Engelsk-polsk oversættelse af "important text"

EN

"important text" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important text" i kontekst.

Lignende oversættelser "important text" på polsk

important adjektiv
text substantiv
text adjektiv
Polish
to text verbum

Eksempelsætninger "important text" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English. - I see paragraphs 10 and 11 (as amended) as being especially important in this text:
na piśmie - Za szczególnie ważne w przedmiotowym tekście uważam ustępy 10 i 11 (ze zmianami):
EnglishWe therefore think that it is important for the Commission's text to state that their participation is compulsory.
Dlatego też uważamy, że tekst Komisji powinien stwierdzać, że ich udział jest obowiązkowy.
EnglishTomorrow we are voting on another important text concerning VAT fraud relating to imports.
Jutro będziemy głosować też nad innym ważnym tekstem dotyczącym oszustw związanych z podatkiem VAT w przypadku importu.
EnglishThe text being presented to us today is an extremely important text, and I once again extend my congratulations.
Przedstawiony nam dziś wniosek jest niezwykle ważnym tekstem i raz jeszcze pragnę wyrazić swoje gratulacje.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, this text is important.
EnglishTo my mind, this is a very important text.
Moim zdaniem jest to bardzo ważny tekst.
EnglishIt is very important that the text now contains several pages spelling out exactly what the political guidance for MRV and ICA would be.
To niezwykle istotne, że obecnie w tekście na kilku stronach dokładnie określono, jakie będą polityczne wytyczne dla MRV i ICA.
EnglishI am very grateful to the rapporteur for this important text, and I hope that the Commission and the Council will grant our requests in full.
Jestem bardzo wdzięczny sprawozdawczyni za ten ważny tekst i mam nadzieję, że Komisja i Rada w całości uwzględnią nasze wnioski.
EnglishThe compromise text contains important achievements: it provides a set of basic rights for all passengers travelling by bus and coach.
Tekst kompromisowy zawiera istotne osiągnięcia: obejmuje zestaw praw podstawowych dla wszystkich pasażerów podróżujących autobusami i autokarami.
EnglishIf I had to pick out only certain aspects of this important text, I would say that it gives us greater flexibility and solidarity in Europe.
Gdybym miała wybrać jedynie niektóre aspekty tego ważnego tekstu, chciałabym powiedzieć, że zapewnia on większą elastyczność i solidarność w Europie.
EnglishIt is important that this text should be approved without delay, so that Regulation 1408/71 can be updated, ensuring legal certainty and observance of citizens' rights.
Istotne jest, aby ten dokument został przyjęty bezzwłocznie, tak aby rozporządzenie nr 1408/71 mogło zostać uaktualnione.
EnglishHowever, as far as Réunion Island is concerned, this text is important for the farmers, who are waiting for the swift implementation of the exemption given on milk.
Jednak jeżeli chodzi o wyspę Réunion, tekst ten jest ważny dla rolników, którzy czekają na szybkie wdrożenie wyłączenia obejmującego mleko.
EnglishFinally, it is important, as the text emphasises - and Mrs Sartori has been very insistent on this point - to improve patient training on the issue.
Wreszcie, jak podkreśla się to w tekście, a pani Amalia Sartori bardzo akcentowała ten aspekt, bardzo istotna jest poprawa szkolenia pacjentów w tej kwestii.
EnglishThe draft directive that we are debating this evening is a vitally important text, for a start because of the number of Europeans it will affect.
Projekt dyrektywy, nad którym toczymy debatę dzisiejszego popołudnia, to tekst zasadniczej wagi, choćby ze względu na liczbę obywateli europejskich, których dotyczy.
English(FR) Madam President, this morning, after three years of work, we voted on a very important text with regard to advancing the protection of consumers in Europe.
(FR) Pani Przewodnicząca! Dziś rano, po trzech latach pracy, przegłosowaliśmy bardzo ważny dokument, którego celem jest poprawa ochrony konsumentów w Europie.
EnglishI should like to congratulate our rapporteur on having reached an agreement with the Council on this important text, the adoption of which has been held up for too long.
Chciałabym pogratulować naszej sprawozdawczyni osiągnięcia porozumienia z Radą w sprawie tego ważnego tekstu; na jego przyjęcie czekaliśmy już zbyt długo.
EnglishThirdly, while I disagree with important parts of the text I am happy to continue to work on the report as part of my ongoing commitment to Afghanistan.
Po trzecie, pomimo tego, że nie zgadzam się z istotnymi partiami tego tekstu, to cieszę się, że mogę kontynuować prace nad sprawozdaniem zgodnie z moim zobowiązaniem względem Afganistanu.
EnglishWe all know - and I voted 'yes' by the way - that the French 'no' vote and the Dutch 'no' vote unfortunately represented much more than a rejection of a text, important as it was.
Wszyscy wiemy, że głosy na "nie” Francji i Holandii (ja głosowałem na "tak”) odzwierciedlają dużo więcej niż tylko odrzucenie, jakkolwiek bardzo istotnego tekstu.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important text

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.