EN left
volume_up
{substantiv}

1. generel

Each one has a left half that binds the long strand in one place, and a right half that binds it in a different place, and brings the long strand together like this.
Lewa strona wiąże się z łańcuchem w określonym miejscu, prawa strona doczepia się do innego, i tak łańcuch się składa.
I would like the Commission, the Council and the left-hand side of this Chamber to demand rights and liberties for the citizens of Cuba with equal resoluteness.
Chciałbym, aby z równą stanowczością Komisja, Rada, lewa strona tej sali upominały się o prawa i swobody obywatelskie dla obywateli Kuby.
When the air forces, the navies and the armies came to help, the left wing of this Parliament and the left wing around the world screamed for them to get out of Haiti.
Kiedy siły powietrzne, morskie i lądowe przybyły z pomocą na miejsce, lewa strona tego Parlamentu i lewica na całym świecie podniosły krzyk, każąc im się wynieść z Haiti.
left
volume_up
lewa {f} (strona)
Left, right, left, right, left, right, left, right,
Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa,
Running -- it's basically just right, left, right, left -- yeah?
Bieganie: po prostu prawa, lewa, prawa, lewa - tak?
Sites of administration should alternate between the left and the right anterolateral and left and right
ie podawania należy zmieniać na przemian między lewą i prawą przednio- boczną ścianą brzucha, a lewą

2. politik: "the left"

left (også: left wing)
In fact, the European left is interested in discussing own resources.
Faktycznie europejska lewica jest zainteresowana omawianiem kwestii środków własnych.
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
The Left has supported the introduction of a financial transaction tax for many years.
Lewica od lat popiera wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.

Eksempelsætninger "left" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishPulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Dlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
EnglishAs a result, everything is left to the ambitions of the individual Member States.
W związku z tym wszystko pozostawiono ambicji poszczególnych państw członkowskich.
EnglishYou cannot select a dose larger than the number of units left in the cartridge.
Nie mo na nastawi wi kszej dawki ni liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishAnd with him they crucify two robbers; one on his right hand, and one on his left.
Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
EnglishI look at the grid and I see a warping at the edge of my central-left field.
Patrzę na siatkę i widzę wypaczenie na brzegu lewego centralnego pola widzenia.
EnglishAnd as I left his office, he called me back and he said, "I think it's time.
Kiedy opuściłam gabinet zadzwonił do mnie i powiedział: "Myślę, że nadszedł czas.
EnglishGrab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
EnglishMr President, President Chávez has been something of a darling of the Left in Europe.
Panie przewodniczący! Prezydent Chavez jest niejako ulubieńcem lewicy w Europie.
EnglishActually, there is still a lot left unresolved, and only time will reveal the rest.
W rzeczywistości jeszcze wiele nie zostało rozwiązane, ale to dopiero czas pokaże.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
EnglishHold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
Przytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
EnglishDepending upon your dose, you may have extra needles and swabs left in the pack.
W zależności od przepisanej dawki, w opakowaniu mogą pozostać dodatkowe igły i waciki.
EnglishIn some countries troops are on the streets to protect what is left of the food.
W niektórych krajach na ulicach oddziały wojskowe strzegą pozostałej jeszcze żywności.
EnglishEven if you left our galaxy out, you would not get a hundred billion other galaxies.
Nawet gdyby pominąć naszą galaktykę, nie powstałoby 100 miliardów innych galaktyk.
EnglishAnd then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
EnglishPeter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
I począł Piotr mówić do niego: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.