Engelsk-polsk oversættelse af "to let"

EN

"to let" polsk oversættelse

PL
volume_up
let {part.}
PL

EN to let
volume_up
[let|let] {verbum}

to let (også: to permit)
We should not let the most protectionist country hold up agreements.
Nie możemy pozwolić, aby najbardziej protekcjonistyczny kraj blokował porozumienia.
But let us begin with the goal that was the most important of all: the Treaty.
Proszę pozwolić, że zacznę od najważniejszego z nich: Traktatu.
Just let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
Don’t let the first impression be misleading.
Nie powinniśmy pozwalać, by zmyliło nas pierwsze wrażenie.
Europe needs to take control of this situation instead of just letting it happen.
Europa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.
They do not let the adverts stop them from simply becoming independent.
Nie pozwalają one reklamom, aby uniemożliwiły im uzyskanie niezależności.
Powinniśmy zostawić ten temat w spokoju.
Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.
Zostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.
Let us leave the oligarchs behind us and move towards a democratic state.
Zostawmy w tyle oligarchów i ruszajmy w stronę demokratycznego państwa.
I cannot let those students go to Paris for ten days...
Nie mogę puścić uczniów samych na 10 dni do Paryża...
Let go of the lower lid, and close your eye for 30 seconds.
Puścić dolną powiekę i zamknąć oko na 30 sekund.
After injecting the liquid, remove the needle and let go of your skin.
Po wstrzyknięciu cieczy wyjąć igłę i puścić fałd skórny. zy
Madam President, if we quite rightly do not like dictators and their methods, then let us find a way to free ourselves from dictators.
Jeśli słusznie nie lubimy dyktatorów i ich metod, znajdźmy sposób na to, by uwolnić się od dyktatorów.
A tremendous amount of ice has been let out of these valleys as it's retreated and deflated, gone back up valley.
Niesamowita ilość lodu została uwolniona z tych dolin, podczas gdy lodowiec osiadał i cofał się w głąb doliny.
Let us watch out for the easy appeal of a pro-GMO lobby that promises to rid the world of famine, but which is an ephemeral shortcut that instead would cause enormous damage.
Strzeżmy się przed kuszącymi propozycjami lobby popierającego GMO, które obiecuje uwolnić świat od głodu, co jest drogą na skróty, która zamiast tego spowodowałaby ogromne szkody.
DP: Trzymaj i nie puszczaj.

Synonymer (engelsk) for "let":

let

Eksempelsætninger "to let" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishActrapid NovoLet 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid NovoLet 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishActrapid InnoLet 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid InnoLet 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishHopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.
Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.
EnglishSo, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
A zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
EnglishDispose of your used Actrapid NovoLet carefully without the needle attached.
Zużyty wstrzykiwacz Actrapid NovoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
EnglishTherefore, let us not be counterproductive and let us not send women back home.
Dlatego nie bądźmy bezproduktywni i nie odsyłajmy kobiet z powrotem do domów.
EnglishLet us hope for open discussions, both with the opposition and with the government.
Miejmy nadzieję, że dojdzie do otwartej dyskusji, tak z opozycją, jak i z rządem.
EnglishLet me be clear that own resources is not a question of changing the treaties.
Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów.
EnglishHere it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
Tutaj - na samej górze budynku z wieloma oknami by wpuścić jak najwięcej światła.
EnglishAnd Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.
I wziął go Saul dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
EnglishLet us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Miejmy nadzieję, że nowo wybrany parlament wprowadzi świeży powiew człowieczeństwa.
EnglishLet me just make some general points about the approach on this deal first.
Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
EnglishLet us therefore do everything possible to ensure that they are not forgotten.
Uczyńmy zatem wszystko, co w naszej mocy, by te wartości nie popadły w zapomnienie.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishLastly, in terms of external relations, here too let us be absolutely clear.
Wreszcie, co do stosunków zewnętrznych, również tutaj miejmy całkowitą jasność.
EnglishBut let us be clear where the responsibility for this situation for the euro lies.
Należy jednak mieć jasność, na kim spoczywa odpowiedzialność za taką sytuację euro.