EN intimately
volume_up
{adverbium}

intimately (også: around, close, close to, closely)
volume_up
blisko {adv.}
Is God intimately involved in our suffering, so that He feels it in His own being?
Czy Bóg jest blisko związany z naszym cierpieniem, tak, że On sam odczuwa je w swoim własnym jestestwie?
So we have a suffering God -- a God who is intimately connected with this world and with every living soul.
Boga blisko złączonego z tym światem i z każdą żywą duszą.
Accepting death means accepting that we are physical beings who are intimately connected to the environment, as the research on environmental toxins confirms.
Akceptacja śmierci oznacza akceptację tego, że jesteśmy fizyczną formą życia, blisko powiązaną ze środowiskiem, co potwierdza badanie nad toksynami środowiskowymi.
intimately (også: all right, aright, well, fine)
volume_up
dobrze {adv.}
I know intimately that skin you are hitting.
Dobrze wiem, że skóra w którą uderzasz.
intimately (også: forcefully, strongly, heavily)
volume_up
silnie {adv.}
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
A przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się.
intimately (også: profoundly, thoroughly)
The European Union is now participating more intimately in a continent-wide human rights area.
Obecnie Unia Europejska bardziej gruntownie uczestniczy w obejmującym cały kontynent obszarze praw człowieka.
intimately (også: lusciously)
intimately

Synonymer (engelsk) for "intimately":

intimately
intimate

Eksempelsætninger "intimately" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Nadal powinniśmy jednak starać się zacieśniać współpracę z tymi krajami.
EnglishThanks to this, I am intimately familiar with their specific socially disadvantaged situation.
Dzięki temu doskonale zdaję sobie sprawę z ich wyjątkowo trudnego położenia.
EnglishHealth and life expectancy are intimately linked to social conditions.
Zdrowie i długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.
EnglishSince the setting-up of the ECB we said that we would call on all authorities to cooperate as intimately as possible.
Od chwili utworzenia EBC mówiliśmy, iż wezwiemy wszystkie organy władzy do jak najściślejszej współpracy.
EnglishThese two themes are intimately linked.
Te dwa aspekty są ze sobą nierozerwalnie związane.
EnglishThe "Languages Without Borders" project can highlight examples of how intimately these areas inter-relate.
Dzięki projektowi „Języki bez granic” można się przekonać, jak bardzo dziedziny te wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie.
EnglishThis I know intimately, because even as I travel throughout the world to listen to these stories and record them, I struggle.
To uczucie jest mi bliskie, ponieważ nawet gdy przebyłam przez cały świat w poszukiwaniu tych historii by je utrwalić, szamotam się.