Engelsk-polsk oversættelse af "me"

EN

"me" polsk oversættelse

volume_up
me {pron.}
PL
PL

"mowa" engelsk oversættelse

EN me
volume_up
{pronomen}

me
volume_up
mnie {pron.}
What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
"Uderzyło" mnie to, że współczuła mi, zanim jeszcze mnie zobaczyła.
having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
Tenże bój mając, jakiście widzieli we mnie, i jaki teraz o mnie słyszycie.
No, the boy said to me -- the boy said to me, "It would destroy me."
Ale nie, ten chłopiec powiedział do mnie: ten chłopiec powiedział do mnie: „To by mnie zniszczyło.”
me (også: I)
volume_up
ja {pron.}
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
But as for me, I will walk in mine integrity: Redeem me, and be merciful unto me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
"It's me," or, more grammatically correctly, "It is I," as we might say in English.
"To ja" albo pełniej gramatycznie "To jestem ja" jak moglibyśmy powiedzieć.

Eksempelsætninger "me" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Panie przewodniczący! Nie nadużyję tego wyjątkowego prawa, które pan mi daje.
EnglishHe gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
Otrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
EnglishFor the waves of death compassed me; The floods of ungodliness made me afraid:
Albowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię.
EnglishMr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.
Pan poseł Hamon powiedział mi, że nie interesuje go, czy wszyscy płacą podatki.
EnglishThat seems a lot to me and, in any case, cannot be matched by the Commission budget.
Moim zdaniem jest to dużo; budżet Komisji nie będzie mógł zapewnić takiej kwoty.
EnglishLet me be clear that own resources is not a question of changing the treaties.
Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów.
EnglishAll thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
EnglishAt the beginning, when Anajulina told me, "We would like to start it," I hesitated.
Na początku, kiedy Anajulina powiedziała mi: "Chcielibyśmy zacząć" Zawahałem się.
EnglishNow, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
Pewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.
EnglishThis is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.
EnglishAnd Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Beth-lehem:
Odpowiedział Jonatan Saulowi: Usilnie mię prosił Dawid, aby szedł do Betlehem;
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
EnglishLet me just make some general points about the approach on this deal first.
Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
EnglishAnd finally, out of desperation, I said, "Well, let me explain Georg Cantor in 1877."
W końcu, zdesperowany, powiedziałem "Opowiem wam o Georgu Cantorze z 1877 roku".
EnglishI convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
EnglishAnd let me show you why by converting back to the old-time digital technology.
Pozwólcie, że pokażę dlaczego powracając do starodawnej technologii cyfrowej.
EnglishIt started with me posing a question to my graduate student, Severin Hacker.
Zaczęło się od tego, że zadałem pytanie swojemu studentowi, Severinowi Hackerowi.