedzinie jest ważna jako środek optymalizacji transportu drogowego w Europie.
English. - Parliament's vote on this very important dossier means are now one step closer to fully implementing the four freedoms.
na piśmie. Głosowanie Parlamentu nad tą bardzo ważną sprawą oznacza, że robimy jeden krok w kierunku pełnej realizacji czterech swobód.
EnglishThis is very important, because it means that ships will not be able to call at locations where they know they will be able to avoid inspections.
Jest to bardzo ważne, bo oznacza, że statki nie będą w stanie zawijać do miejsc, gdzie wiadomo, że będą mogły uniknąć inspekcji.
EnglishFor this reason, it is important that financial means should be available for this particular majority, especially during difficult crisis years.
Z tego względu ważne jest zapewnienie środków finansowych dla tej szczególnej większości, szczególnie w trudnych latach kryzysu.
EnglishMany states also have a strong tradition of printed media, which are an important means of providing non-partisan information to citizens.
Wiele państw ma ponadto silną tradycję publikacji drukowanych, które stanowią ważną metodę przekazywania obywatelom obiektywnych informacji.
EnglishToday, the Atlantic is one of Europe's borders and has been one of the European continent's most important means of contact with the world.
Atlantyk, który dzisiaj wyznacza jedną z granic Europy, stanowi jedną z najważniejszych dróg kontaktu między kontynentem europejskim a resztą świata.
EnglishSimplifying bidding and procedures for access to markets is an important means of support even if it proves necessary to increase funding.
Uproszczenie składania ofert i procedur uzyskiwania dostępu do rynków jest ważną metodą wsparcia, nawet jeżeli okazuje się konieczne zwiększenie finansowania.
EnglishOrgan transplants are an important means of rehabilitation for patients suffering a multitude of illnesses that cause fatal problems with certain organs.
Przeszczepy organów są ważnym sposobem leczenia pacjentów cierpiących na szereg chorób, które powodują nieuleczalne problemy z niektórymi organami.
EnglishThat is indeed important, as it means that Commissioner Verheugen should choose his words more carefully when he says that there are no problems.
To naprawdę ważne, ponieważ oznacza, że komisarz Verheugen powinien w większym stopniu odpowiadać za swoje słowa, szczególnie, gdy mówi, że nie ma problemu.
EnglishMicro-credit is also a very important means of improving the economic status and independence of women, not least for women from minority groups.
Innym bardzo ważnym środkiem służącym poprawie statusu finansowego i niezależności kobiet, i to nie tylko kobiet pochodzących z mniejszości, są mikrokredyty.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important means

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.