Engelsk-polsk oversættelse af "in the likeness"

EN

"in the likeness" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "in the likeness" i kontekst.

Lignende oversættelser "in the likeness" på polsk

in præposition
in-
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
likeness substantiv
like substantiv
like adjektiv
like adverbium
Polish
like præposition
Polish
like konjunktion

Eksempelsætninger "in the likeness" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishbut emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men;
Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
EnglishThus they changed their glory For the likeness of an ox that eateth grass.
I odmienili chwałę swą w podobieństwo wołu, jedzącego trawę.
English(NL) There is, to my mind, a likeness between the Roma issue and the issue of race in the United States.
(NL) Według mnie istnieje podobieństwo między sprawą Romów a kwestiami rasowymi w Stanach Zjednoczonych.
EnglishThis was the appearance of the likeness of the glory of Jehovah.
Toć było widzenie podobieństwa chwały Pańskiej, które gdym widział, upadłem na oblicze swoje, i usłyszałem głos mówiącego.
Englishthe likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the water under the earth;
Kształtu wszystkiego tego, co się płaza po ziemi, kształtu wszelkiej ryby, która jest w wodzie pod ziemią.
EnglishAnd Adam lived a hundred and thirty years, and begat [a son] in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.
Englishthe likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged bird that flieth in the heavens,
Albo kształtu jakiego zwierzęcia, które jest na ziemi, kształtu wszelkiego ptaka skrzydlastego, który lata po powietrzu;
EnglishEvery one had four faces, and every one four wings; and the likeness of the hands of a man was under their wings.
Po cztery twarze miał każdy z nich, i po cztery skrzydła każdy z nich, a podobieństwo rąk ludzkich pod skrzydłami ich.
Englishor what likeness will ye compare unto him?
EnglishLest ye corrupt yourselves, and make you a graven image in the form of any figure, the likeness of male or female,
Abyście się snać nie popsowali, i nie czynili sobie rytego bałwana, albo obrazu wszelkiego podobieństwa, kształtu mężczyzny albo niewiasty;
EnglishHow much more should our encounters with living icons - persons made in the image and likeness of God - be acts of communion!
O ileż bardziej nasze spotkania z żyjącymi ikonami - osobami stworzonymi na wzór i podobieństwo Boga - powinny być aktami komunii!
EnglishFor if we have become united with [him] in the likeness of his death, we shall be also [in the likeness] of his resurrection;
Bo jeźliżeśmy z nim wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z nim będziemy.
Englishand changed the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed beasts, and creeping things.
I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów.
EnglishAnd under it was the likeness of oxen, which did compass it round about, for ten cubits, compassing the sea round about.
A pod niem zewsząd w około były podobieństwa wołów, których było dziesięć w łokciu, a otaczały morze w około; a były dwa rzędy tych wołów odlanych pospołu z morzem.
EnglishAnd when the multitude saw what Paul had done, they lifted up their voice, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.
A lud widząc, co Paweł uczynił, podnieśli głos swój, mówiąc po likaońsku: Bogowie stawszy się podobni ludziom, zstąpili do nas.
EnglishAnd over the head of the living creature there was the likeness of a firmament, like the terrible crystal to look upon, stretched forth over their heads above.
Nad głowami zwierząt było podobieństwo rozpostarcia jako podobieństwo kryształu przezroczystego rozciągnionego nad głowami ich z wierzchu;
EnglishThou shalt not make unto thee a graven image, nor any likeness [of any thing] that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
EnglishThou shalt not make unto thee a graven image, nor any likeness [of any thing] that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które w wodach pod ziemią;
EnglishFor what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh:
Bo co niemożnego było zakonowi, w czem on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele,
EnglishAnd as for the likeness of their faces, they were the faces which I saw by the river Chebar, their appearances and themselves; they went every one straight forward.
A podobieństwo twarzy ich było jako twarzy, którem widział u rzeki Chebar; także i oblicze ich takież było, i oni sami; każdy z nich prosto ku swej stronie chodził.
Andre ord i vores ordbog
English
  • in the likeness

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.