Engelsk-polsk oversættelse af "most"

EN

"most" polsk oversættelse

volume_up
most {substantiv}
volume_up
many {pron.}
PL

"most" engelsk oversættelse

EN most
volume_up
{substantiv}

Most recently, we have celebrated the expansion of the Schengen area to most of Europe.
Ostatnio świętowaliśmy poszerzenie strefy Schengen na większość krajów Europy.
Most of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
Większość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
However, most of the centres of excellence are in the old countries of the Union.
Jednakże większość ośrodków doskonałości mieści się w starych krajach Unii.

Synonymer (engelsk) for "most":

most

Synonymer (polsk) for "most":

most

Eksempelsætninger "most" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishThe most common complication encountered during reteplase therapy is bleeding.
Krwawienie jest najczęściej występującym powikłaniem podczas leczenia reteplazą.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishIn most patients, levels returned to normal ranges without cessation of treatment.
U wi kszo ci pacjentów objawy te ust powały i nie wymagały przerwania leczenia.
EnglishThis has most frequently been reported in volume-depleted or dehydrated patients.
częściej u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub odwodnionych.
EnglishIn most patients, levels returned to normal ranges without cessation of treatment.
U większości pacjentów objawy te ustępowały i nie wymagały przerwania leczenia.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishThe first and most urgent task would be the simplification of bureaucratic burdens.
Pierwszym i najpilniejszym zadaniem jest uproszczenie procedur biurokratycznych.
English. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.
na piśmie. - (RO) Zdrowie jest jedną z największych wartości w ludzkim życiu.
EnglishThe most common adverse events reported were local reactions at the injection site.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były odczyny w miejscu podania.
English- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
Pani przewodnicząca! Być może jest to najtrudniejszy problem wolnego społeczeństwa.
EnglishThe most important are the ones which concern energy connections between networks.
Najistotniejsze to te, które dotyczą międzysieciowych połączeń energetycznych.
EnglishHowever, the most important and most difficult task is to change people's habits.
Jednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.
EnglishThe most important question in this matter is the future of milk production quotas.
Najważniejszą kwestią w tej sprawie jest przyszłość kwotowania produkcji mleka.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
EnglishThe problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet.
EnglishThe tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
Najwyższy słupek oznacza średnią temperaturę dla większości okresów wegetacyjnych.