Engelsk-polsk oversættelse af "material"

EN

"material" polsk oversættelse

volume_up
material {substantiv}
PL

"materiał" engelsk oversættelse

EN material
volume_up
{substantiv}

material (også: cloth, content, data, fabric)
The study will, of course, provide good background material for our work.
Analiza będzie oczywiście stanowić dobry materiał wyjściowy dla naszej pracy.
Imagine taking the same material, but putting it on the bottom of a sneaker.
Wyobraźcie sobie ten sam materiał, ale umieszczony w dolnej części tenisówek.
We take that tagged material and we put it on to something called a microarray.
Oznaczony materiał umieszczamy na mikromacierzy.
material
Steel is still the most important construction material.
Stal aktualnie stanowi nadal najważniejsze tworzywo konstrukcyjne.
Imagine if a group of sculptors could be inside of a lattice of atoms and sculpt with their material.
zanurzony w sieci atomów, wykorzystuje je jako tworzywo artystyczne.
This gives us a continuous stream of material that we can put into almost any shape, though today we're making corner blocks.
To daje potok tworzywa, które można formować, w tym przypadku w narożniki.

Eksempelsætninger "material" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAccompanied by a squandering of the nation's material wealth that defied credulity.
Do spółki z roztrwanianiem narodowego bogactwa które rzucało wyzwanie naiwności.
EnglishThe rapporteur was in no easy situation when she was preparing her material.
Sprawozdawczyni nie miała łatwego zadania, przygotowując przedmiotowy dokument.
EnglishIt is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
Jej uwagi dotyczą tego materiału i musimy je uwzględnić w naszej bieżącej pracy.
EnglishThe surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Świat nie powinien być zakładnikiem kapitału spekulacyjnego i monopoli surowcowych.
EnglishKarolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Znajomi i rodzina Karoliny otrzymali emaile z pornograficznym materiałem.
EnglishMarketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (
Obrót materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (
EnglishThe outer container is a lead container lined with synthetic material inside.
Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.
English(HU) Culture creates value in both an intellectual and a material sense.
(HU) Kultura tworzy wartość zarówno w sensie intelektualnym, jak i materialnym.
EnglishProvide adequate haemostasis to ensure that the material stays at the surgical site.
Zapewnić dokładną hemostazę, aby produkt nie uległ przemieszczeniu z pola operacyjnego.
EnglishDispose any unused product or waste material in accordance with local requirements.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny
EnglishWe also have question-and-answer material that we have put together.
Dysponujemy też opracowanymi przez nas materiałami z pytaniami i odpowiedziami.
EnglishFortunately, no one was injured but there was significant material damage.
Na szczęście nikt nie został ranny, ale straty materialne były dość duże.
EnglishAnd for us humans, it's not quite material, it's not really there -- it's virtual.
Z jednej strony mamy świat cyfrowy, w którym dzieje się bardzo wiele.
EnglishThe Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.
Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że płatności jako całość były wolne od istotnych błędów.
EnglishClose soft tissues around the site containing the product using suture material of choice.
Zbliżyć i zszyć tkanki miękkie wokół loży za pomocą szwów wybranego rodzaju.
EnglishWe have this tendency to think that only solid, material things are really things at all.
Mamy tendencję do twierdzenia, że tylko solidne, materialne rzeczy istnieją naprawdę.
English. - Madam President, there is a lot of material for debate.
sprawozdawczyni. - Pani przewodnicząca! Jest dużo materiału do omówienia w debacie.
EnglishThis is your one-stop shop for a wide range of teaching material about Europe.
Na stronach tych zgromadzono szereg różnego rodzaju materiałów dydaktycznych na temat Europy.
EnglishOne of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.
Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.