EN mean
volume_up
{substantiv}

1. generel

mean (også: average, centre, means, measure)
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.
It is a means to improve the working of the European Union.
Jest to środek służący poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej.
mean (også: approach, fashion, line, mode)
This does not at all mean harmonised, but competitive.
Nie znaczy to w żaden sposób zharmonizowanych, lecz konkurencyjnych.
And what I mean by that is the mindset that we are our past.
Mam na myśli sposób myślenia, że jesteśmy swoją przeszłością.
I do not at all mean this to sound schoolmasterish towards our Indian friends.
W żaden sposób nie jest moim zamiarem, by brzmiało to jak pouczanie naszych indyjskich przyjaciół.
So, the nature of the building is that it looks at looking -- I mean that's its primary objective, both its program and its architectural conceit.
Cechą tego budynku jest to, że zajmuje się patrzeniem - to jest jego podstawowy cel. ~~~ Zarówno w sensie programu, jak i idei architektonicznej.

2. matematik

mean
The mean Cmax was decreased by 35 % and mean tmax increased by 82 %.
Średnia wartość Cmax uległa zmniejszeniu o 35 % a średnia wartość tmax wzrosła o 82 %.
The mean Cmax was decreased by 35 % and mean tmax increased by 82 %.
Średnia wartość Cmax uległa 31 zmniejszeniu o 35 % a średnia wartość tmax wzrosła o 82 %.
Index Baseline (Mean) Mean Improvement from Baseline
(Średnia) Średnia poprawa w odniesieniu do wartości wyjściowej

Eksempelsætninger "mean" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Będzie to oznaczało zdolność do produkowania broni jądrowej na skalę przemysłową.
EnglishNot to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
Odmowa takiej pomocy byłaby podła, niekonsekwentna, pełna hipokryzji i bezcelowa.
EnglishThe mean (CV) AUC over a dosing interval of 12 hours is 4.7µg. h/ ml (18 %).
Średnie AUC, w okresie między dawkami co 12 godzin wynosiło 4, 7µg⋅h/ ml (18 %).
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishThe mean maximum white blood cell concentration of telithromycin was 83±25 mg/ l.
Średnie maksymalne stężenie telitromycyny w krwinkach białych wynosiło 83± 25 mg/ l.
EnglishWhat I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
Chcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
EnglishI think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
EnglishI mean romantic in the sense of, there are things larger and grander than us.
Mam na myśli romantyczny w znaczeniu przyznania, że jest coś większego od nas.
EnglishI mean, 50,000 blogs are started a day, and so my blog was just one of those 50,000.
Każdego dnia powstaje 50,:,000 blogów. ~~~ Mój blog był jednym z tych 50 tysięcy.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Naprawdę musimy okazać pojęcie i zrozumienie, co oznaczają prawa człowieka.
EnglishYour proposal didn't mean that we were going to apply for Seoul Hospital together?
Twoje oświadczyny wcale nie znaczą, że przyjmiemy... propozycję od szpitala w Seulu.
EnglishI mean, there are just so many stupid, annoying... won' thless people on this planet.
Znaczy, jest tyle głupich, irytujących... beznadziejnych ludzi na tej planecie.
EnglishOn the contrary, the Treaty of Lisbon will mean more rights for employees.
Wręcz przeciwnie, traktat lizboński będzie oznaczał więcej praw dla pracowników.
EnglishThese did not just mean liberty for politicians in equality with other politicians.
Nie oznaczało to tylko wolności dla polityków i równości z innymi politykami.
EnglishBut as I get older, I'm also very nuanced about what that word "success" might mean.
Ale z wiekiem jestem coraz bardziej wyczulony na to co oznacza słowo "sukces".
EnglishBut not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
EnglishOur institutions are independent, but independence does not mean indifference.
Nasze instytucje są niezależne, jednak niezależność nie oznacza obojętności.
English(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.
EnglishWhen I say 'completed its task' that does not mean that all of the problems are solved.
Mówiąc "wykonał swe zadanie”, nie mam na myśli rozwiązania wszystkich problemów.