Engelsk-polsk oversættelse af "most in need"

EN

"most in need" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most in need" i kontekst.

Lignende oversættelser "most in need" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
in præposition
in-
Polish
need substantiv
to need verbum

Eksempelsætninger "most in need" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn fact, perhaps they are the ones that are most in need of Community institutional support.
Tak naprawdę to właśnie one być może wymagają największego instytucjonalnego wsparcia Wspólnoty.
EnglishThese are the people most in need, and they should not be excluded by reason of their location.
Ci ludzie są w największej potrzebie i nie należy ich wykluczać z powodu miejsca zamieszkania.
EnglishMost patients need doses lower than 9.6 micrograms per day.
Większość pacjentów wymaga dawek niższych niż 9, 6 mikrogramów na dobę.
EnglishOn the one hand, I recognise that the Fund is doing fantastic work, reaching those most in need.
Z jednej strony wiem, że Fundusz doskonale funkcjonuje docierając do najbardziej potrzebujących.
EnglishMr Siekierski's excellent report deals with how to distribute food to those most in need.
Bardzo dobre sprawozdanie posła Siekierskiego mówi jak przekazywać żywność dla najbardziej potrzebujących.
EnglishLastly, when the GSP is reformed, it should be focused on the countries most in need.
I wreszcie, w czasie przeprowadzania reformy GSP należy skoncentrować na państwach najbardziej potrzebujących.
EnglishWe need to ensure that this programme will reach out to all countries, and especially those most in need.
Musimy zagwarantować dotarcie tego programu do wszystkich krajów, a zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.
EnglishAnd about five years ago, we asked what was the most important need for innovation in schooling here in the U.K.
Jakieś pięć lat temu zapytaliśmy gdzie najbardziej brakowało innowacji w szkolnictwie Wielkiej Brytanii.
EnglishThere was no need to go to these lengths to persuade us to help the countries most in need.
Nie było potrzeby uciekania się do takich środków, aby przekonać nas do konieczności pomocy krajom najbardziej potrzebującym.
EnglishOne solution could be for aid to be supplied to the regions most in need by non-governmental organisations.
Rozwiązaniem może być dostarczanie pomocy do najbardziej potrzebujących regionów Zimbabwe poprzez organizacje pozarządowe.
EnglishIt is this consensus that Ruy Cinatti referred to in his poem which is the most pressing need of East Timor.
Do tego właśnie kompromisu, który jest najbardziej niecierpiącą zwłoki potrzebą Timoru Wschodniego, nawiązywał Ruy Cinatti.
EnglishThat is the fundamental and most important need.
To podstawowa i najważniejsza potrzeba.
EnglishI believe that this debate also demonstrates the deep concern of the European Parliament for the fate of people who are most in need.
W moim odczuciu debata ta również wyraża głęboki niepokój Parlamentu o los najbardziej potrzebujących.
EnglishSuch personnel face significant risks on a daily basis in their attempts to deliver food to those most in need.
Próbując dostarczyć żywność najbardziej potrzebującym, pracownicy takich organizacji dzień w dzień stają w obliczu poważnego ryzyka.
EnglishIn the face of this crisis, it is of primary importance that we ensure continuity in the provision of food to those people most in need.
W obliczu kryzysu, pierwszorzędne znaczenie ma zapewnienie ciągłości dostaw żywności osobom najbardziej potrzebującym.
EnglishThe EU countries delivering aid should insist on monitoring to ensure that aid reaches the cyclone victims most in need.
Państwa UE dostarczające pomoc powinny nalegać na wprowadzenie monitoringu, aby zapewnić, że pomoc dociera do osób najbardziej potrzebujących.
EnglishIt is a fairer CAP that I am arguing in favour of here, one that can support the people and sectors that are most in need.
Opowiadam się za sprawiedliwszą WPR - taką, która jest w stanie wspierać najbardziej potrzebujących ludzi i najbardziej potrzebujące sektory.
EnglishNor can we forget the countries most in need: we must stick to our commitments on the Millennium Development Goals.
Nie wolno nam również zapomnieć o krajach, będących w największej potrzebie: musimy trzymać się naszych zobowiązań, dotyczących milenijnych celów rozwoju.
EnglishI am sure that European farmers will take great pride in sharing part of the agricultural budget with those who are most in need.
Jestem pewien, że europejscy rolnicy będą bardzo dumni z tego, że będą mogli się podzielić częścią budżetu rolnego z najbardziej potrzebującymi.
EnglishWe cannot, therefore, agree to the most recent need being dealt with 100% while we forget about those which are apparently less current.
Dlatego nie możemy przystać na zaspokajanie najnowszych potrzeb w 100 % i jednoczesne zapominanie o tych, które są rzekomo mniej aktualne.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most in need

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.