Engelsk-polsk oversættelse af "itself"

EN

"itself" polsk oversættelse

EN itself
volume_up
{pronomen}

itself (også: himself, myself, yourself, herself)
volume_up
sam {pron.}
This policy statement was approved by the European Parliament itself.
Takie oświadczenie polityczne zatwierdził sam Parlament Europejski.
But the vehicle itself is going to be a very, very controlled environment.
Ale sam pojazd będzie funkcjonował w bardzo kontrolowanym środowisku.
The Bank is itself financed through bonds which are guaranteed by the EU Member States.
EBI sam jest finansowany z obligacji gwarantowanych przez państwa członkowskie.
itself (også: himself, yourself, yourselves, herself)
Personally, I think that Europe has shown itself to be equal to the challenge because I believe that we are talking here about the EUR 1 billion for this rapid reaction to save the crops.
Osobiście sądzę, że Europa stanęła na wysokości zadania, ponieważ uważam, że mówimy tutaj o 1 miliardzie euro przeznaczonym na szybką reakcję mającą na celu uratowanie plonów.
I myself believe that the common European External Action Service will definitely improve our opportunities to take human rights into account in all our work, though this will not happen by itself.
Osobiście uważam, że wspólna Europejska Służba Działań Zewnętrznych zdecydowanie ułatwi uwzględnianie praw człowieka w naszej pracy, choć nie stanie się tak bez naszego udziału.

Eksempelsætninger "itself" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.
EnglishThe PPE-DE Group would like to see itself reflected in the Commission's actions.
Grupa PPE-DE chciałaby ujrzeć w działaniach Komisji odbicie swoich poglądów.
EnglishThis has, in that case, been created by the European Union itself, of course.
W tym przypadku problem został oczywiście stworzony przez samą Unię Europejską.
EnglishThe Union of 27 must firstly organise itself on the basis of the Lisbon Treaty.
Unia 27 państw musi najpierw sama się przeorganizować w oparciu o traktat lizboński.
EnglishThey attracted much more attention from the European public than the meeting itself.
Przyciągały one większą uwagę europejskiej opinii publicznej, niż samo spotkanie.
EnglishIt cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.
EnglishAnd it anchors itself in the sand by blowing up a balloon on the end of its stock.
Zakorzenia się w piasku, poprzez napompowanie balonika na końcu swojego pnia.
EnglishIt's a pool of water, and the protocell starts moving itself around in the system.
Jest to zbiornik z wodą i protokomórka zaczyna się poruszać wewnątrz systemu.
EnglishFinally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
I wreszcie, Unia musi przyznać sobie zasoby finansowe dopasowane do swoich ambicji.
EnglishI have seen easier situations than the one in which Europe now finds itself.
Widziałem korzystniejsze sytuacje od tej, w jakiej obecnie znajduje się Europa.
EnglishBy itself, the clinically recommended dose of verteporfin is not cytotoxic.
Po podaniu w dawce zalecanej w leczeniu sama werteporfina nie jest cytotoksyczna.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.
EnglishHow is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
W jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
EnglishIt is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Powszechnie wiadomo, że historia powtarza się jako farsa lub jako tragedia.
EnglishThat will be dealt with in a different context - the debate about the future itself.
Będzie to przedmiotem działań w innym kontekście - debaty o samej przyszłości.
EnglishFor detailed information I would refer the honourable Member to the report itself.
W celu uzyskania szczegółowych informacji odsyłam pana posła do lektury sprawozdania.
EnglishObviously the idea is that Ireland now just has to sort out the problems for itself.
Oczywiście chodzi o to, że Irlandia musi teraz sama rozwiązać swoje problemy.
EnglishEconomic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
Pomoc gospodarcza i humanitarna jest ważna, ale sama w sobie nie wystarczy.