Engelsk-polsk oversættelse af "important t"

EN

"important t" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important t" i kontekst.

Lignende oversættelser "important t" på polsk

important adjektiv

Eksempelsætninger "important t" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishFirstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
Po pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Zredagowanie nowej konstytucji będzie w tym względzie pierwszym ważnym testem.
EnglishThe Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
Kraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy.
EnglishThis is particularly important today, at a time of demographic crisis in Europe.
Jest to szczególnie istotne dzisiaj, w sytuacji kryzysu demograficznego w Europie.
EnglishWhat is important is actually changing social relations and inhuman traditions.
Ważne jest to, aby realnie zmieniać stosunki społeczne i niehumanitarne tradycje.
EnglishFor us in a country with a small internal market, this is particularly important.
Dla nas, żyjących w kraju o małym rynku wewnętrznym, jest to szczególnie ważne.
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Europejskie wartości są szczególnie istotne dla rumuńskiego systemu edukacji.
EnglishThis is particularly important for the European Union's poorer Member States.
Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishWe think this is really very important, as has been shown by what has happened.
Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishThis is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.
English(DE) Madam President, I think it is very important that we discuss this issue.
(DE) Pani przewodnicząca! Myślę, że to bardzo ważne, że debatujemy o tej sprawie.
EnglishOf course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.
EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Z tego powodu popieram to ważne sprawozdanie w sprawie rolnictwa i dostaw żywności.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important t

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.